Gå til hovedindhold
Affald
Teknik og miljø

Politik på affaldsområdet

Rammerne for den kommunale opgavevaretagelse på affaldsområdet sættes af Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi (juni 2020) samt Handlingsplan for cirkulær økonomi – National plan for forebyggelse og håndtering af affald 2020-2032 (juli 2021).

Indhold

  Det er KL’s bestyrelse, der fastlægger KL’s mandater på affaldsområdet. KL bakker op om at reducere de nationale affaldsmængder, øget affaldssortering, mere genbrug og genanvendelse samt mindre affald til forbrænding med energiudnyttelse. Læs her om rammerne for kommunernes opgavevaretagelse med affald og cirkulær økonomi og få overblik over de høringssvar som KL har udarbejdet på området de seneste år.

  Klimaplanen for affald skal bidrage til indfrielse af de meget ambitiøse mål om at reducere de nationale drivhusgasudledninger med 70 pct. i 2030 i forhold til 1990.

  Uden nye initiativer vil affaldssektoren i 2030 med en udledning på ca. 2,4 mio. tons CO2e stå for 5,7 pct. af de nationale CO2-udledninger. Udledningerne vil komme fra forbrænding af affald, deponering af affald, biologisk behandling af affald og spildevandsbehandling. Den væsentligste andel af udledningerne stammer fra forbrænding af affald, som uden nye initiativer forventes at stå for ca. 1,5 mio. tons CO2e i 2030.

  Klimaplanens visioner for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi er bl.a. at affaldssektoren skal være klimaneutral i 2030 og at affaldskurven skal knækkes – mindre affald, mindre spild og mere genbrug. Det skal bl.a. ske ved, at Danmark får kvantitative reduktionsmål i forbindelse medfastsættelsen af sådanne mål i EU.

  Med den opfølgende aftale er der enighed om at:

  • Styrke affaldstilsynet: Dele af affaldstilsynet flyttes fra kommunerne og Landbrugsstyrelsen til Miljøstyrelsen fra 2025. Kommunerne vil fortsat være ansvarlige for fysiske affaldstilsyn med hovedparten af virksomhederne (ca. 400.000 virksomheder), mens Miljøstyrelsen overtager ansvaret for fysiske affaldstilsyn med affaldshåndteringsvirksomheder samt virksomheder, hvor Miljøstyrelsen har ansvaret for miljøtilsyn (ca. 2.650 virksomheder).
  • Fastsættelse af en frist for at indsamle tekstiler: Det er besluttet at udskyde fristen for særskilt indsamling af tekstilaffald til 1. juli 2023 for at give genanvendelsesmarkedet tid til at modne. Fristen imødekommer EU-kravet om særskilt indsamling af tekstilaffald senest 1. januar 2025.
  • Prislofter på gebyrer for affald: Med aftalen indføres et prisloft over de kommunale affaldsgebyrer for husholdninger. Prisloftet omfatter som udgangspunkt alle kommunale udgifter til affaldshåndtering, der finansieres over husholdningernes affaldsgebyr. Det undersøges, om deponering skal indgå. Det er Forsyningstilsynet, der fastsætter og regulerer prisloftet. 

  Med aftalen er det besluttet at indføre udvidet producentansvar for emballage og engangsplastprodukter, der skal træde i kraft d. 1. januar 2025. Aftalen skal bidrage til en CO2-reduktion i affaldssektoren på ca. 0,12 mio. tons i 2030. Producenterne gøres økonomisk ansvarlige for den emballage de sætter på markedet, når emballagen bliver til affald. Det skal fremme incitament til omstilling til en cirkulær økonomi, hvor emballageforbruget reduceres, og langt flere emballager genbruges og genanvendes.

  Med producentansvaret flyttes der omkostninger fra borgernes affaldsgebyr til producenterne. Det er  fortsat Kommunerne, der er ansvarlige for indsamlingen af affald fra borgerne i tørre fraktioner med emballage. Efterfølgende overdrages affaldet til producenterne via kollektive ordninger, der får ansvar for den videre affaldshåndtering. 

  Der nedsættes et forhandlingsudvalg bestående af repræsentanter fra kommuner og kollektive ordninger, der forhandler og aftaler serviceniveau for kommunernes opgaveløsning af indsamlingsopgaven, så genanvendelsesmål kan efterleves

  Læs mere om Udvidet producentansvar og oprydningsansvar.

  Det bliver en bunden opgave for kommunerne at selskabsgøre alle affaldsydelser, herunder indsamlings- og udbudsaktiviteter samt tilhørende administration. Selskabsgørelsen indebærer, at driftsansvar og kundeforholdet til borgerne placeres i kommunalt ejede selskaber adskilt fra kommunens rolle som myndighedsudøver.

  Målet er at skabe øget gennemsigtighed i omkostninger til driftsopgaver. Selskaberne skal udskilles som særlige selskaber af hensyn til armslængde til myndighedsopgaven og af hensyn til at imødegå Landsskatterettens afgørelse (oktober 2020) om, at kommunerne ikke må opkræve moms på affaldsydelser. Et lovforslag forventes at træde i kraft i 2024.

  Læs mere om Kommunernes affaldshåndtering.

  Handlingsplan for cirkulær økonomi gælder for perioden 2020-2032, udgør Danmarks nationale plan for forebyggelse og for håndtering af affald, hvor den danske politik og de konkrete indsatser beskrives ud fra den cirkulære værdikæde. Fra design og forbrug til affaldshåndtering, hvorfra naturressourcerne føres tilbage i nye produkter og materialer. Handlingsplanen har særligt fokus på tre områder, hvor der er stort potentiale for at reducere miljø- og klimabelastningen: biomasse, byggeri og plastik. Planen udgør rammerne for en 12-årig kommunal plan for håndtering af affald, som kommunalbestyrelsen skal udarbejde og vedtage. Planen skal revideres mindst hvert 6. år.

   

  Allerede 13. maj 2020 skrev KL til både miljøministeren og klimaministeren med invitation til, at KL indgår en politisk aftale med regeringen om affaldsområdet for at få de bedste løsninger (se link) – herunder en plan for tilpasning af forbrændingskapaciteten på affaldsenergianlæggene. Vi ønsker at tage medansvar for en velfungerende affaldssektor og ser frem til politisk dialog og samarbejde med regeringen, så de kommunale erfaringer kan bidrage konstruktivt til at skabe effektive løsninger, der fungerer i virkeligheden.

  Affaldsområdet er vigtigt for kommunerne og har tæt sammenhæng til andre klimarelaterede opgaver, som kommunerne har væsentlig andel i: Cirkulær økonomi og den grønne omstilling af energi- og varmesektoren. Tingene skal ses i sammenhæng, og der er kommunerne en nøglespiller – og vi spiller meget gerne med.

  KL brev til klimaminister og miljøminister om tilpasningsplanen

  Sidst opdateret: 23. januar 2024

  Dokumenter

  Kontakt

  Specialkonsulent

  Julie Bülow Appelqvist

  Klima & Tværkommunalt Samarbejde

  Telefon: +45 3370 3294

  E-mail: jbap@kl.dk