Gå til hovedindhold
Høringssvar
Teknik og miljø
Vand og natur

Høringssvar: over lovforslag om styrket økonomisk tilsyn og takstkontrol m.v. i vandsektoren

KL's hørringssvar over lovforslag om styrket økonomisk tilsyn og
takstkontrol m.v. i vandsektoren

29. jan. 2024
 • Læs op

Indhold

  KL sender hermed høringssvar til lov om ændring af vandsektorloven, lov om vandforsyning m.v., lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. og lov om kommuners afståelse af vandselskaber (Lovforslag om styrket økonomisk tilsyn og takstkontrol m.v. i vandsektoren).

  KL takker for muligheden for at kommentere på det konkrete forslag og for Energistyrelsens gennemgang af ændringer på høringsmødet den 17. november. Ligeledes takker KL for at være inddraget i det forberedende 
  arbejde på møder med Energistyrelsen og øvrige interessenter.

  Det har ikke været muligt for KL at foretage en politisk behandling af høringssvaret inden for høringsfristen. Derfor tages der forbehold for den efterfølgende politiske behandling af høringssvaret.

  Det har med den korte høringsfrist ikke været muligt at forholde os konkret til det store høringsmateriale. KL giver derfor bemærkninger i hovedtemaer og henviser til tidligere høringssvar.

  Generelle bemærkninger

  Ligesom vores tidligere input til bekendtgørelse om takster, understreger KL vigtigheden af, at lovgivningen er klar og praktisk anvendelig. Vi ønsker fortsat, at Energistyrelsen fokuserer på en tydelig vejledning, især vedrørende kommunernes rolle i tilsynet og takstkontrollen. 

  KL mener, at den nuværende vejledning om fastsættelse af takster for vand bør opdateres snarest. Der bør tilføjes et kapitel, som omhandler kommunens forpligtigelser i forhold til godkendelse af takster for vandforsyninger, som er omfattet af vandsektorloven. KL mener, at det er vigtigt at undgå dobbeltkontrol. KL opfordrer Energistyrelsen til at trimme materialet med det for øje.

  Det skal fremgå helt tydeligt, hvilke forpligtigelser der ligger hos Vandtilsynet, og hvilken tilsynsopgave kommunen har. Det er svært at gennemskue ud fra de 414 siders høringsmateriale.

  Et eksempel: 

  1. Fører Vandtilsynet tilsyn med, at vandforsyningen kun opkræver indtægter, som skal dække lovlige udgifter jf. § 52a i vandforsyningsloven eller er det fortsat en del af kommunens tilsyn?
  2. Skal kommunerne fortsat føre tilsyn med, at øvrige principper (tilskyndelse til vandbesparelse og tilslutning, lighedsprincippet, taksternes gennemsigtighed mv.) jf. vandforsyningslovens formålsparagraffer overholdes?

  Herudover bør det fremgå helt tydeligt i vejledningen, hvad forskellen på den økonomiske ramme og på hvile-i-sig-selv princippet indebærer for tilsynsmyndigheden, og der bør gives eksempler herpå. Høringsmaterialets bemærkninger til lovændringerne berører nogle af disse aspekter. Essensen heraf bør dog fremgå konkret og tydeligt af vejledningen.

  KL opfordrer Energistyrelsen til på baggrund af den nye lovgivning at afholde temadage, hvor de nye regler præsenteres for kommunerne indtil, der foreligger en ny og opdateret vejledning.

  Specifikke bemærkninger

  Godkendelse

  Lovforslaget ophæver kravet i vandforsyningslovens § 53, stk. 1, 1. pkt., om den almene vandforsynings årlige fastsættelse af anlægs- og driftsbidrag. KL har ingen bemærkninger hertil, hvis det fremgår tydeligt af tilhørende bekendtgørelse, at godkendelsen skal ske én gang årligt. Eller min. hvert 3. år, hvis taksterne ellers overholder krav til anmeldelse.

  Klageregler

  Der indføres mulighed for, at vandforsyningerne kan påklage kommunens takstafgørelse. Dette er nyt, men det er fint at få afklaret evt. uenigheder i Energiklagenævnet.

  Dog giver kapitlet anledning til forvirring. Der nævnes nogle af de samme paragraffer i forhold til, hvilke afgørelser der kan påklages (§ 80b) og hvilke der ikke kan påklages (§ 80c). For eksempel nævnes § 53, stk. 2, § 53, stk. 4, § 53, stk. 5 og § 55b, stk. 4 i begge paragraffer. KL opfordrer til, at der i en opdatering af Energistyrelsens vejledning om fastsættelse af takster for vand, udarbejdes et nyt kapitel om klagemulighed, hvori det fremgår, hvilke dele af kommunernes afgørelser, som kan påklages, og om der er andre dele, som ikke kan påklages.

  Digital kommunikation

  Det er positivt, at der med § 82 i vandforsyningsloven kommer en hjemmel som muliggør, at kommunerne kan forlange, at materialet leveres i et bestemt format. Hvis det er hensigten, at det også skal være mere gennemskueligt for forbrugerne at se, hvorvidt et takstblad er godkendt eller ej, så kunne det på sigt være en fordel at implementere ansøgning/anmeldelse/godkendelse i et eksisterende nationalt system. 

  Ny påbudshjemmel

  Kommunerne får med lovforslaget mulighed for gennem påbud at kræve yderligere oplysninger fra vandselskaberne. Kommunerne har efterspurgt hjemmel til at håndhæve vandselskabernes oplysningspligt og er derfor positive overfor den nye hjemmel.

  Lovlige/ulovlige udgifter

  Det fremgår af høringsmaterialet (s. 67), at fx renter og afdrag af fremmedkapital ikke er en nødvendig udgift for at drive vandselskab, og dermed ikke kan indkræves via taksterne. KL ønsker, at der i en opdatering af den gældende vejledning om fastsættelse af takster for vand bliver givet konkrete eksempler på, hvordan 
  kommunerne forventes at administrere, hvis kommunen opdager, at en vandforsyning har opkrævet takster til dækning af ulovlige udgifter.

  Økonomi

  KL ønsker at få lovforslaget i økonomisk høring.

  Dokumenter

  Kontakt

  Konsulent

  Janne Sommer Nielsen

  Klima & Tværkommunalt Samarbejde

  Telefon: +45 3370 3515

  E-mail: jani@kl.dk