Gå til hovedindhold
Sundhed
Ældre

Kvalitet i kommuner - KIK

KIK er en indsats, der har til formål at understøtte kommunerne i aktivt at anvende data til kvalitetsudvikling samt at styrke datakvaliteten på sundheds- og ældreområdet.

Indhold

  Med indførelsen af en række tværgående datainitiativer er kommunerne godt i gang med at sikre et solidt grundlag for at arbejde med dataunderstøttet kvalitetsudvikling.

  Der blev med økonomiaftalen 2023 afsat penge til kommunernes etablering af en indsats, der skal underbygge det videre arbejde med datadrevet kvalitetsudvikling i kommunerne. Indsatsen er igangsat med inspiration fra lignende initiativ i almen praksis (KIAP).

  Der er et stort potentiale i at skabe et fælleskommunalt ståsted i kvalitetsdagsordenen, at kunne lære af hinanden og at angribe ensartede kvalitetsproblematikker i fællesskab. Afsættet for KIK er, at det skal være nemmere for alle kommuner at arbejde med dataunderstøttet kvalitetsudvikling.

  KIK er forankret i KL's Center for Sundhed og Ældre. Indsatsen er opstartet i 2023, og vil løbe indtil 2028.

  KIK har fem arbejdsspor, som uddybes her.

  1.  Data af høj kvalitet: Aktiv anvendelse af data er en forudsætning for at sikre høj kvalitet i de data, som indberettes til national anvendelse. En central del af indsatsen er at sikre, at tilfredsstillende kvalitet af den data, der indrapporteres af kommunerne. Aktiviteter i dette spor udvikles og gennemføres i tæt samarbejde med relevante samarbejdspartnere, der arbejder ind i det tekniske og politiske niveau på de store dataprojekter.
  2. Tilgængelighed af relevante data: KIK arbejder for at sikre, at der er relevante tidstro kvalitetsdata til rådighed for den kommunale medarbejder. Det er er et indsatsområde at skabe et overblik over fælles kommunale kvalitetsdata – et kommunalt datalandkort samt at tydeliggøre, hvad der udgør relevante indikatorer for kvalitet i en kommunal kontekst.
  3. Data- og forbedrings­kompetence: KIK arbejder for at skabe en fælles forståelsesramme, der skal danne udgangspunkt for en fælleskommunal tilgang til kvalitetsarbejde. Ønsket er at skabe overblik over relevante tilgange og værktøjer til kvalitetsudvikling med kommunale eksempler samt at etablere netværk og platforme, hvor der kan deles erfaringer og søges råd, medarbejder til medarbejder.
  4. Inspiration og vidensdeling: Der er allerede et væld af gode initiativer og succesfulde forbedringsprojekter i kommunerne, og den opnåede viden bør spredes og sættes i anvendelse i andre kommuner. Således er etableringen af netværk og afholdelse af arrangementer/inspirationsdage med formålet om at øge kompetencer og udveksle ideer og inspirere en stor prioritet.
  5. Fælles forbedringsprojekter med værdi: Efter inspiration fra KIAP (Kvalitet i Almen Praksis) ønskes det at udvikle data/forbedringspakker til kommunerne. Dvs. pakker med relevante kvalitetsdata samt inspirationsmateriale til forbedringsprocesser og -indsatser. Der vil være fokus på de store kvalitetsdagsordener samt nye områder, som alle kommuner står for at skulle have fokus på. Skaleringen af dette spor afhænger af, om der kan findes yderligere finansiering til KIK.

  Der er i sommeren 2023 gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt ansvarlige og medarbejdere på data- og kvalitetsområdet i alle kommuner med formålet om at afdække, hvilke udfordringer og behov, kommunerne har i arbejdet med datadrevet kvalitetsudvikling.

  Indledende analyser viser, at 74 % af kommuner oplever, at der i høj eller meget høj grad er engagement og interesse i kvalitetsarbejdet lokalt i kommunen, mens en noget mindre andel oplever, at der er ressourcer til at kunne lykkes med kvalitetsarbejdet. En tredjedel svarer, at de i høj eller meget høj grad anvender data til kvalitetsudvikling, og kommunerne oplever udfordringer med at få data hentet ud og bearbejdet, samt problemer med datakvalitet. Kommunerne efterspørger overblik over kvalitetsdata, klare standarder for, hvad der udgør god kvalitet samt øget vidensdeling/inspiration og samarbejder på tværs af sektorer og kommuner. Den endelige bearbejdning af undersøgelsen offentliggøres her på siden i januar.

  Sidst opdateret: 27. november 2023

  Kontakt

  Programleder

  Mette Thønnings Sandager

  Sundhed & Ældre

  Telefon: +45 3370 3389

  Email: mesa@kl.dk