Gå til hovedindhold
Høringssvar
Energi

Høringssvar: Lov om fremme af vedvarende energi

Hermed KL’s bemærkninger til Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, hvor der lægges op til justering af satserne for grøn pulje & VE-bonus, fastsættes regler for indbetaling til grøn pulje mm.

07. feb. 2024
 • Læs op

Indhold

  Overordnede bemærkninger

  KL bemærker, som det også fremgår af lovforslaget, at lokal modstand ofte er en barriere for opsætning af nye større VE-anlæg. De nye energianlæg har ofte en størrelse, der påvirker et større lokalområde og kan derfor berøre flere borgere. Det er derfor positivt, at der med lovforslaget tages initiativ til at imødegå denne lokal modstand ved at øge satserne for grøn pulje og VE-bonus. KL er dog usikre på om de ændringer, der lægges op til i grøn pulje og VE-bonus, er tilstrækkeligt til at sikre den fornødne lokale opbakning. KL bemærker, at opstillernes tilbud til lokalsamfundene omkring energianlæggene de seneste år væsentligt overstiger de niveauer, der lægges op til med lovændringen.

  Accept fra borgerne er den allerstørste udfordring for at føre VE-projekter ud i livet, og netop i forhold til borgernes accept noteres ofte, at investorernes tilbud er af stor betydning. Investorerne ses i stigende grad at have blik for, at dette er af betydning for den lokalplansproces kommunerne er ansvarlige for. KL ser derfor gerne en mere klar melding fra staten på, hvordan de ser sammenhængen mellem tilbud om gevinster og dialogen med lokalsamfundet, når kommunen ikke må spille en rolle i at knytte de to ting sammen.
  KL noterer, at der flere steder i landet har været udtalt ønsker om lokalt medejerskab, genindførelse af køberetsordning og mulighed for at energiparkerne kan forsyne lokalområderne med billig grøn strøm. KL vurderer fortsat, at det er relevant med en klar juridisk ramme herfor, så det kan understøtte en lokal accept til de mange nye energianlæg.

  KL finder det positivt, at der med forslaget ønskes en større transparens om de aftaler investorerne indgår med og i lokalområderne omkring energianlæggene. KL ser dog samtidigt fortsat et behov for en klar juridisk ramme for sådanne aftaler og for kommunernes rolle ift. disse.
  KL ser det fremsendte lovforslag som et positivt initiativ for at sikre opbakning til nye VE-anlæg og den grønne omstilling. KL ser samtidigt en række konkrete forbedringsmuligheder til loven, der skitseres nedenfor. KL indgår gerne i videre dialog herom.

  Specifikke bemærkninger

  Lokale frivillige aftaler og indrapportering heraf

  KL ser et behov for øget transparens omkring de beslutningsprocesser der ligger til grund for VE-udbygningen. Det er dog uklart, hvilken konsekvens oplysningspligten i lovforslagets § 14 vil have for kommunerne, herunder betydningen af at Klima-, energi- og forsyningsministeren kan fastsætte nærmere regler om oplysningspligtens omfang og opfyldelse på et senere tidspunkt. Det skaber usikkerhed om den kommunale opgave knyttet hertil og omfanget af opgaven. Kommunerne er allerede i dag forpligtet til at oplyse om anvendelsen af grøn pulje.

  Kommunerne har ikke selv mulighed for at tage imod penge, som investorer måtte tilbyde et lokalområde, eller administrere pengene på nogen måde. Det er således uklart, hvordan kommunen skal indsende oplysninger om private opstilleres lokale aftaler eller hvilke lokale gevinster, der har været, hvorfor dette krav bør målrettes til opstillerne. Kommunen har ikke hjemmel til at sikre sig det fulde billede af, hvad der er indgået af lokale aftaler, herunder om en opstiller fx støtter det lokale fodboldhold, har sponsoreret en lokal legeplads, eller har udbudt ejerandele af projektet. Kommunen kan kun kende til dette via frivillig oplysning. Det bør derfor præciseres, hvorvidt opstillere er forpligtigede til at oplyse om alle privatretlige aftaler, vilkår for ejendomskøb mv. i tilknytning til energianlæggene. Endvidere bør det afklares om opgørelsen alene vedrører økonomiske aftaler, eller om den også omfatter forhold som beplantning og indretning af projektområdet som tilsvarende kan være af betydning for lokalområdet.

  KL bemærker i øvrigt, at lovforslaget omtaler værditabs- og salgsoptionsordningen som gevinster. Dette er misledende, da der er tale om kompensationsordninger der 1:1 erstatter et tab, der som udgangspunkt vurderes af en uvildig taksationsmyndighed.

  Administration af Grøn Pulje, rateopdeling og tilbagebetaling

  Reglerne for Grøn pulje foreslås ændret, således at opstillere af VE-anlæg nu får mulighed for at vælge at indbetale beløbet til grøn pulje fordelt i årlige rater over 7 år. Det kan være hensigtsmæssigt for opstillere at få mulighed for at udsætte indbetalingen. Ændringen kan dog være uhensigtsmæssig for lokalområdet og kommunerne.

  KL vurderer, at en drypvis indbetaling, uden mulighed for fremrykning, kan begrænse størrelsen af initiativer, der kan finansieres fra puljen. En indbetaling over flere år vil desuden medføre en større administrativ byrde i kommunerne, da midlerne så vil skulle uddeles ad flere omgange, hvormed der vil gå færre penge til lokalområdet.

  Nærområdet vil opleve at få generne fra anlægget fra dag 1, mens der således vil kunne gå en årrække, før projekter i nærområdet kan realiseres. For at borgerne kan få en varig og mærkbar gevinst for lokalområdet, kan der være ønske om at anvende midlerne til større anlæg, som etablering af stier, naturområder eller lignende, frem for midlertidige tilskud til foreningsdrift eller lignende.

  I sager, hvor opstiller indbetaler over flere år, er det desuden uhensigtsmæssigt og administrativt tungt for kommunerne, at ikke allokerede beløb skal tilbagetales til staten 3 år efter indbetaling. Dette vil mindske muligheden for at finansiere større lokale forbedringer, såfremt der indbetales i rater fordelt over 7 år. Det bemærkes endvidere, at såfremt der er etableres nye egentlige anlæg, vil der almindeligvis være en form for afledte driftsudgifter i hele anlæggets levetid, der bør kunne finansieres af midlerne fra Grøn pulje. KL anbefaler på den baggrund, at tilbagebetalingskravet ændres til 3 år efter indbetaling af sidste rate.

  Da opstillerne kan gå konkurs i perioden, hvor indbetalingen sker, bør det skrives ind i loven, at der som minimum stilles en bankgaranti for indbetalingen.

  Endeligt bemærker KL, at den politiske målsætning om en firedobling af vedvarende energi på land, som det aktuelle lovforslag understøtter, vil medføre et betragteligt ressourcetræk i kommunerne til borgerdialog, planlægning, miljøtilladelser mv. KL imødeser den økonomiske høring og opfordrer i den sammenhæng til, at kommunernes opgaver knyttet til denne firedobling adresseres heri.
  Der tages forbehold for den politiske behandling af høringssvaret.

  Kontakt

  Chefkonsulent

  Troels Øhlenschlæger Graversen

  Klima & Tværkommunalt Samarbejde

  Telefon: +45 3370 3683

  E-mail: trgr@kl.dk