Gå til hovedindhold
Økonomi
Administration

Kontingent og regnskab

Her kan du læse mere om, hvordan KL's udgifter og indtægter fordeler sig og om kontingent til KL

Indhold

  I henhold til KL’s love fastsættes kontingentet af delegeretmødet. Kontingentet er gældende, indtil det ændres på et senere delegeretmøde.

  På det seneste delegeretmøde blev kontingentet for 2024 fastsat til at udgøre 4.187,66 kr. pr. 100 indbyggere (beregnet på indbyggertallet pr. 1. januar 2024).

  Kontingentet for 2024 er uændret i forhold til 2023, idet det dog er fremskrevet med den forventede pris- og lønudvikling for 2024 samt efterreguleret for ændringer i de pris- og lønskøn der blev anvendt ved fastsættelsen af kontingentet for 2023.

  For at KL’s kontingentindtægter ikke stiger som følge af en stigning i folketallet, nedjusteres kontingentsatsen i forhold til den forventede befolkningstilvækst på landsplan.

  Hvis der efterfølgende sker ændringer i den forventede og aktuelle pris- og lønudvikling og befolkningstilvækst, indregnes dette i beregningen af efterfølgende års kontingent.

  Årets resultat udviser et underskud på 4.798.901 kr. Det realiserede underskud kan i al væsentlighed henføres til den stigende rente i 2002, som har givet tab på KL’s værdipapirportefølje.

  Den samlede finansiering i KL for 2022 er opgjort til 407,7 mio. kr., mens de samlede omkostninger i 2022 er opgjort til i alt 412,5 mio. kr.

  Fordelingen af finansieringen og omkostningerne fremgår nedenfor:

  Den stigende rente har samtidig medført, at størrelsen af pensionsforpligtelsen er faldet markant i 2022.

  KL's egenkapital er ved årets udgang opgjort til 770,7 mio. kr. I forhold til primo året er egenkapitalen reguleret med årets underskud, en positiv forskydning i kapitalandelen i Kommunernes Revision (+70,1 mio. kr.) samt årets aktuarmæssige regulering af pensionsforpligtelsen for tidligere KL-ansatte tjenestemænd (+52,9 mio. kr.).

  Samlet set er KL’s egenkapital dermed opskrevet med 118,2 mio. kr. i 2022 i forhold til 2021.

  På delegeretmødet 2023 blev PricewaterhouseCoopers (PwC) valgt som KL's revisor.

  Sidst opdateret: 23. februar 2024