Gå til hovedindhold
Høringssvar
Børn og unge

KL's høringssvar til bekendtgørelse om midlertidige ophold i udlandet

Social-, Bolig- og Ældreministeriet har den 26. januar 2024 bedt KL om eventuelle bemærkninger til udkast til ændring af bekendtgørelse om ydelser efter lov om social service og barnets lov under midlertidige ophold i udlandet.

06. feb. 2024
 • Læs op

Indhold

  Det har desværre ikke været muligt at få KL's høringssvar politisk behandlet inden fristen. KL fremsender derfor et foreløbigt høringssvar og vil fremsende eventuelle yderligere bemærkninger, når sagen har været politisk behandlet.

  KL tager forbehold for de økonomiske konsekvenser i henhold til DUT princippet.

  KL har følgende bemærkninger til udkast til bekendtgørelse:

  Det fremgår af bekendtgørelsen, at plejefamilier i helt særlige tilfælde, ved midlertidige ophold i udlandet, der overstiger 1 måned, skal have mulighed for, efter ansøgning til kommunalbestyrelsen, at medtage et plejebarn og samtidig bevare hjælpen under opholdet.

  Videre fremgår det, at plejefamilien på lige fod med barnet eller den unge, der fyldt 10 år, og forældremyndighedsindehaveren, er part i sagen og kan indbringe kommunalbestyrelsens afgørelse for Ankestyrelsen.

  KL er umiddelbart positiv overfor ændringen, men har brug for svar på følgende spørgsmål:

  Krav om samtykke

  1)Det er plejefamilien, der kan ansøge om at medtage barnet og bevare hjælpen under opholdet. Hvor stiller det forældrene og har forældrene nogle rettigheder i den forbindelse?

  2)Skal kommunen fx have indhentet samtykke fra forældrene inden der træffes afgørelse om, at plejefamilien kan tage barnet med?

  3)Hvis den unge er 15 år, skal kommunen da også have indhentet samtykke fra ham/hende på tilsvarende vis, som det gælder ved anbringelse udenfor hjemmet? Og hvad sker der, hvis den unge på 15 år giver samtykke og forældrene ikke gør? Hvad gælder så?

  4)Vil der også gælde et samtykkekrav for børn under 15 år? Hvad vil der ske, hvis barnet under 15 år ikke ønsker at tage med, men "trues" til at tage med, da barnet ellers vil skulle i aflastning hos en ny familie? Hvor tungt vejer det i kommunens afgørelse?

  Samvær under udlandsopholdet

  5)Barnet eller den unge har under en anbringelse uden for hjemmet ret til samvær og kontakt med forældre og netværk, herunder søskende, bedsteforældre, øvrige familiemedlemmer og venner. Hvorledes skal kommunen handle, hvis barnet eller den unge gerne vil have samvær med forældrene i den periode barnet eller den unge er med plejefamilien i udlandet?

  6)Kan kommunen med udgangspunkt i, at det er til barnets bedste, sætte samværet på pause? Og hvorledes skal kommunen forholde sig, hvis barnet ikke ønsker, at samværet sættes på pause under opholdet?

  7)Hvad vil der ske, hvis plejefamilien ansøger om at tage til udlandet med plejebarnet i mere end 8 uger, skal afbrydelsen af samværet da indbringes for børne- og ungeudvalget?

  8)Kan et samvær med barnets forældre ske over fx mobil, Ipad eller på anden vis, når barnet er i udlandet?

  9)Hvorledes skal kommunen forholde sig, hvis barnet eller den unge har støttet eller overvåget samvær? Kan disse forhold være ensbetydende med at plejefamilien får afslag på ansøgningen? Og bliver plejefamilien i den forbindelse part i sagen på lige fod med barnet eller den unge, der er fyldt 10 år og barnets forældre?

  Ekstraordinære udgifter

  10)Det fremgår af bekendtgørelsen, at kommunalbestyrelsen kan træffe afgørelse om ekstraordinære udgifter ved ferier af kortere varighed. Er der nogen begrænsning på beløbets størrelse og er beløbet skattefrit for plejefamilien?

  11)Hvilke udgifter kan det fx være, og hvem kan anke denne afgørelse?

  Klageadgang

  12)Plejefamilien får på lige fod med barnet, den unge på 10 år og barnets forældre partstatus og kan klage over afgørelsen. Hvor stiller det barnets forældre, hvis de fx klager over, at plejefamilien har fået lov at tage barnet med i mere end en måned? Har den ene part forrang frem for den anden?

  KL vil gøre opmærksom på, at der ikke er tale om en udtømmende opremsning af spørgsmål, da der kan være flere spørgsmål, der kræver svar inden ændringen af bekendtgørelsen kan blive en realitet.

  Dokumenter

  Kontakt

  Specialkonsulent

  Jessie Brender Olesen

  Beskæftigelse, Integration & Socialpolitik

  Telefon: +45 3370 3276

  E-mail: jbs@kl.dk