Økonomi og styring

Analyser

På denne side findes analyser fra KL's analyse- og makroenhed. Øverst kan aktuelle analyser findes, og længere nede findes alle analyser i emnefordelte arkiver.

Aktuelle analyser

Behov for sundhed og pleje til 80+ årige vokser markant

Antallet af 80+ årige forventes at vokse med 87.000 personer fra 2018 til 2025. Udgifter til sundhed og pleje til 80+ årige bidrager med 12,5 mia. kr. eller godt halvdelen af det samlede demografiske træk på 23,5 mia. kr. frem mod 2025. 21.03.2019

Plejeboliger til de ældre

Antal ældre over 80 år stiger med mindst 60 pct. frem til 2030. Behovet for plejeboliger forventes at stige med 10-13.000, hvis andelen i plejeboliger holdes konstant. Denne fremskrivning kan dog ikke inddrage evt. effekter af sund aldring eller andre tiltag i kommunerne, som kan påvirke behovet de kommende ti år. 14.03.2019

Udviklingen i den gennemsnitlige boligstørrelse

Det gennemsnitlige boligareal per person er øget. Stigningen er især sket i områderne længst væk fra de større byer. I de større byer er stigningerne i boligareal enten begrænsede eller sågar faldende, som det er tilfældet i en del kommuner i Hovedstadsområdet.  11.03.2019

Massivt demografisk pres på plejeområdet

Det demografiske træk på plejeområdet er markant højere end på andre serviceområder. Eksempelvis 3½ gange højere end på sundhedsområdet. Hvis udgifter til ældreomsorg skal følge befolkningsudviklingen, skal der bruges 6,3 mia. kr. af det finanspolitiske råderum fra 2019 til 2025 og i alt 24 mia. kr. til 2040. 10.01.2019

Prioritering af sundhed presser den øvrige velfærd

Det offentlige forbrug er faldet som andel af den samlede velstand, når der ses bort fra sundhed. Væksten i kommunale serviceudgifter er samtidig ikke fulgt med befolkningsudviklingen. Hvis sundhedsudgifterne fortsat skal følge velstanden levner det begrænset råderum til den øvrige offentlige service. 08.01.2019

Private investeringer og eksport er altafgørende for presset på arbejdsmarkedet

Især de private byggeinvesteringer var afgørende for den kraftige op- og nedtur på arbejdsmarkedet i sidste del af 00'erne. De offentlige bygge- og anlægsinvesteringer spillede derimod ingen nævneværdig rolle. Det offentlige forbrug bidrog heller ikke til presset, men lav offentlig forbrugsvækst bidrog til at trække krisen ud. 22.05.2018