Gå til hovedindhold
Høringssvar
Integration

Høringssvar: Udkast til forslag til lov om ændring af udlændingeloven og lov om danskuddannelse til voksne udlændinge

KL's bemærkninger til udkast til forslag til lov om ændring af udlændingeloven og lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.

26. feb. 2024
 • Læs op

Indhold

  KL har modtaget udkast til forslag til lov om ændring af udlændingeloven og lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. (Ny opholdsordning for medfølgende familie til hjemvendende udlandsdanskere med visse beskæftigelsesmæssige kvalifikationer, justering af sprogkravet og halvering af den økonomiske sikkerhedsstillelse i ægtefællesammenføringssager, etablering af en lukket opgavebank for danskprøver m.v.) med frist for afgivelse af bemærkninger den 14. februar 2024.

  Lovforslaget indeholder en række ændringer, hvor KL’s kommentarer særligt 
  knytter sig til følgende:

  • Forslag til halvering af den økonomiske sikkerhedsstillelse

  KL har ingen bemærkninger til forslag om ny opholdsordning for medfølgende familie til hjemvendende udlandsdanskere med visse beskæftigelsesmæssige kvalifikationer, forslag til justering af sprogkravet til 
  den herboende i ægtefællesammenføringssager, forslag til skærpet vandelskrav i sager om tidsubegrænset opholdstilladelse og visse ægtefællesammenføringssager, forslag til udvidelse af personkredsen, der kan gå op til en danskprøve, forslag til etablering af en lukket opgavebank for danskprøverne og forslag til forenkling af bemyndigelsesbestemmelsen i udlændingelovens § 9, stk. 7, om boligkravslisten for ægtefællesammenføring.

  Forslag til halvering af den økonomiske sikkerhedsstillelse

  Det fremgår af regeringsgrundlaget "Ansvar for Danmark", at den økonomiske sikkerhed, som den herboende ægtefælle skal stille i forbindelse med en ansøgning om ægtefællesammenføring, skal halveres. Det foreslås på den baggrund at nedsætte den økonomiske sikkerhedsstillelse, der i dag er ca. 114.000 kr., til 57.000 kr. (2024-niveau). Det foreslås samtidigt at halvere de tre beløb, som sikkerheden kan nedsættes med, hvis den ægtefællesammenførte består nærmere angivne danskprøver inden for nærmere fastsatte tidsfrister. Det tilbageværende beløb af den økonomiske sikkerhed skal være minimum 34.200 kr.

  KL har ikke bemærkninger til den foreslåede halvering af sikkerhedsstillelsen, da der erfaringsmæssigt foretages relativt få inddrivelser af udbetalte ydelser. 

  I regi af det samarbejdsprogram om administration, som er beskrevet i Aftale om kommunernes økonomi for 2024, har KL problematiseret den administrative byrde ved håndtering af sikkerhedsstillelser. 

  KL har bl.a. påpeget, at sikkerhedsstillelserne administreres håndholdt uden digital understøttelse. Der findes ingen vejledning til kommunerne. De relevante regler skal findes i en række forskellige bekendtgørelser afhængig af, hvornår den enkelte sikkerhed er stillet. Administrationen består bl.a. af følgende: sikkerhedsstillelserne kan nedsættes ad tre omgange, hvis udlændingen består bestemte danskprøver inden for nogle fastsatte frister, de skal transporteres til anden kommune ved flytning, de skal forlænges undervejs i de ti år, de skal måske konverteres ved bankskift eller ved skift af type (deponeringskonto eller anfordringsgaranti), de skal bringes til ophør, hvis de rette betingelser er opnået, samt der skal evt. ske inddrivelse. Hver gang der sker en ændring, skal kommunen håndtere arbejdsgange i både pengeinstitut og overfor herboende borger. 

  KL modtager på ugentlig basis adskillige henvendelser fra kommuner med spørgsmål om konkret håndtering af sikkerhedsstillelser, hvilket vidner om, at kompleksiteten og detaljeringsgraden i regelsættet er høj. 

  KL ser gerne, at der sker en markant regelforenkling på området, bl.a. med reduktion til kun én bekendtgørelse, og at der samtidig udstedes en dertilhørende vejledning. Samtidig mener KL, at håndtering af sikkerhedsstillelser bør digitaliseres for at kunne leve op til den øvrige udvikling af en digitaliseret, offentlig sektor. 

  Download høringssvaret som PDF her:

  Kontakt

  Specialkonsulent

  Jasper Voigt Møllebro

  Beskæftigelse, Integration & Socialpolitik

  Telefon: +45 3370 3484

  E-mail: javm@kl.dk