Gå til hovedindhold
Råderum
Social
Nyhed

Udsatte borgere hjælpes hurtigt videre med 'straks-indsats'

Borgerne skal ikke kigge langt efter hjælp, når de henvender sig med problemer knyttet til det sociale område i Favrskov Kommune. Et tiltag har resulteret i en nedgang af antallet af borgere, som modtager længerevarende indsatser.

29. apr. 2019
Ældre end 12 mdr.

Indhold

  Favrskov Kommunes enhed "Social Indsats" er et treårigt udviklingsprojekt. Det har til formål at sikre, at borgerne modtager en hurtig afklaring, når de henvender sig med psykisk sårbarhed- eller sygdom, lette handicap eller sociale problemer.

  Projektet blev igangsat primo 2017. Fokus har været at omlægge indsatser fra visiterede ydelser til et større fokus på udvidet rådgivning og vejledning og dermed ikke-visiterede ydelser.

  Projektet består af tre overordnede og sammenhængende elementer. De har til formål at bringe borgerne tilbage til en situation, hvor de kan mestre eget liv gennem:

  • Råd og vejledningsforløb  
  • Individuelle forløb
  • Gruppebaserede læringsforløb

  Det nye er, at borgere ikke længere mødes af sagsbehandlere og lange udredninger.

  I stedet møder borgerne en medarbejdergruppe, der er tværfagligt sammensat, og som tager udgangspunkt i borgernes egen motivation og selvdefinerede behov. Medarbejdergruppen forsøger at hjælpe her og nu, hvor indsatsen sker indenfor syv dage, i modsætning til tidligere, hvor det typisk var tre måneder.

  Indsatsen skal være afsluttet efter seks måneder og evt. være efterfulgt af en udslusningsplan. Den skal have fokus på aktivt medborgerskab og integration til civilsamfundet i stedet for etablering af parallelsystemer.

  Det går ud på i videst mulig omfang at gøre brug af de almindelige tilbud i foreningslivet, som kommunen har lavet aftaler med, i stedet for at lave specielle tilbud.

  Omlægningen skal styrke det borgernære arbejde ved at rådgivningen sker der, hvor borgeren er og med et udpræget forebyggende sigte. Fordelen er, at der kan ske en straks-indsats ud fra borgerens behov, som forebygger at borgerens situation forværres under en langvarig visitationsproces. Målet er, at borgeren modtager en mindre indgribende indsats på sigt.

  Til alle indledende samtaler tydeliggøres det for borgeren, at indsatsen har et rehabiliterende sigte, og at målet er, at borgeren bliver selvhjulpen igen. Der laves en samarbejdsaftale ved opstart med borgeren, hvor det aftales, hvad borgeren skal have støtte til  for at kunne klare sin hverdag fremadrettet.

  Effekter ved Social Indsats

  I perioden fra 1. februar 2017 til 1. oktober 2018 har Social Indsats haft 400 henvendelser, hvoraf 340 er afsluttet.

  Af de 400 henvendelser er 83 pct. af aftalerne omkring indsats lavet indenfor syv dage. Henvendelser fra samarbejdspartnere eller henvendelser, der kræver afklaring fra mange aktører omkring borgeren, vil oftest være årsagen til, at borgerne ikke får en indsats indenfor syv dage.

  Når henvendelsen kommer fra borgere eller pårørende er 92 pct. af aftalerne om en indsats lavet indenfor syv dage.

  Figur 1: Antallet af afsluttede sager og varigheden af indsatsen

  " "

  Figuren viser, at knap halvdelen af de borgere som henvender sig, og hvor der startes en indsats op allerede inden for én måned, ikke har behov for yderligere hjælp fra Handicap og Psykiatri.

  Af de 340 afsluttede forløb er 312 afsluttet i Social Indsats indenfor seks måneder. 28 borgere har haft behov for et forløb i Social Indsats, der strakte sig ud over seks måneder.

  For 26 af henvendelserne gælder, at borgeren efter henvendelse i Social Indsats har haft behov for en længerevarende støtte indenfor handicap- og psykiatriområdet.

  Det svarer til 7 pct. af de afsluttede henvendelser. Størstedelen af borgerne er startet i bostøtte, mens nogle har haft behov for et midlertidigt botilbud. I 2017 var der en nedgang i antallet af borgere, hvor der blev startet en bostøtteindsats. Den aktuelle udvikling i 2018 viser samme tendens.