Gå til hovedindhold
Forsyning
Klima
Teknik og miljø

Høringssvar: CO2-fangstanlæg på kommunale el- og varmeproduktionsanlæg

KL bakker op om de ambitiøse mål om en CO2 neutral fremtid. Det kræver en omstilling af energiproduktionen, hvor der er brug for mange midler for at nå i mål. CO2-fangst på de kommunale el- og varmeproduktionsanlæg kan være et middel.

28. feb. 2022
Ældre end 12 mdr.
 • Læs op

Indhold

  KL er derfor som udgangspunkt positivt indstillet over for, at der som foreslået i dette udkast til bekendtgørelse skabes hjemmel til etablering af CO2-fangstanlæg på kommunale anlæg. Der skal findes en løsning, der anerkender CO2-fangst som en integreret del af kommunal el- og varme- produktion. Og som på kort sigt ikke afskærer kommunale anlæg for at komme i betragtning til det første udbud fra CCUS puljen.

  Det har ikke været muligt for KL at foretage en politisk behandling af høringssvaret inden for høringsfristen. Derfor tages der forbehold for den efterfølgende politiske behandling af høringssvaret.

  CO2 fangst bør ses som en del af hovedaktiviteten

  KL er bekymret for, at de foreslåede rammer reelt forhindrer etablering af fangstanlæg på kommunale anlæg, fordi produktion og afhjælpeforanstaltninger ses som adskilte aktiviteter og ikke et naturligt hele. Anlæg, der har til formål at begrænse en produktions udledninger bør ses som en integreret del af hovedaktiviteten.

  Hvis målet om CO2-neutralitet skal nås, er det væsentligt, at der findes en løsning, der tager hensyn til hele værdikæden for fangst, transport, lagring og anvendelse af CO2.

  CO2 fangst skal være en løsning på linje med andre

  KL er som udgangspunkt teknologineutral. Derfor er vores udgangspunkt, at CO2-fangst skal være en løsning på linje med andre reduktionsløsninger og afhjælpeforanstaltninger i forhold til emissioner. Det gælder også et alternativt som kan forventes at være, at aktiviteten er underlagt eventuelle kvoter eller afgifter. CO2-fangst skal derfor også være konkurrencedygtigt med dette alternativ. Det bør afspejles i organiseringen, sådan at valget reelt står mellem at etablere fangstanlæg, omlægge til neutralitet eller betale evt. afgifter.

  KL er overbevist om, at en række el- og varmeproduktionsanlæg, herunder affaldsforbrændings- og biomasseanlæg allerede kigger ind i mulighederne for CO2-fangst under forudsætning af, at det er en løsning, der kan hænge sammen økonomisk og klimamæssigt, og at hjemmels- spørgsmålet som i denne høring er afklaret.

  Målet må være, at det i praksis bliver muligt for alle de selskaber, hvor det giver mening at fange CO2 at etablere det.

  CO2-fangst

  Incitamentsstruktur, stabile rammer og økonomisk rentabilitet er afgørende for, at der etableres fangstanlæg på produktionsanlæggene. KL er meget i tvivl om, det er opfyldt med den foreslåede løsning.

  I forslaget lægges der op til, at CO2-fangst skal organiseres som tilknyttet virksomhed til hovedaktiviteten efter varmeforsyningsloven eller elforsyningsloven. Som KL opfatter høringsforslaget, betinger det blandt andet, at den tilknyttede virksomhed skal have et væsentligt mindre arbejdsmæssigt og økonomisk omfang end hovedaktiviteter, at den tilknyttede virksomhed skal udøves på kommercielle vilkår i et selskab med be- grænset ansvar, og at en kommune ikke må yde tilskud til eller stille garanti for tilknyttet virksomhed.

  Disse begrænsninger risikerer i praksis at begrænse CO2 -fangst på de omhandlede anlæg, i værste fald så mulighederne slet ikke vil blive ud- nyttet. Produktion af el eller varme på kommunalt ejede anlæg er organi- seret med henblik på forsyningssikkerhed, lavest mulige forbrugerpriser og en bæredygtig produktion. Staten bør sikre rammebetingelser, som skaber sikkerhed ved forsyningsselskabers og kommunernes store investeringer i bl.a. CO2 neutral varme.

  Klimarådet har endvidere i sin statusrapport peget på, at ”Den teknologi- ske risiko gør det relevant at satse på flere metoder i en indledende fase for at indhente erfaringer og forbedre datagrundlaget.” Alene af den grund kan der også være udfordringer forbundet med at skulle udøve virksomheden på kommercielle vilkår i et selvstændigt selskab.

  Adgang til billigste finansiering af CO2-fangstanlæg forhindres

  For at sikre billige forbrugerpriser, er adgangen til billig og sikker finansiering også et kendetegn ved de kommunale produktionsanlæg. I praksis opnås det ved, at der, hvis kommunalbestyrelsen ønsker det, stilles kommunegaranti og på baggrund heraf opnås mulighed for at optage lån i KommuneKredit.

  KL ønsker, at denne mulighed bevares for den samlede produktion og de nødvendige reduktionstiltag. Hvordan affaldsforbrændingsanlæggenes mulighed for at opnå lån til fangst anlæg i et selvstændigt selskab på de kommercielle lånemarkeder under hensyntagen til det verserende arbejde med organisering af sektoren, skal KL ikke i nærværende høring kommentere ud over, at forholdet bør tages i betragtning.

  Også kommunale anlæg skal have adgang til CCUS puljen

  Det anføres i høringsbrevet, at ””Ligeledes bliver regeringens CCUS-pulje forventeligt udbudt i april 2022. For at kommunalt ejede virksomheder kan søge puljen, skal de have hjemmel samt kunne forberede udskillelse af selskab mv.” KL har i denne sammenhæng ikke forholdt sig til de anlæg, der vil kunne opnå statslige tilskud men finder det principielt helt forkert, at alle ikke vil få de samme muligheder for at udnytte de teknologiske muligheder, hvis løsningen er økonomisk og klimamæssig fornuftig samfundsmæssigt og for det enkelte produktionsanlæg.

  Kommunale produktionsanlæg skal have mulighed for at deltage i den første udmøntning af CCUS pujlen. Derfor må der under hensyntagen til den meget pressede tidsplan for denne pulje findes en løsning, der giver tilstrækkelig med fleksibilitet til, at også kommunale anlæg kan søge puljen, men at CO2-fangst også bliver en reel mulighed på anlæg, der ikke tildeles puljemidler.

  Det fælles mål vi arbejder hen mod er CO2 neutralitet. CO2-fangst er et bidrag og kan være en forudsætning for hovedaktiviteten i kommunale el- og varmeproduktionsanlæg bliver CO2-neutral. Anlæg til CO2-fangst bør derfor anses for at være en helt naturlig del af denne hovedaktivitet. Som konsekvens bør bekendtgørelsen tilpasses dette behov samtidig med, at der findes en løsning i forbindelse med CCUSpuljen, så også kommunale anlæg kan komme i betragtning.