Arbejdsgiver Arbejdsgiverpolitik og analyse

Det kommunale arbejdsmarked i tal

KL har udgivet en rapport med tal og fakta om det kommunale arbejdsmarked. I rapporten finder du analyser og nøgletal fra 2020, som relaterer sig til medarbejdernes uddannelse, alder, sygefravær og meget mere.

Opslagsværk giver overblik

Kommunerne beskæftiger i dag over en halv million mennesker. De udfører hver især meget forskellige og vigtige opgaver. Figuren nedenfor viser, hvilke områder de ansatte fordeler sig på.

Kommunerne udbetaler samlet set en lønsum på 183 milliarder kroner til 508.900 medarbejdere.

 

Kommunalt ansatte på de fem kommunale hovedområder

 

KL’s rapport, ’Det kommunale arbejdsmarked i tal’ giver et overblik over tal og fakta om det kommunale arbejdsmarked i 2020. Formålet med rapporten er, at den kan anvendes som opslagsværk og være med til at give indsigt i og skabe overblik over en række forskellige områder på det kommunale arbejdsmarked.

 

Læs rapporten for 2020 her:

  • PDF

    Det Kommunale Arbejdsmarked i tal 2020.pdf

Antal ansatte: Kommunerne er den største offentlige arbejdsgiver, og knap hver femte lønmodtager i Danmark er ansat i en kommune. En halv million kommunale medarbejdere er ansat på mere end 100 forskellige kommunale overenskomster. Dog udgør de fem største overenskomster over halvdelen af det kommunale arbejdsmarked.

Alder: Gennemsnitsalderen er generelt stigende på det kommunale arbejdsmarked, dog med et lille fald i 2020. Kommunerne har den ældste aldersprofil sammenlignet med de øvrige sektorer. En tendens, der ses særligt tydeligt blandt ansatte på det tekniske område og ældre- og sundhedsområdet. 

Ugentlig arbejdstid: I 2020 arbejder 47 pct. af kommunalt ansatte på fuldtid, mens 41 pct. arbejder deltid. Forskellen mellem antal ansatte og fuldtidsbeskæftigede skyldes, at mange kommunalt ansatte arbejder på deltid.

Sygefravær: Det kommunale sygefravær udgør 12,2 dagsværk pr. fuldtidsbeskæftigede i 2020, hvilket er 0,4 dagsværk mindre end i 2011. Blandt de fem største overenskomster har social- og sundhedspersonalet det højeste sygefravær på 17,1 sygefraværsdagværk.

Kønsfordeling: 77 pct. af alle kommunalt ansatte er kvinder, mens 39 pct. i den private sektor er kvinder. Kønsfordelingen i kommunerne er stort set uændret fra 2011 til 2020.

Ansatte i arbejdsmarkedspolitiske ordninger: I alt er godt 22.500 ansatte fleksjobbere, seniorjobbere eller såkaldt ekstraordinære ansatte. Det svarer til godt 4 pct. af alle kommunalt ansatte.

Elever og studerende: Der 18.300 elever og studerende blandt de kommunalt ansatte, hvilket svarer til 3,6 pct. af de ansatte i 2020. Det er særligt elever på social- og sundhedsuddannelserne, der er ansat i kommunerne.

Etnicitet: 10 pct. af de kommunalt ansatte har en anden etnisk baggrund end dansk. Andelen af kommunalt ansatte med ikke-vestlig baggrund er steget siden 2011.

Uddannelse: De seneste ti år er der kommet færre ufaglærte og flere med en lang videregående uddannelse i kommunerne. Der er markante forskelle i uddannelsesniveauer på tværs af aldersgrupper. 61 pct. af de 30-34-årige har enten en lang eller mellemlang videregående uddannelse. Blandt de 60-64-årige er tallet 40 pct.

 

Læs rapporten fra 2019 her:

  • PDF

    Det kommunale arbejdsmarked i tal 2019.pdf