Inspirationskatalog Partnerskaber for handling

Mål 17: Sammen kan Gladsaxe mere

I Gladsaxe Kommune er samarbejde internt og ud af kommunen vigtigt for at nå i mål med FN’s Verdensmål.

Partnerskaber der rykker

Bæredygtig udvikling er en mærkesag for Gladsaxe Kommune, der arbejder med bæredygtighed bredt og har fokus på både miljømæssig, social og økonomisk bæredygtighed. Derfor har Gladsaxe også valgt at fokusere på 7 verdensmål for at løfte barren for den strategiske udvikling bredt i kommunen. Det drejer sig om mål 3 omkring sundhed og trivsel, mål 4 omkring kvalitetsuddannelse, mål 8 omkring anstændige jobs og økonomisk vækst, mål 11 om bæredygtige byer og lokalsamfund, mål 12 omkring ansvarligt forbrug og produktion, mål 13 om klimaindsats og mål 17 om partnerskaber for handling. Særligt mål 17 står centralt. Verdensmål 17 kan betegnes som et metodeverdensmål, der lægger vægt på, at man ikke kan løse bæredygtighedsproblematikken alene som kommune, men er nødt til at gå sammen på tværs af fagområder og med lokalsamfundet og erhvervslivet for at gøre en forskel. Mange virksomheder i Gladsaxe er optaget af bæredygtighed og flere er kommet til, fordi Gladsaxe har haft en aktiv påvirkningsstrategi og været opsøgende på samarbejdsmuligheder ud af kommunen.

 

Verdensmål: en integreret del af kernedriften i Gladsaxe

Verdensmålene er en tværgående dagsorden og må nødvendigvis løses i og på tværs af forvaltningsområder. Gladsaxe har arbejdet med Verdensmålene siden 2017 og Byrådet vedtog i 2018 Gladsaxestrategien, der er kommunens samlede strategi for hele byrådsplanen 2018-2022. Med strategien er der sat fokus på de områder, hvor Gladsaxe vil noget ekstra.

Gladsaxe arbejder med Verdensmålene som en overordnet strategisk ledelsestænkning der sætter retning for udviklingen på fagområderne og i kernedriften. Hele styringskæden er bygget op med afsæt i de overordnede strategiske mål, der udspringer af Gladsaxestrategien og Verdensmålene, som så oversættes på den måde, der giver mening lokalt på fagområderne og i partnerskaber.

At arbejde med verdensmålene handler om ledelse efter visioner og om at skabe en kultur, hvor medarbejdere og ledere på alle niveauer er med til at gentænke måden, man arbejder på. F.eks. ved at se byen ikke blot som et fysisk rum, men også som en ramme for bæredygtige aktiviteter og tænke i bæredygtige løsninger hele vejen rundt, om så man arbejder med sundhed, læringsmiljøer, byggerier, energi, eller noget helt andet.

 

Tværgående og ikke for abstrakt

Verdensmålsarbejdet er forankret politisk og sætter retning for udviklingen af hele organisationen. I Gladsaxe understreger man vigtigheden af en bred organisatorisk og politisk forankring af arbejdet. Arbejdet er forankret i hele organisationen - ikke afgrænset til ét udvalg eller én enhed, så det er en bred dagsorden, hvor man bringer alle tre bæredygtighedsdimensioner i spil.

En anden anbefaling er at integrere Verdensmålene i kernedriften. De kan bruges som kilde til at løfte barren og tænke i mere bæredygtige løsninger og aktiviteter og give plads til at udvikle og afprøve nye metoder. Så bæredygtighed ikke bliver set som ekstraopgave for medarbejderne, men i stedet motiverer til nytænkning af de opgaver, man hver især løser. Dette er f.eks. tilfældet i Gladsaxe inden for byggeri, anlæg, indkøb, sundhed, erhverv og meget mere.

Line Vind, chefkonsulent i Strategi, Kommunikation og HR, beskriver, at det er vigtigt at ”prøve at tænke verdensmålene ind i den udvikling, der er på de forskellige fagområder i kommunen - og på tværs af dem. Det må ikke blive et eller andet ekstra med at ’så skal vi også lige have en verdensmålsstrategi ved siden af’, men at det er noget, der bor i den udvikling, du har i din organisation”.

Samtidig er det vigtigt at følge op på udviklingen kvalitativt og kvantitativt, og slutteligt peges på, at det er vigtigt ikke at overtænke og gøre arbejdet med verdensmålene for abstrakt. Det skal være så konkret, at man kan gå i gang på en måde, der giver mening lokalt. Man kan eksempelvis starte med at kigge på de steder, hvor man som kommune har noget på spil og kan se en påvirkningsmulighed og så fokusere arbejdet dér.

 

 

Vil du vide mere?

Læs Gladsaxestrategien 2018-2022 her

Kontakt chefkonsulent Line Vind på linevi@gladsaxe.dk

 

×

Log ind