Gå til hovedindhold
Råderum
Social
Nyhed

Holstebro Kommune: Dialog- og progressionsredskab understøtter borgerens udvikling og effektiv ressourceanvendelse

Nøgletal for borgerens progression muliggør en tæt, løbende opfølgning og korrektion af borgerens indsats i forhold til indsatsplan samt en effektiv ressourceanvendelse.

29. apr. 2019
Ældre end 12 mdr.

Indhold

  Som en del af omstillingen fra en indsats med fokus på kompensation for funktionsnedsættelser til en mere rehabiliterende indsats, arbejder kommunerne i stigende grad målrettet med progression i indsatserne.

  Indsatsen med at skabe progression for borgeren indebærer både, at borgerne blive mere selvhjulpne og får øget livskvalitet, samt at kommunens ressourcer anvendes mere effektivt.

  Fokus på progression i opfølgningen

  Holstebro er en af de kommuner, som arbejder målrettet med progression og en effektiv ressourceudnyttelse. For at understøtte sagsbehandlernes samarbejde med borgere og leverandører har kommunen udviklet et redskab (figur 1) til måling og visualisering af borgernes progression i forbindelse med sociale indsatser.

  Arbejdet med at holde fokus på progression for borgerne i midlertidige indsatser, eller hvor der er en forventning om progression, er en hjørnesten i kommunens faglige tilgang.

  "Udviklingskompasset har i den sammenhæng haft stor betydning" fortæller Karin Pedersen, Leder af Visitation og Rådgivning i Holstebro Kommune.

  Både dialogredskab og ledelsesinformation

  Formålet med Udviklingskompasset er todelt: For det første understøtter redskabet dialogen mellem sagsbehandler, udfører og borger omkring borgerens udvikling. Erfaringen er, at visualiseringen af borgerens udvikling alene kan være med til at styrke borgerens motivation og ejerskab til de mål, som indgår i handleplanen. Samtidig giver det sagsbehandler og udfører et fælles konkret fixpunkt at tage en dialog ud fra.

  For det andet er formålet at levere anvendelig ledelsesinformation til sagsbehandlere, ledere og chefer i kommunen i forhold til styring ud fra opnåede resultater. Redskabet gør det muligt at foretage mere nuancerede og systematiske målinger, end de har kunne tidligere i forhold til borgerens udvikling.

  Dermed giver udviklingskompasset mulighed for tæt, løbende opfølgning og korrektion af borgerens indsats i forhold til indsatsplan og en effektiv ressourceanvendelse.

  Udgangspunkt i VUM temaer

  Udviklingskompasset er et excelbaseret redskab. Redskabet tager udgangspunkt i temaerne i Voksen Udredningsmetoden og i de indsatsmål, som er opstillet for borgeren i indsatsplanen. Det fungerer helt konkret ved, at borgeren og sagsbehandleren i forbindelse med den indledende visitation har en dialog omkring målene for indsatsen.

  Disse mål skrives ind i handleplanen og lægges samtidig ind i Udviklingskompasset. Borgerens udvikling ift. målene måles på en relativ skala, som angiver hvordan borgeren har udviklet sig siden sidst.

  Sagsbehandleren laver sammen med borgeren den indledende "score". De efterfølgende målinger foretages af udføreren i samarbejde med borgeren, og anvendes som grundlag for sagsbehandlerens opfølgning.

  "Det er en stor styrke, at borgeren inddrages i at udfylde redskabet. Det skaber en god dialog om udfordringer og muligheder hos borgeren", understreger Karin Pedersen.

  Figur 1: Udviklingskompasset i Holstebro Kommune

  " "

  Figuren illustrerer et output fra Udviklingskompasset.

  Styrket dialog og mere indsigt

  Erfaringerne fra Holstebro er, at Udviklingskompasset har styrket dialogen mellem sagsbehandler og udfører, hvilket er helt afgørende for, at borgeren får den hjælp, de har brug for.

  Samtidig forventes det, at redskabet giver ledelsen større indsigt i de resultater der opnås i de enkelte teams eller over for de enkelte målgrupper, hvilket understøtter et øget fokus på en effektiv ressource anvendelse.