Gå til hovedindhold

Vilde idéer skal løse mangel på personale

Et af de såkaldte vilde problemer, som kommunerne står overfor, er mangel på arbejdskraft. På ældre- og sundhedsområdet vurderes det, at der i 2030 mangler i omegnen af ca. 16.000 uddannede social- og sundhedspersonaler. Det kalder på radikal innovation og vilde ideer. I Haderslev Kommune arbejder men fx med Plejehjem i eget hjem og digitalisering i kommunernes e-distrikt. De foreløbige resultater er allerede gode og potentialet er stort.

18. nov. 2022
Ældre end 12 mdr.

Indhold

  Et af de vilde problemer er mangel på arbejdskraft


  Kommunerne står overfor en skræmmende virkelighed med et stort udgifts- og aktivitetspres på ældreområdet. Og udfordringen bliver kun større i de kommende år, i takt med at der bliver flere og flere ældre, som får brug for pleje og omsorg, hvilket er illustreret i figur 1. Antallet af ældre over 80 år stiger frem mod 2030 med 140.000 personer samtidig med, at borgernes sundhed bliver mere kompleks, og det nære sundhedsvæsen i disse år udbygges.

  Stigningen i antallet af 80+årige vil øge behovet for medarbejdere i ældreplejen, og bare antallet af SOSU-ansatte skønnes at skulle forøges med 16.000 i 2030.

  Dertil kommer at mange kommuner må spejde forgæves efter ansøgere, når de forsøger at rekruttere personale til ældreplejen. I foråret 2022 har det været knap 45 pct. forgæves rekrutteringer på social- og sundhedsassistenter og hjælpere. Det stiller alt sammen massive krav til organisering og tilrettelæggelse af kommunernes ældrepleje og kalder på et konstant fokus på at opspore innovative, effektive og effektfulde løsninger.

  Figur 1: Den demografiske udfordring frem mod 2030

  Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger

  Der skal skrues på alle knapper

  Det er tydeligt, at hvis kommunerne fortsat skal kunne levere høj velfærd, er der brug for at man i kommunerne hurtigst muligt går i gang med at finde nye løsninger. Der er brug for grundlæggende at prioritere behovet for arbejdskraft i velfærdssamfundet og se på, hvilke løsningsspor der i særlig grad skal lægges vægt på. Der skal skrues på alle knapper - det er ikke nok at blive bedre til at rekruttere, for hænderne er der ikke.

  Nogle af de effektfulde løsninger er bl.a. at øge arbejdsudbuddet og øge produktiviteten. Mens en del af de greb, der ligger her, peger mod Christiansborg og politikerne der, så har kommunerne også en række greb i værktøjskasse, som kan understøtte den kapacitetsudfordring de står med.

  Ny og bedre brug af teknologi og digitale services, øget arbejdsudbud, målrettet uddannelse og afbureaukratisering er vigtige tiltag i kommunerne. Derudover vil greb som effektiviseringer, øget fokus på at nedbringe sygefraværet, inddragelse af pårørende og civilsamfundet og få flere op i tid især på SOSU- og pædagogområdet have betydning. 

  Radikal innovation og nye standarder – e-distriktet som eksempel
  En række kommuner udvikler og afprøver nye innovative veje til at styrke omsorg og nærvær for borgere i ældreplejen for at imødegå de tidligere nævnte udfordringer. En af dem er Haderslev Kommune.

  I Haderslev Kommune så man ind i en fremtid, hvor der i mange tilfælde ikke vil kunne leveres pleje og rehabilitering alene som fysisk hjælp på grund af manglende personale. Haderslev Kommune besluttede derfor at finde løsninger ved at ændre grundlæggende ved kommunens tilgang til pleje og rehabilitering. På den baggrund igangsatte man i november 2021 e-distriktet.

  Hvad er e-distriktet?

  E-distriktet er et helt nye distrikt der dækker det velfærdsteknologiske område på tværs af Haderslev Kommunens geografi. E-distriktet er dermed den enhed, som re-designer velfærdsservices, der hvor digitalisering og teknologiske virkemidler kan erstatte fysiske hjemmebesøg. Indsatsen er i sin helhed den samme, men metoden til at udføre den er markant anderledes.

  I e-distriktet re-tænkes og omlægges eksisterende services med velfærdsteknologi som et integreret og understøttende element i hjemmeplejen. Der arbejdes bl.a. med medicinteknologi, skærmopkald, censorbleer og drikkekopper. Det er dog afgørende, at den teknologiske løsning er ikke udgangspunktet for e-ydelsen. Det er derimod ydelsen og borgens behov for hjælp der er det suveræne udgangspunkt. Målet er at gøre borgerne mere selvhjulpne, samt øge borgerens følelse af selvstændighed.

  E-distriktets målgruppe er borgere, der har brug for hjælp, og hvor teknologi på meningsfuld vis kan erstatte fysiske besøg. Det er frivilligt for borgere at være en del af e-distriktet, og kendetegnende for de borgere, der deltager, er, at de ønsker øget selvstændighed og fleksibilitet i at modtage velfærdsydelser gennem teknologi.

  Det har vist sig at være et vist potentiale for at arbejde i e-distriktet, og det opleves, at der er en mere effektiv rekruttering til e-distriktet. Fire af e-distriktets medarbejdere er desuden dimittender fra SOSU-skolen Syds nye Digitech-linje på social- og sundhedsassistentuddannelsen, hvor velfærdsteknologi og digitalisering er en integreret del af den normale uddannelse til social- og sundhedsassistent.

  E-distriktet er i første omgang finansieret af omlagte midler indenfor rammen og vil på medarbejdersiden på sigt være selvfinansierende.

  "VI VIL GERNE FJERNE FOKUS FRA AT BRUGE TEKNOLOGI FOR TEKNOLOGIENS SKYLD. UDGANGSPUNKTET I E-DISTRIKTET ER IKKE DEN TEKNOLOGISKE LØSNING, MEN BORGERNES BEHOV".

  - Louise Thule Christensen, afdelingschef for Senior og Rehabilitering i Haderslev Kommune.

  Borgere og medarbejdere har allerede gode erfaringer

  Erfaringerne med e-distriktet er gode. Borgerne oplever en øget selvstændighed og større personlig frihed, fordi de ikke på samme måde som ved den almindelige hjemmepleje er afhængige af hjemmebesøg.

  E-distriktets medarbejdere er ligeledes positive overfor den nye måde at arbejde med hjemmepleje på, og der opleves tidsmæssige gevinster ved implementeringen af fx medicinteknologi samt besparelse i transporttid ved skærmbesøg.

  Derudover oplever man i Haderslev Kommune, at indsatsen bidrager til at imødekomme rekrutteringsudfordringen på SOSU-området, idet man gennem velfærdsteknologi kan lette arbejdsbyrden ved de eksisterende services og samtidig vedligeholde et højt serviceniveau.

  Der arbejdes i første omgang på, at e-distriktet bliver selvbærende - dernæst på at skabe provenu. Den vigtigste effekt er dog, at opgaverne kan klares med færre hænder, så området geares til en fremtid med mangel på personale.

  Planen er, at e-distriktet på sigt også skal udbredes til andre kommunale serviceområder, fx indenfor handicap og socialpsykiatri.

  Sidst opdateret: 15. december 2023

  Kontakt

  Specialkonsulent

  Marie Stub Bager

  Tværgående Strategi & Politik

  Telefon: +45 3370 3532

  E-mail: bag@kl.dk