Gå til hovedindhold
Kultur og fritid
Høringssvar

Høringssvar: Ændring af museumsbekendtgørelse

KL har den 23. juni 2020 modtaget materiale vedr. høring over museumsbekendtgørelse, jf. nr. 19/02019 med forventet iværksættelse fra 1. juli 2020.

03. jul. 2020
Ældre end 12 mdr.
 • Læs op

Indhold

  Vi er først blevet bekendt med høringen i forbindelse med, at vi modtog en orienteringsmail fra ministeriet om, at der ikke var indkommet høringssvar fra en række parter, og vi kunne i materialet se, at høringsperioden var fra 2. juni til 23. juni 2020.

  Eftersom vi først modtog information om bekendtgørelsesændringen på dagen, hvor høringsfristen udløb, har vi ikke haft mulighed for at svare inden for fristen. Vi håber dog, at Kulturministeriet alligevel vil forholde sig til vores høringssvar. 

  KL kvitterer for, at kontoplanen justeres med henblik på forenkling ift. museernes indrapportering, så den fremadrettet kan anvendes til en række formål i forbindelse med tilsyn, udvikling, statistik mv. Vi bemærker ligeledes, at Slots- og Kulturstyrelsen agter at inddrage museerne i overvejelserne om ny kontoplan med henblik på, at museernes administrative ressourceforbrug kan minimeres, samt at museerne inddrages ift. efterfølgende væsentlige ændringer i kontoplanen. 

  KL noterer sig, at de øvrige bekendtgørelsesændringer i al væsentlighed iværksættes på baggrund af Rigsrevisionens kritiske beretning vedr. 

  Slots- og Kulturstyrelsens praksis på det arkæologiske område fra 2017. 

  I den forbindelse bemærker KL, at der med bekendtgørelsesændringen lægges op til at museerne med arkæologisk ansvar bliver påført en række administrative ændringer og udgifter, bl.a. ift. øget revision af regnskaber i forbindelse med arkæologiske forundersøgelser mv. samt øgede administrative udgifter i den forbindelse. 

  Eftersom museerne i disse år er økonomisk trængte bl.a. pga. de senere års besparelse via det statslige omprioriteringsbidrag, er det meget sandsynligt, at de ekstra omkostninger, der pålægges museerne som led i bekendtgørelsesændringen, vil gå ud over andre dele af museets virksomhed.

  Alternativt vil museerne skulle viderefakturere omkostninger til revision til bygherreregnskabet, og det vil således være bygherre, der påføres ekstra omkostninger. Vi er opmærksomme på, at i de tilfælde, hvor bygherren er en kommune, vil disse omkostninger i givet fald blive påført kommunen. 

  KL opfordrer derfor til, at der findes statslige midler til håndtering af den merudgift, der opstår som følge af bekendtgørelsesændringerne. 

  KL vil endelig udtrykke et stort ønske om, at kulturministeriet justerer processerne i forbindelse med bekendtgørelsesændringer, således at ministeriets oplæg til bekendtgørelsesændringer fremadrettet sendes i høring væsentligt tidligere inden ikrafttræden. 

  Med en høringsperiode fra 2. juni til 23. juni og forventet ikrafttræden 1. juli synes processen meget forhastet, og muligheden af at indarbejde ændringer på baggrund af høringssvar er derfor minimal. Når der endda som i dette tilfælde sker en procesfejl, bliver det endnu mere vanskeligt. 

  Vi går derfor ud fra, at den reviderede bekendtgørelse ikke er trådt i kraft pr. 1. juli, og ser frem til en orientering fra ministeriet om, hvornår bekendtgørelsen kommer til at træde i kraft. 

  Dette høringssvar er afgivet på administrativt niveau med forbehold for politisk godkendelse.