Gå til hovedindhold
Dagtilbud
Børn og unge

Udvikling af ny tilsynsmodel via Samskabt Styring

Dette er den første case i en række cases, hvor KL sætter spot på eksempler på arbejdet med tilsyn ude i kommunerne. Casen trækker på indsigter fra KL’s udviklingspartnerskab, fra 2020 til 2022, om kommunal tilsynspraksis i form af faglige oplæg, kommunale eksempler på god tilsynspraksis og kommunedrøftelser.

Ældre end 12 mdr.

Indhold

  Erfaringer fra Roskilde Kommune er for det første, at måden hvorpå udviklingsarbejdet organiseres er afgørende for at metoden Samskabt Styring reelt kommer til sin ret. Alle relevante parter skal tænkes ind i organiseringen fra starten, og det skal være klart hvilken opgave og hvilket mandat, som de forskellige parter har. Som led i arbejdet med Samskabt Styring, som metode, har det været afgørende, at det var de medarbejdere og ledere, der er genstand for tilsynsmodellen, som fik overdraget udviklingsdynamoen, og som inden for et klart, men forholdsvis åbent kommissorium skulle komme med et bud på, hvordan en ny model for det pædagogiske tilsyn kunne se ud. Derudover har det været vigtigt, at MED-systemet har været involveret løbende og haft mulighed for at kommentere forslaget flere gange i processen. MED-systemet har også været vigtige ambassadører ud i organisationen i forbindelse med afprøvningen og implementering af den nye model.

  Det oprindelig mål om også at inddrage forældrene i udviklingsproces lykkedes ikke som planlagt i første omgang. En anbefaling til andre kommuner er derfor at tænke forældrene mere konkret ind i organiseringen fra starten og være insisterende på, at de også skal have en stemme, når udviklingsarbejdet står på.

  For at Samskabt Styring lykkes godt er det endvidere afgørende, at processen er gennemtænkt, og at der er de rette kompetencer tilstede til at lede og facilitere processen. Her har erfaringen i Roskilde Kommune været, at det har en stor betydning, at den eller de medarbejdere fra forvaltningsniveauet, der leder og faciliterer processen, er stærke i at kunne facilitere en god proces, hvor vægten er lagt på at få praktikerniveauets perspektiver, konkrete forslag og meningsskabende behov i spil inden for de rammer, der er sat via kommissoriet. Her kan en udfordring være at være helt åben og lydhør over for praktikernes perspektiv, hvis forvaltningsperspektivet ser anderledes ud.

  Et udviklingsarbejde, der sker via Samskabt Styring er endvidere kendetegnet ved at være mere langstrakt og med større ubekendte fra begyndelsen. Her har det i Roskilde Kommune været tydeligt, at det har krævet noget af alle parter, at være i udviklingsrummet over længere tid, og på en anden måde end vanligt. Det har bl.a. vist sig ved, at der i processen har været sat tid af til at pilotteste de forskellige elementer i tilsynsmodellen og herefter genbesøge det oprindelige forslag og foretage relevante justeringer. I den forbindelse har det været et vigtigt ledelsesfokus at holde fast i, at vi er på rette vej, og at der gerne må være plads til omveje, usikkerhed, forvirring og frustrationer undervejs.

  Endeligt så har arbejdet med at udvikle en ny model for det pædagogiske tilsyn i Roskilde Kommune kaldt på særlige kompetencer hos de involverede ledere. For når hierarkiet vendes på hovedet, og det er praktikerne, der får mandat til at komme med et bud på en meningsfuld tilsynsmodel, så bliver ledelsen og forvaltningsniveauet for en tid delvist sat uden for indflydelse. Samskabt Styring kræver derfor, at såvel det politiske niveau som det øverste ledelsesniveau samt har modet til at dele styringen med hele ledelsesstrengen, herunder også medarbejderne og MED-organisationen.  Her har erfaringen været, at det for nogle ledere i en periode har skabt en vis usikkerhed ifht. det kontroltab, der kan være forbundet hermed. Her har det været den øverste ledelses opgave at rumme denne usikkerhed samtidig med at være modig og vedholdende.

  Ønsker du mere viden om processen i Roskilde Kommune, kan dagtilbudschef Christina Breinholt Schou kontaktes på Christinabs@roskilde.dk

   

  Sidst opdateret: 5. oktober 2023

  Kontakt

  Specialkonsulent

  Jette Kyhl

  Børn, Unge & Folkeskole

  Telefon: +45 3370 3776

  E-mail: jeky@kl.dk