Gå til hovedindhold
KKR
Politik

Trafik, infrastruktur, klima og miljø

KKR Midtjylland har til opgave at varetage kommunernes fælles interesser for regional infrastruktur samt på klima- og miljøområdet.

Indhold

  Trafik

  Kommunerne og regionerne ejer og driver i fællesskab de trafikselskaber, som står for udbud og drift af kollektiv bustrafik. KKR Midtjylland skal sikre sammenhængen i kollektiv trafik og udarbejder fælles forslag om statslige infrastrukturinvesteringer i regionen.

  Midttrafik

  I Region Midtjylland har kommunerne et fælles trafikselskab, Midttrafik. Trafikselskabet fungerer som operatør, der står for udbud og drift af kollektiv bustrafik.

  Midttrafik

  KKR Midtjylland drøfter løbende den kommunale interessevaretagelse i forhold til den kollektive trafik.

  Infrastrukturinvesteringer

  Infrastruktur i regionen er også et indsatsområde, hvor KKR Midtjylland varetager kommunernes fælles interesser. Det sker bl.a. gennem udarbejdelse af fælles forslag om statslige infrastrukturinvesteringer i regionen.

  Klima og Miljø

  KKR Midtjylland er politisk forum for kommunernes fælles drøftelser om koordinering og tværkommunalt samarbejde på miljø- og planlægningsområdet.

  Drøftelserne omhandler koordinering af synspunkter og konkrete samarbejder mellem kommunerne på vand- og naturområdet samt planlovsområdet:

  Limfjordsrådet

  Regional klimaindsats

  DK2020

  KL har sammen med Realdania og regionerne indgået klimapartnerskabet ”DK2020 - klimaplaner for hele Danmark” for perioden 2020-2023. Igennem DK2020 tilbydes alle danske kommuner hjælp til at udarbejde klimahandleplaner, der lever op til Parisaftalens målsætninger.

  Alle fem KKR spiller en aktiv rolle i udmøntningen af den nationale partnerskabsaftale. I hver KKR-geografi er der indgået en samarbejdsaftale med regionen og etableret en regional organisering med faglige medarbejdere fra KL/KKR, regionen og relevante lokale operatører, som skal understøtte kommunernes arbejde med en fælles metode og en faciliteret proces til at udarbejde klimahandlingsplaner.

  Hvert KKR er også repræsenteret i projektets politiske partnerskabsgruppe, som løbende skal sikre projektets politiske forankring bredt i kommunerne, KKR og regionerne.

  Læs om partnerskabsprojektet DK2020

  KKR Midtjyllands klimastrategi

  KKR Midtjyllands klimakonference den 30. september 2020 blev aflyst pga. Covid-19. Formålet med konferencen var at give kommunerne mulighed for at komme med input til KKR Midtjyllands klimastrategi. I stedet for en fysisk konference får kommunerne nu mulighed for at kvalificere klimastrategien via en høring med afsæt i korte digitale input fra de fire oplægsholdere, som skulle have holdt oplæg på klimakonferencen.

  Baggrund for klimasamarbejdet

  KKR Midtjylland har på en række møder forholdt sig til kommunernes klimadagsorden og rolle i den grønne omstilling. På møde i KKR Midtjylland den 17. juni 2020, blev det besluttet, at der skal udarbejdes en klimastrategi for KKR Midtjylland.

  Formål med klimasamarbejdet

  Formålet med klimasamarbejdet i regi af KKR Midtjylland er at understøtte, koordinere og styrke samarbejdet mellem kommunerne og på tværs af KKR-geografien.

  KKR Midtjylland har besluttet at klimastrategien foreløbigt skal indeholde tre overordnede spor:

  1. DK2020 er et partnerskab mellem kommuner, region og Realdania (Concito) med fokus på at understøtte, at alle kommuner kan arbejde ambitiøst med klimahandlingsplaner og følge ensartede principper og målemetoder med et tværkommunalt og nationalt perspektiv. Tilsvarende åbnes der for øget samarbejde om væsentlige områder for CO2-reduktion, f.eks. inden for mobilitet og transport. Områder hvor kommunerne i forvejen har et godt samarbejde med Region Midtjylland, og hvor der er fokus på bæredygtighed, digitalisering og klimatilpasning (f.eks. Coast2coast).
  2. Grøn vækst med fokus på at understøtte virksomhedernes og erhvervslivets grønne omstilling via Erhvervshus Midtjylland og det lokale erhvervsfremmesystem. Konkret forankret via KKR's resultatkontrakt med Erhvervshuset.
  3. Videndelings- og kompetencesporet skal bl.a. sikre, at kommunerne systematisk deler viden omkring grøn politikudvikling. Derudover skal der etableres et samarbejde med uddannelsesinstitutioner og relevante interessenter omkring fremtidens grønne kompetencer mv. Der er ambitioner om at arbejde med disse elementer ved en årlig konference. 

  Tilbagemeldingerne fra kommunerne kan betyde, at der tilføjes et 4. eller 5. spor til klimastrategien.

  Deadline for input til klimastrategien er den 15. december 2020 kl. 10.00. KKR Midtjylland drøfter udkast til den samlede klimastrategi på møde den 1. februar 2021.

  Kommunernes input bedes tage højde for, at der er tale om en strategi, hvor hovedfokus er på strategiens overordnede tematikker. Kommunernes input kan således være supplerende temaer til KKR Midtjyllands klimastrategi, samt en begrundelse/motivering heraf, eller begrundelse/motivering af de tre overordnede spor.

  Det er op til den enkelte kommune, om høringssvaret skal behandles politisk eller administrativt. Hver kommune bedes koordinere input, sådan at der er ét svar fra hver kommune, og at omfanget holder sig på 1-2 A4-sider.

  Oplæg om klimaudfordringen med et strategisk fokus v/ Hans Sanderson, AU

  Oplæg om DK2020 v/ Inge Nilsson, CONCITO

  Oplæg om Grøn Vækst v/ Lars Bach Jensen, DI

  Oplæg v/ Søren Hermansen, Energiakademiet, Samsø

  Sidst opdateret: 28. august 2023