Arbejdsgiver Arbejdsgiverpolitik og analyse

Flere hænder i sundheds- og ældresektoren

Kommunerne står overfor store udfordringer med at rekruttere nok medarbejdere på ældre- og sundhedsområdet. Det betyder, at der vil mangle hænder til at hjælpe, pleje og yde omsorg for de ældste borgere i fremtiden. Rekruttering er derfor en væsentligt dagsorden for KL.

Udfordringer kræver en bred indsats

I disse år oplever kommunerne, at det er svært at få hænder nok til at varetage opgaverne på ældre- og sundhedsområdet. Det skyldes blandt andet, at der kommer flere ældre, samtidig med at en stor gruppe medarbejdere snart går på pension.

Kombineret med et relativt lavt optag på social- og sundhedsuddannelserne, betyder det, at kommunerne fremover kommer til at stå overfor store udfordringer med at udføre helt centrale kernevelfærdsopgaver på ældreområdet.

 

KL og kommunerne er allerede i gang. Ét af de vigtigste resultater er den historiske prioritering af lønmidler ved overenskomstforhandlingerne i 2018 til rekrutteringsudfordringer.

Her blev der blandet andet prioriteret et væsentligt lønløft til social- og sundhedseleverne. Samtidig iværksættes der løbende initiativer, som skal imødegå den mangel på personale i ældre og sundhedssektoren, som kan forventes fremover.

På denne side kan du læse mere om en række af initiativerne.

 

Fælles forslag til at styrke sundheds- og ældreområdet

I forbindelse med kommunernes økonomiaftale for 2020 nedsatte regeringen sammen med KL og Danske Regioner en task force.

Dennes opgave har været at identificere tiltag, der kan understøtte ambitionen om at uddanne og fastholde flere sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter/-hjælpere.

Task forcen udgøres af KL, Danske Regioner, Finansministeriet, Sundheds- og Ældreministeriet, Børne- og Undervisningsministeriet, Uddannelses- og Forskningsministeriet samt Beskæftigelsesministeriet.

Analysen og anbefalinger kan læses i sin fulde længde nedenfor.

 • PDF

  Veje til flere hænder - task force omsocial-og-sundhedsmedarbejdere

Anbefalinger

Rapporten retter fokus mod den komplekse opgave, som kommunerne løfter, når de bidrager til at uddanne og fastholde personale på sundhedsområdet. Rapporten understreger, at det er afgørende, at alle parter i form af kommuner, skoler og ministerier bidrager til opgaven. Task forcens anbefalinger indeler sig i fem overordnede spor.

1. Styrket rekruttering og fastholdelse på social- og sundhedsuddannelserne 

 • Det anbefales, at kommunerne ansætter elever allerede på grundforløbet, og ikke først på hovedforløbet i praktikforløbet. Ved at tilbyde eleverne løn, allerede inden de når praktikken, kan kommunerne imødekomme det høje frafald mellem grundforløb og hovedforløb.

 • For at imødekomme frafaldet på uddannelserne, anbefales det, at indsatsen over for elever med særlige behov understøttes yderligere. Understøttelsen bør ske på tværs af myndigheder i form af sprog-, kultur- og læringsstøtte. Dette bør foregå både før og under praktikken.

 • Det anbefales, at kommunerne i højere grad gør brug af AMU. Det vil sige efteruddannelse til faglærte og ufaglærte medarbejdere, så de på den måde kan blive opkvalificeret til SOSU-hjælpere og SOSU-assistenter. Kommunerne kan også med fordel gøre brug af de aftalte meritmuligheder i VEU-Trepart, hvor uddannelserne kan afkortes ud fra tidligere erfaringer.

 
2. Bedre overgange mellem skole og praktik

 • Kommunerne skal sammen med skolerne sikre en bedre overgang fra skole til praktik. Der må ikke være tvivl om, hvad eleverne skal kunne, før de starter i praktikken. På den måde mindskes praksischok, og eleverne bliver helt klar til at indgå på en arbejdsplads.

 • Bedre overgange og fastholdelse af elever kan med fordel understøttes af valid data, så kommunerne og skolerne i højere grad kan følge op på frafaldstruede elever, før det er for sent.

 • Der bør etableres et partnerskab mellem kommuner og professionshøjskoler, som kan drøfte, hvordan man fortsat kan holde fokus på det nære sundhedsvæsen, når sygeplejeruddannelsen skal tilrettelægges.

 • Skolerne kan med fordel gøre brug af mere simulationstræning i undervisningen.

 
3. Styrket kvalitet i praktikforløbene 

 • Lokale, formaliserede samarbejder mellem kommunerne og skolerne er vigtige. Disse samarbejder kan sikre et fortsat fokus på at styrke kvaliteten af praktikken. Derudover sikrer samarbejderne, at elever følges bedre gennem hele uddannelsesforløbet.

 • Kvaliteten i praktikken skal sikres. Det gælder blandt andet kvaliteten i vejledningen og blandt medarbejdere generelt.

 
4. God start og fastholdelse i faget 

 • Det anbefales, at der lokalt arbejdes videre med strukturerede introforløb og seniorpolitikker, og at muligheder for videreuddannelse synliggøres.

 
5. Flere på fuld tid og mindre sygefravær 

 • Det anbefales, at kommunerne fortsætter arbejdet med at sikre, at flere medarbejdere går på fuld tid, og at sygefraværet mindskes.

 

Forligspartier enige om endelig udmøntningsmodel ift. pulje til flere ansatte i ældreplejen

Højere faglighed og flere ansatte i ældreplejen

Kommunerne får midler til at sikre højere faglighed og flere ansatte i ældreplejen. Midlerne skal sikre bedre vilkår for vores ældre og flere faglærte medarbejdere.

Som led i Finansloven for 2021 blev Regeringen og Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet enige om at afsætte 425 mio. kr. i 2021 og 450 mio. kr. årligt i 2022-2023 til et løft af ældreplejen. Fra 2024 afsættes der 500 mio. kr. årligt uden bindinger, der udmøntes via bloktilskuddet.

Midlerne fordeles efter ældrenøglen, som den ser ud i 2021, til alle kommuner, som tilkendegiver, at de ønsker at modtage midlerne. Kommunerne skal anvende midlerne til ansættelse af erstatningspersonale, under forudsætning af, at ufaglært personale i ældreplejen tager en uddannelse som social- og sundhedshjælper eller social- og sundhedsassistent.

Idet midlerne er afsat som varige midler vil kommunerne  - i takt med at deres ufaglærte personale bliver uddannet – kunne ansætte mere uddannet personale, end det er tilfældet i dag. Udmøntningen er tillige beskrevet i KL’s budgetvejledning for 2022.

Link til pressemeddelelse: Markant løft af ældreplejen: Over 1000 nye ansatte skal skabe mere omsorg og nærhed for landets ældre borgere (sm.dk)

Materiale til fastholdelse på social- og sundhedsuddannelserne

Over 14 procent af eleverne falder fra efter tre måneder på hovedforløbet i social- og sundhedsuddannelsen. Det er dobbelt så mange elever, som på de øvrige erhvervsuddannelser.

KL har sammen med en række kommuner udarbejdet en materialepakke, der skal understøtte det lokale arbejde med at få elever til at gennemføre sundhedsuddannelserne.

Pakken består af to film, en podcast og fire skriftlige materialer. Målgruppen er primært ledere og praktikvejledere.


Film til fastholdelse

Film 1: Det gode praktiksted. Fokus i filmen er vigtige faktorer i et godt praktikforløb samt, at ledelsesfokus og opbakning blandt kollegaerne skaber motiverede elever, der gennemfører deres uddannelse.

Film 2: Det gode praktikforløb – elevspotting. Illustrerer hvordan der arbejdes med at "spotte" frafaldstruede elever, men henblik på at sikre en høj gennemførelse.Inspiration til bedre praktikforløb

Materialepakken nedenfor skal understøtte det lokale arbejde med at få flere elever til at gennemføre uddannelserne.

Der er tale om eksempler og værktøjer fra kommuner, som arbejder systematisk med at fastholde elever. Materialepakken er et supplement til de igangværende lokale indsatser. Målgruppen er primært ledere og praktikvejledere.

Podcast til ledere

I denne podcast kan du høre om, hvordan man som leder kan være med til at mindste frafald på uddannelserne indfor social og sundhed. Både direktører, faglige ledere og daglige frontledere kan derfor have gavn af at lytte med.

Podcast om rekruttering og fastholdelse

 

Kampagne: Faglighed gør en forskel

KL har i samarbejde med Danske Regioner, FOA og Danske SOSU-skoler udarbejdet en kampagne. Formålet med kampganen er at løfte fagets image, og vise hvad en uddannelse og karriere inden for social- og sundhedsfagene kan give.  


Som en del af kampagnen har parterne udarbejdet en række videoer om social- og sundhedsuddannelserne.

Se hele kampagnen og flere videoer på socialsundhed.dk

 

 

Ny handleplan: Flere hænder til ældre- og sundhedsområdet 2.0

Dag for dag bliver der flere ældre, som har brug for omsorg og pleje. Samtidig står vi over for, at flere kommunale medarbejdere går på pension i de kommende år, mens der stadig er for højt frafald og for få ansøgere på social- og sundhedsuddannelserne. Hvis vi skal løse rekrutteringsudfordringerne, kræver det handling fra alle aktører, og vi har et fælles ansvar for, at uddannelserne og faget mødes af den respekt, det fortjener.

KL udgav i 2018 handleplanen, ’Flere hænder til ældre- og sundhedssektoren’. Flere initiativer er gennemført og der arbejdes målrettet med øget rekruttering og fastholdelse lokalt. Men vi er langt fra i mål, og vi er nødt til at erkende, at vi udover de mange igangværende indsatser, har brug for mere handling.

Derfor følger vi nu op med en ny handleplan med 26 anbefalinger, der går i bredden og adresserer rekruttering til og fastholdelse i uddannelserne, fastholdelse i faget, kvalitet i uddannelse og praktikophold samt øget brug af smartere digitale velfærdsteknologier. Derudover har handleplanen bl.a. også fokus på bedre ledelse og på kompetenceudvikling.

Læs rekrutteringshandleplanen fra 2021, ’Flere hænder til ældre- og sundhedsområdet 2.0,’ her:

 • PDF

  Flere hænder til ældre- og sundhedsområdet 2.0.pdf

Læs rekrutteringshandleplanen fra 2018, ’Flere hænder til ældre- og sundhedssektoren’, her:

 • PDF

  Flere hænder i ældre- og sundhedssektoren

 

×

Log ind