Arbejdsgiver Personalejura

Ansættelser

Jura og EU yder vejledning om alle former for ansættelser. Du kan nedenfor læse mere om elevansættelse, ansættelser på særlige vilkår, chefansættelser samt tidsbegrænsede ansættelser.

Aftale om ansættelsesbreve 

Af Aftale om ansættelsesbreve fremgår det, at der ved ansættelser, der har en varighed på en måned eller derover og, hvis gennemsnitlige ugentlige arbejdstid er 8 timer eller derover, skal udarbejdes et ansættelsesbevis. Der er knyttet forskellige betingelser til indholdet af ansættelsesbeviset, som tillige skal fremgå af aftalen. 

Børneattester

KL har udarbejdet inspirationsmateriale, der beskriver reglerne omkring børneattester, og som kan inspirere til, hvordan man i øvrigt kan tilgodese de beskyttelseshensyn, der ligger bag børneattester bl.a. gennem fastsættelse af en række procedurer.   

Elevansættelser

Der gælder særlige regler for elever.

Elevers retlige forhold reguleres af Lov om erhvervsuddannelser.

Udover et ansættelsesbevis skal der udarbejdes en uddannelsesaftale. Uddannelsesaftalen er en særlig formular som skal anvendes.

Uddannelsesaftaler er i princippet uopsigelige. Dog er der en tre måneders prøvetid, hvor begge parter kan ophæve aftalen. Bemærk, at forvaltningslovens partshøringsregel i § 19 er gældende og at der for SOSU elever gælder en særlige regel om, at FOA skal orienteres om en påtænkt ophævelse af en elev.

Ansættelser på særlige vilkår

Som kommunal arbejdsgiver møder man en række udfordringer i forhold til håndteringen af og ansættelsen af medarbejdere, der ansættes på særlige vilkår. Det drejer sig bl.a. om ansættelser efter serviceloven, løntilskudsjob, fleksjob, hjælpere til handicappede i erhverv og seniorjob. 

Ansættelser på særlige vilkår efter serviceloven omhandler bl.a. selvudpegede hjemmehjælpere, BPA'ere (Borgerstyret personlig assistance), handicapledsagere, støtte- og kontaktpersoner, afløsningspersoner m.v. Fælles for denne type ansættelser er, at de skaber tvivl om de er omfattet af lønmodtagerbegrebet, om de i givet fald er overenskomstdækkede og i benægtende fald hvilke ansættelsesvilkår, der skal fastsættes for dem. 

KL har udarbejdet vejledninger om selvudpegede Hjemmehjælpere jf. SEL § 94 og om BPA ordningerne jf. SEL §§ 95 og 96.

I øvrigt henvises til KL's kurser om særlige ansættelser, som gennemgår alle de nævnte problemstillinger 

Chefer

For chefer gælder Aftale om aflønning af chefer og Rammeaftale om kontraktansættelse. Ansættelse kan også ske på åremål, jf. Rammeaftale om åremålsansættelse.

Kontraktansættelse er i kommunerne en særlig ansættelsesform, som omfatter chefer. Kontraktansættelsen er karakteriseret ved, at det på forhånd er aftalt, hvad det skal koste, hvis arbejdsgiveren vil afskedige den kontraktansatte.

Vilkårene skal aftales mellem kommunalbestyrelsen og cheforganisationen, når ansættelsesforholdet bliver etableret i overensstemmelse med Rammeaftale om kontraktansættelse. 

Ansættelse af chefer og direktører i fælleskommunal selskaber, paragraf 60 selskaber

Vejledning om ansættelse og aflønning af direktører og andre chefer for fælleskommunale § 60- selskaber er gældende.

I forhold til direktører er der fastsat bestemmelser om størrelsen af aflønningen, som ikke kan fraviges uden KL's godkendelse og aftaleindgåelse.

Tjenestemandsansættelse

Der gælder særlige vilkår for ansættelse på tjenestemandsvilkår. Se afsnittet om tjenestemænd 

Tidsbegrænset ansættelse

Tidsbegrænset ansættelse kan anvendes, hvor der er en saglig grund til, at ansættelsen ikke sker varigt.  Der findes 3 former:

  • Tidsbegrænset ansættelse
  • Opgavebestemt ansættelse
  • Begivenhedsbestemt ansættelse

Tidsbegrænset ansættelse er en ansættelsesform, hvor medarbejderen ansættes for en bestemt tidsmæssig periode. Denne ansættelsesform kan anvendes fx i forbindelse afløsning af en fraværende medarbejder eller til en afgrænset opgave med en fastsat deadline.

Opgavebestemt ansættelse sker, hvor medarbejderen ansættes til en bestemt afgrænset opgave, men hvor der på ansættelsestidspunktet ikke er fastsat en præcis dato for afslutningen af opgaven. Ansættelsen ophører så uden varsel, når opgaven er løst.

Begivenhedsbestemt ansættelse kan anvendes, hvor ansættelsen skal ophøre i forbindelse med at en begivenhed indtræffer. Det må dog forudsættes, at der er tale om en begivenhed, som vil indtræffe, og at der er en rimelig prognose for, hvornår begivenheden vil indtræffe. Ansættelsesformen er særlig anvendelig i forbindelse med ansættelse af barsels- og sygevikarer. 

Aftale om tidsbegrænset ansættelse regulerer nærmere disse ansættelsesformer.

Hvor kan jeg få hjælp

Jura og EU yder rådgiver og bistand i alle sager vedrørende ansættelser.

Se kontaktoplysninger til medarbejderne i Jura og EU.

Kurser om ansættelsesret

Jura og EU udbyder jævnlig i samarbejde med COK kurser om ansættelsesret. Kurset kan også rekvireres til jeres kommune og sammensættes efter jeres behov.

Se mere i Jura og EU's Kursuskatalog og på COK's hjemmeside.

BILAG

  • PDF

    Ansættelser i henhold til servicelovens §94

AFTALE OM ANSÆTTELSESBREVE

  • PDF

    04.11 Aftale om ansættelsesbreve mm. (O.15)

×

Log ind