KKR KKR Sjælland

Sundheds- og socialområdet

KKR Sjælland spiller en central rolle i det tværkommunale samarbejde på sundheds- og socialområdet for at sikre et sammenhængende sundhedsvæsen og et specialiseret undervisnings- og socialområde med tilbud til alle regionens borgere.

Sundhed

Sundhedskoordinationsudvalg og praksisplanudvalg

KKR Sjælland udpeger fem kommunale medlemmer til henholdsvis sundhedskoordinationsudvalget og praksisplanudvalget for almen praksis.

Sundhedsaftalen

Sundhedskoordinationsudvalget udarbejder en sundhedsaftale, der beskriver politiske prioriteringer og indsatser på området samt arbejdsdeling og samarbejde mellem hospitaler, praktiserende læger og kommunernes sundhedsopgaver. Den skal sikre, at borgerne får et sammenhængende patientforløb. 

Praksisplaner

Praksisplanudvalget udarbejder en praksisplan for almen praksis (pdf), som fastlægger samarbejdet med de praktiserende læger og indsatsen for at sikre lægedækning til regionens borgere.

Ud over sundhedsaftalen og praksisplanen for almen praksis vedtages en praksisplan for fysioterapi (pdf), som omhandler tilrettelæggelsen af den fremtidige fysioterapeutiske betjening i regionen og de overenskomstmæssige forhold vedrørende den fysioterapeutiske kapacitet.

Det specialiserede socialområde og specialundervisning

Rammeaftale for Region Sjælland

Rammeaftalen for Region Sjælland omhandler faglig udvikling, styring og koordinering af de kommunale og regionale tilbud på det specialiserede social- og undervisningsområde.

Børnehus Sjælland og Socialtilsyn Øst

Ovenpå den årlige rammeaftale er etableret en national koordinationsstruktur.

Den nationale koordinationsstruktur omfatter, at der i hver region er etableret ét børnehus, Børnehus Sjælland, og ét socialtilsyn, Socialtilsyn Øst. KKR er forum for drøftelser mellem kommunerne om børnehus og socialtilsyn på regionalt plan.

Det regionale dialogforum

KKR Sjælland har nedsat et regionalt dialogforum på handicapområdet. Formålet med det regionale dialogforum er at bidrage til åbenhed og debat om de tilbud, der stilles til rådighed på tværs af kommuner.

Der er indgået en central aftale mellem KL, Danske Handicaporganisationer og Skole og Forældre med fælles pejlemærker for de regionale dialogfora (pdf) for valgperioden 2018-2022 og i KKR Sjælland vedtaget et kommissorium for det regionale dialogforum fra 2018-2022 (pdf).

×

Log ind