Gå til hovedindhold
RA.Rammearkitektur
Digitalisering og teknologi

Medlemmer af Kommunernes It-Arkitekturråd

Kommunernes It-Arkitekturråd har 11 medlemmer. Rådet har desuden et forberedelsesudvalg på 5 medlemmer.

Ældre end 12 mdr.

Indhold

  Medlemmer

  Medlemmer

  Jeppe Bøgh Andersen

  Jeppe Bøgh Andersen, Social, Sundheds og Arbejdsmarkedsdirektør i Frederiksberg Kommune

  Baggrund
  Jeppe Bøgh Andersen har arbejdet med kommunal IT og digitalisering både i Gentofte kommune og Københavns kommune på flere poster, herunder IT-chef og ansvarlig direktør. På alle poster har Jeppes fokus været på, hvordan digitalisering kan understøtte kerneopgaven i kommunen bredt og senest specifikt på beskæftigelsesområdet.

  Profil
  Digitalisering handler om – ved hjælp af ny teknologi - at give medarbejderen nye ”evner” til at løse sine opgaver hurtigere og bedre. It-infrastrukturen er her helt afgørende, da den er fundament og ramme for mere borgernære løsninger og kan hæmme og fremme hvilke potentialer, der bliver realiseret.

   

  Mikkel Bojsen-Møller

  Mikkel Solgaard Bojsen-Møller, Økonomi- og digitaliseringsdirektør i Gentofte Kommune

  Baggrund

  Mikkel Solgaard Bojsen-Møller har arbejdet med udvikling af administrative processer, indkøb, økonomistyring, organisation og ledelse - og hvordan digitalisering bedst understøtter dette i en række kommuner og siden 2022 i Gentofte Kommune.

  Profil

  Mikkel er særligt optaget af, hvordan vi sikrer størst mulig nytte af de mange IT løsninger i kommunerne - herunder hvordan de taler sammen og bidrager til at lette opgaven for ledere og medarbejdere i hele den kommunale organisation. IT infrastruktur er i den forbindelse helt afgørende for mulighederne for at tale sammen på tværs og dermed for samarbejdet og nytten på tværs af sektorer og områder samt mellem administration og service. 

  Henrik Brix, It- og digitaliseringschef i Favrskov Kommune

  Baggrund
  Henrik er it- og digitaliseringschef i Favrskov Kommune. Han har i 15 år arbejdet med it i det kommunale, og inden da var han i 10 år chef for en afdeling i ICL/Fujitsu, som lavede økonomi- og debitorsystemer til danske kommuner. Blandt øvrige tillidsposter er han bl.a. formand i bestyrelsen for KIT@, som er den kommunale it-chefforening.

  Profil
  Henrik ser arkitekturstyring, herunder lige og åben tilgængelighed af offentlige data, som en afgørende forudsætning for at fremme digitalisering i det offentlige, skabe øget konkurrence og høste gevinster. Derfor lægger han vægt på at kommunikere værdien ved arkitekturstyring og det øgede behov for it-arkitektur kompetencer i alle kommuner.

  Signe Maria Christensen, Ressourcedirektør i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen i Københavns Kommune

  Baggrund
  Signe Maria Christensen har som ressourcedirektør i Københavns Kommunes Beskæftigelses- og integrationsforvaltning ansvaret for digitaliseringsområdet i forvaltningen og er med til at sætte retningen for kommunens tværgående digitaliseringsarbejde. 

  Signe har bred ledelseserfaring med offentlig digitalisering, b.la. fra sin tid som afdelingschef i Social- og Ældreministeriet med ansvar for b.la. digitalisering, dataudvikling og registeranalyser, og som kontorchef i SKAT med fokus på portefølge- og pipelinestyring af skattevæsnets IT-projekter, herunder økonomi- og ressourcestyringen af IT-projekter på tværs af Skattestyrelsen.

  Signe har desuden siddet som medlem af Den nationalse bestyrelse for data på sundheds- og ældreområdet. 

  Profil

  Signe er optaget af at sikre, at den omfattende offentlige data bliver brugt til at understøtte en sikker drift og til at udvikle kloge og brugervenlige løsninger, som kommer både borgere, medarbejdere og virksomheder til gavn.

  Bo Fristed, Chief Innovation Officer og chef for Center for Innovation i Aarhus Kommune og Digitaliseringschef i Kultur og Borgerservice området, Aarhus Kommune

  Baggrund
  Bo er involveret i en lang række projekter, som søger at fremme samarbejde og digital udvikling gennem deling af data, bl.a. Smart City aktiviteter, OS2 og Open Data DK. Som stor tilhænger af åbne data og som formand for bestyrelsen i Open Data.dk er Bo involveret i Smart City-aktiviteter knyttet til de to nationale digitaliseringsstrategier.

  Profil
  Når Smart City vinder frem, stiller det krav til den kommunale infrastruktur - teknisk, men også kulturelt. De kommunale IT-afdelinger skal bringes i stand til at udvide fokus til også at omfatte teknologi ”ude i byen”: ”Med den fælleskommunale rammearkitektur og øvrige initiativer i og omkring KOMBIT, er vi på vej i den rigtige retning. Vi skal holde fast i ejerskabet til systemer og data og sikre, at kommunerne og deres organisationer har kompetence til at definere fremtidens løsninger,” siger Bo. Desuden er Bo særligt interesseret i ny teknologi. Dels i forhold til at finde anvendelser, der kan skabe rationaler og nye services i kommunerne, og dels i forhold til at introducere borgerne for de teknologiske løsninger, der snart bliver en del af vores hverdag. Han arbejder derfor med droner, robotter, Augmented Reality og Virtual Reality, Google Glass m.v

  Ralf Klitgaard Jensen, Direktør for Børn & Læring og Sundhed & Omsorg i Stevns Kommune

  Baggrund
  Ralf er direktør for velfærdsområderne i Stevns Kommune og har tidligere været ansat i KL i en længere årrække, senest som afdelingschef. Ralf var i sin tid i KL senest ansvarlig for arbejdet med fælleskommunale digitale strategier og handlingsplaner. Desuden var han med til at søsætte Kommunernes It-Arkitekturråd i 2011

  Profil
  Det er i dag en integreret del af den kommunale ledelsesopgave at arbejde med digitalisering. Den kommunale topledelse skal derfor være med til at også at sætte arkitektur på dagsordenen som en vigtig del af det at arbejde med digitalisering. Fælles arkitekturprincipper øger mulighederne for, at vi kan høste gevinsterne af nye digitale løsninger. Ralf er derfor optaget af, at arbejdet med arkitekturprincipper gøres konkret i rådets formidling, og at gevinsterne synliggøres.

  René Lorenz, Chef for Politik, Strategi og Udvikling, i Odense Kommunes Ældre- og Handicapforvaltning

  Baggrund
  Renés afsæt og erfaringsgrundlag for offentlig digitalisering udspringer særligt af hans nuværende ansættelse som stabschef med ansvar for bl.a  digitalisering- og velfærdsteknologiområdet i Ældre- og Handicapforvaltningen i Odense Kommune. Han har igennem sine mange år i stillingen opnået et indgående kendskab til, hvordan digitalisering kan være med til at understøtte kommunerne i de kerneopgaver, de er forpligtet til at udføre på sundheds- og ældreområdet.     

  René har foruden sin nuværende jobfunktion udbygget sin viden og perspektiver på digitaliseringsområdet via sin rolle som kommunal medformand i programstyregruppen for Fælles Telemedicin i Syd. Derudover er René udpeget som kommunalt medlem af den nationale porteføljestyregruppe for arbejdet med udbredelse af national telemedicin. Herudover er han repræsentant for kommunerne i Syddanmark i både Forretningsstyregruppen for FUT og Forretningsstyregruppen for Telma.

  Profil
  René er særligt optaget af, hvordan det sikres, at kommunerne bliver rustet til at kunne understøtte de kommende årgange af ældre borgere, der i højere grad er hjemmevante i brugen af teknologi og digitale hjælpemidler, sammenlignet med tidligere generationer. Det begrunder han særligt i, at brugen af digitaliserings- og velfærdsteknologiske hjælpemidler kan være med til at gøre ældre borgere mere selvhjulpne, uafhængige og i højere grad leve det liv, de ønsker.       

  Niels Rygaard, Kontorchef for It og digitalisering i Senior og Omsorg i Aalborg Kommune

  Baggrund
  Niels Rygaard har siden midten af 90’erne arbejdet med it og digitalisering inden for social-, ældre og handicapområdet. Hans fokus har her været ”implementering i dybden”, ”mobility”, opgør med manuelle arbejdsgange og gevinstrealisering.

  Som kontorchef for It og digitalisering i Senior og Omsorg i Aalborg Kommune har Niels fokus på områdets 6500 medarbejdere, og ikke mindst hvordan digitale løsninger ved at være let tilgængelige og intuitive kan understøtte høj kvalitet i løsningen af kerneopgaverne.

  Profil
  Niels ser arkitekturstyring som en vigtig faktor til at styrke den offentlige digitalisering. Han ser gerne, at der kommer en kvalificeret konkurrence blandt firmaer målrettet den kommunale sektor, ligesom tilgængeligheden til offentlige data skal øges og gøres anvendelige, bl.a. for at skabe bedre sammenhænge på tværs af sektorer. Niels lægger derfor vægt på at kommunikere værdien ved fælles arkitekturstyring og behovet for it-arkitekturkompetencer i alle kommuner.

  Lars Vraa, Chefarkitekt, KOMBIT

  Baggrund
  Lars er chefarkitekt i KOMBIT med ansvar for arkitekturspecialet, opbygning af sammenhængende arkitektur og udvikling af arkitekturmetoder og processer. Endvidere har han ansvaret for tiltrækning og fastholdelse af arkitekter. Lars har mere end 15 års erfaring med systemudvikling, it-arkitektur og ledelse fra forskellige brancher og virksomheder. Derudover er han uddannet teknikumingeniør fra Syddansk Universitet.

  Profil
  Lars Vraa ser arkitekturstyring, som et absolut afgørende element, hvis man ønsker at styrke den offentlige digitalisering. Han pointerer, at det kræver hårdt arbejde at finde fælles fodfæste, og at det derfor er vigtigt, at kommunerne har fora, hvor de kan samles og aftale, hvordan fremtidens kommunale it-landskab skal indkøbes, implementeres og forvaltes.

  Ghita Thiesen, Kontorchef, IT-Arkitektur & Standarder, KL

  Baggrund
  Ghita har over 25 års erfaring med digital forvaltning og har siden 2007 som kontorchef i KL arbejdet for fælles retning for den kommunale tilgang til digitalisering, bl.a. som ansvarlig for Kommunernes It-Arkitekturråd og It-kontaktudvalget i KL. Repræsenterer kommunerne i diverse fællesoffentlige styregrupper og har et tæt samarbejde med KOMBIT. Har tidligere været ansvarlig for opbygning af digitale selvbetjeningsløsninger og tilhørende organisatoriske og kulturelle forandringer i den statslige sektor samt præget udviklingen af løsninger i EU regi.

  Profil
  Ghita er optaget af at sikre sammenhængende it gennem involvering af de rette kompetencer på rette tidspunkter og dyrker gode samarbejdsrelationer på tværs af de mange kompetencer og interesser, der skal forenes, når man digitaliserer i den offentlige sektor. Stiler efter økonomiske gevinster, høj kvalitet, kompleksitetsreduktion og intuitive brugeroplevelser for sagsbehandlere, borgere og virksomheder.

  Pia Færch, Kontorchef, Center for Digitalisering og Teknologi, KL

  Baggrund
  Pia har mange års erfaring fra arbejde med konkrete digitaliseringsprojekter på forskellige fagområder - særligt ift. borgerservice og teknik og miljøområdet.

  Som kontorchef i KL’s center for Digitalisering og Teknologi har Pia fokus på at sikre løft af digitale strategier for udnyttelse af teknologiske og digitale muligheder i kommunerne. Det sker gennem ansvar for fælles kommunale digitaliseringsstrategier, samarbejde med staten og ved at indgå i og have ansvar for en lang række digitale projekter.

  Profil
  Pia lægger vægt på, at digitalisering skal bringe lettelser og ikke yderligere byrder for hverken borgere, den enkelte medarbejder eller forvaltning. Hun ser det som en forudsætning for at skabe effektiviseringer gennem digitalisering, at data kan deles på tværs af forvaltninger, kommuner og myndighedsniveauer. Det kræver igen vægt på standardisering.

  Forberedelsesudvalget udfører det forberedende arbejde forud for møder i It-Arkitekturrådet.
  Medlemmer

  Henrik Brix, It- og digitaliseringschef i Favrskov Kommune

  Henrik ser arkitekturstyring, herunder lige og åben tilgængelighed af offentlige data, som en afgørende forudsætning for at fremme digitalisering i det offentlige, skabe øget konkurrence og høste gevinster.

  Carsten Nydam-Rønved, Teamkoordinator for IT Arkitektur i Odense Kommune

  Carsten ser arkitekturstyring som en væsentlig brik i det strategiske arbejde med bedre borgerbetjening samt en mere effektiv sammenhængende offentlig sektor. Effektiv arkitekturstyring understøtter ligeledes udnyttelse af indkøb og fremmer konkurrence.

  Lars Vraa, Chefarkitekt, KOMBIT

  Lars Vraa ser arkitekturstyring som et absolut afgørende element, hvis man ønsker at styrke den offentlige digitalisering. Han pointerer, at det kræver hårdt arbejde at finde fælles fodfæste, og at det derfor er vigtigt, at kommunerne har fora, hvor de kan samles og aftale, hvordan fremtidens kommunale it-landskab skal indkøbes, implementeres og forvaltes.

  Ghita Thiesen, Kontorchef, IT-Arkitektur & Standarder, KL

  Ghita er meget optaget af at opbygge gode samarbejdsrelationer på tværs af de mange kompetencer og interesser, der skal forenes, når man skal skabe bedre og billigere resultater ved hjælp af digitalisering.
  Cecilie Wulff

  Cecilie Wulff Juul Jørgensen, Afdelingschef i Koncern IT, Københavns Kommune

  Profiltekst er på vej.

  Sidst opdateret: 17. maj 2024

  Kontakt

  Programleder

  Vibeke Normann

  IT-Arkitektur & Standarder

  Telefon: +45 3370 3883

  E-mail: vno@kl.dk