Gå til hovedindhold
Affald
Teknik og miljø

Kommunernes affaldshåndtering

Det er kommunernes ansvar at udarbejde kommunale affaldsplaner og affaldsregulativer, der beskriver anvisnings- og indsamlingsordninger for forskellige affaldstyper og -fraktioner.

Indhold

  Kommunerne har et stort ansvar for affaldshåndteringen i Danmark. De udvikler løbende nye og smartere måder at håndtere affaldet på afpasset efter lokale forhold - ikke mindst med sigte på at øge genbrug og genanvendelsen af affaldet.

  Mange kommuner har valgt at organisere sig i fælleskommunale affaldsselskaber med anlæg til forbrænding, deponering, kompostering og andre aktiviteter fx genbrugsstationer.  Disse er organiseret i Dansk Affaldsforening der er en politisk styret interesseorganisation bestående af kommunale affaldsenheder. Foreningens medlemmer består af kommuner, fælleskommunale affaldsselskaber og modtagestationer i Danmark og på Færøerne.

  Dansk Affaldsforening

  Med den politiske aftale fra d. 30. august 2022 bliver det en bunden opgave for kommunerne at selskabsgøre alle affaldsydelser. Selskaberne skal udskilles som særlige selskaber af hensyn til armslængde til myndighedsopgaven – og af hensyn til at imødegå Landsskatterettens afgørelse fra oktober 2020 om, at kommunerne ikke må opkræve moms på affaldsydelser.

  Aftale: Selskabsliggørelse af kommunernes levering af affaldsydelser (pdf)

  Med Klimaplanen for affald er der stor fokus på hvordan den fremtidige organisering af affaldsområdet skal udformes. Det gælder både organisering af affaldsforbrænding og kommunernes rolle med genanvendeligt affald, herunder kommende udbudspligt for behandling af genanvendeligt husholdningsaffald, selskabsgørelse kommunale anlæg m.m. Foruden kommunernes opgave med selve affaldshåndteringen opkræver kommunerne gebyr samt har en stor informationsindsats over for virksomheder og borgere.

  Aktuelt er der fokus på:

  • Liberalisering af affaldsforbrænding
  • Genanvendelsesområdet: Selskabsgørelse af kommunale affaldsydelser og nye rammer med udbudspligt for kommunal behandling af affald til materialenyttiggørelse, mulighed for at virksomheder kan benytte en privat aktør til indsamling af forbrændingsegnet affald, frit valg for små virksomheder til at benytte kommunale ordninger mod opkrævning via markedspriser, regler om område til direkte genbrug på genbrugspladser samt regler for afsætning af genstande samt økonomisk tilsyn med affaldssektoren via Forsyningstilsynet.
  • Udvidet producentansvar og oprydningsansvar
  • Nyt affaldstilsyn for 400.000 virksomheder

  Dertil kommer EU-pakken om cirkulær økonomi og revision af en række affaldsdirektiver, der også vil få betydning for kommunernes opgaver med affald og cirkulær økonomi fremover.

  Foruden kommunernes opgave med selve affaldshåndteringen har de opgaven med at opkræve gebyr samt en stor informationsindsats over for virksomheder og borgere.

  Kommunerne er også ansvarlige for tilsynsindsatsen med en række virksomheder.

  Ressourcestrategien går kort fortalt ud på, at Danmark skal opnå 50 procent genanvendelse af husholdningsaffald i 2022.

  KL indgik i efteråret 2014 en aftale med miljøministeren om at understøtte kommunernes indsats med at nå strategien målsætning. Som en del af aftalen udførte KL 17 projekter for at samle og formidle viden, der kan hjælpe kommunerne med øget genanvendelse af borgernes affald.

  De forskellige projekter ses nedenfor.

  1. Guide til viden fra Ressourcestrategien - resultater og anbefalinger fra projekter mellem 2014-2017 (2017)
  2. Piktogrammer til genbrugspladser (2017)
  3. Genbrugspladser: Genbrug af de gode løsninger (2016)
  4. Det smarte affaldssystem (2016)
  5. Den cirkulære kommune (2016)
  6. Ensartet mærkning af affaldsbeholdere (2016)
  7. Affaldssortering som positiv social norm (2016)
  8. Forberedelse af fælles farvekoder og piktogramsystemer (2015)
  9. Nudging for øget affaldssortering - en praktisk guide til kommunerne (2015)
  10. OPS i ressource- og affaldshåndteringen (2015)
  11. Affaldsløsninger i sommerhusområder (2015)
  12. Effektiv kommunikation i sommerhusområder (Kommunepulje) (2015)
  13. Mere genanvendelse i den kommunale servicesektor (2014)
  14. Demonstrationsprojekt om udfoldelse af ressourcestrategien på øer (2014)
  15. Kan affald i indsamlet dagrenovation genanvendes? (2014)
  16. Grøn omstilling og cirkulær økonomi (2014)
  17. Erfaringer med den norske model for producentansvar for termoruder (2014)
  Sidst opdateret: 23. januar 2024

  Kontakt

  Specialkonsulent

  Julie Bülow Appelqvist

  Klima & Tværkommunalt Samarbejde

  Telefon: +45 3370 3294

  E-mail: jbap@kl.dk