Tema Verdensmål

Fakta, forskning og statistik om verdensmålene

På denne side har KL samlet fakta, forskning og statistik om verdensmålene.

KL undersøgelse om verdensmålsindsatsen i kommunerne

Juni 2019

Kommunal indsats ift. FN's verdensmål – Hvad gøres og hvordan integreres og måles verdensmålene i den kommunale praksis? KL spurgte kommunerne i efteråret 2018, og har nu sammenfattet en artikel om resultaterne af undersøgelsen

FN's verdensmål: Tilgang, udfordringer og forankring

I oktober 2018 udførte KL en spørgeskemaundersøgelse i de dansker kommuner. Nogle af kernespørgsmålene var: Hvad skal der til for at realisere Verdensmålene og hvordan arbejder kommunerne med dem? Hvilke udfordringer oplever kommunerne? Hvordan måler vi indsats og fremgang? Og hvordan er Verdensmålene forankret i det lokalpolitiske? 

 

Læs om resultatet i Samfundsøkonomen 1/2019 

KL direktør Laila Kildesgaard og Chefkonsulent i Teknik og Miljø Lone Johannsen har bidraget med en artikel til Samfundsøkonomens temanummer om Verdensmålene. Artiklen "Immer Besser – fra global til lokal: Indsatsen i kommunerne" præsenterer resultatet af KL's undersøgelse.

Artiklen kan downloades her:

 • PDF

  Immer Besser - fra global til lokal: Indsatsen i kommunerne

Statistik om verdensmål

Danmarks Statistik har oprettet en verdensmålsplatform. Her kan man se en lang række indikatorer for, hvordan det går med at opfylde verdensmålene for Danmark.

Baseline for Verdensmål 11

Den 31. januar 2019 blev Danmarks første baseline for verdensmål 11 lanceret.
Hvordan går det egentlig med at opfylde verdensmålene i Danmark, og hvordan skal vi måle på dem i Danmark, så vi kan handle på dem? Det giver projektet ”Baseline for Verdensmålene” et svar på.

Bæredygtige byer og lokalsamfund

Den første baseline kortlægger hvor langt Danmark er med at opfylde ét af målene, nemlig verdensmål 11 ”Bæredygtige byer og lokalsamfund”. Projektet vil fremadrettet været afsættet for at kunne lave baselines for samtlige verdensmål. 

      Kilde: Verdensmaalene.dk

 Kilde: Verdensmaalene.dk

Verdensmålene i Danmark 

Baselinen er blevet udarbejdet på initiativ af 2030-panelet og i samarbejde med KL. Det er en kortlægning og status på, hvor langt vi er med at opfylde verdensmålene og på sigt, hvordan udviklingen går. KL mener, at baselinen markerer et fremskridt i kommunernes arbejde med verdensmålene. Baselinen giver forudsætningerne for, at vi i Danmark kan udvikle indsatsen, da vi med baselinen vil få viden om, hvordan arbejdet med realiseringen af de enkelte mål skrider frem. Herudover giver baselinen mulighed for, at man kan sammenligne indsatser på tværs af kommuner.

Du kan læse mere om 2030-netværket her og netværkets arbejde med at fremme realiseringen af FN's 17 verdensmål.

Publikationen kan downloades her:

 • PDF

  Baseline for verdensmålene publikation januar 2019

Rambølls digitale dashboard

Som led i projektet 'Baseline for verdensmålene', har Rambøll udviklet et digitalt dashboard til kommunerne. I det er der samlet og formidlet data, som afspejler de enkelte kommuners udvikling inden for verdensmål 11 om bæredygtige byer og lokalsamfund.

Værktøjet kan tilgås på linket her

Rambølls digitale dashboard

Verdensmålsportal

Vil du læse mere om Verdensmålene og nyheder om hvordan danske organisationer, virksomheder og myndigheder allerede er godt i gang med at arbejde med Verdensmålene i Danmark, eller skal du bruge Verdensmålsikonerne og delmålsikonerne, så besøg den nye danske Verdensmålsportal www.verdensmål.org

PH.D. Stipendium

Hvordan arbejder kommunerne med verdensmålene?

KL er i fællesskab med RUC, Guldborgsund-, Vejle- og Gladsaxe Kommune gået sammen om et ph.d.-projekt om Samskabelse af FN's Verdensmål i Danske Kommuner. 

 

Kl logo        

     

Projektet skal give os viden og indsigt i, hvordan man kan arbejde med at omsætte målene for verdens udvikling til en lokal og håndtérbar strategisk ramme for den enkelte kommune.

 

Ph.d. samarbejde: Kommunernes arbejde med verdensmålene

KL er i fællesskab med RUC, Guldborgsund-, Vejle- og Gladsaxe Kommuner gået sammen om et ph.d.-projekt om kommunernes arbejde med FN's Verdensmål

 

Bevågenhed om Verdensmål

En KL undersøgelse i efteråret 2018 viser, at verdensmålene har stor bevågenhed i kommunerne. 90 pct. af de kommuner der har svaret siger, at de enten er i gang med verdensmålene eller, at de gerne vil i gang. Men mange af kommunerne siger samtidig, at det er svært at få hul på udfordringen. De seneste to økonomiaftaler mellem Regeringen og KL har indeholdt formuleringer om kommunernes arbejde med verdensmålene. 

Verdensmålene sætter en retning for en nødvendig rejse for en mere bæredygtig verden. Samtidig giver verdensmålene kommunerne mulighed for at sætte en strategisk retning og for at komme i kontakt med helt nye borgere, virksomheder og foreninger i lokalområdet.

 

Et fælles sprog

Verdensmålene er et fællessprog og en fælles ramme om nogle udfordringer, som alle har mulighed for at se sig selv i, og vi kan høre fra kommunerne, at verdensmålene interesserer mange lokalt. Derfor vil det for mange kommuner være et stærkt redskab i værktøjskassen at tage en dialog med lokalsamfundet gennem verdensmålene.

Verdensmålene består af 17 overordnede mål og 169 delmål. Selvom verdensmålene er tænkt i forhold til en global dagsorden, rummer målene mange emner som har direkte kommunal interesse. Særligt hvis man går ned i de enkelte delmål, kan man finde emner som bæredygtige byer og lokalsamfund, natur, sundhed og kvalitetsuddannelse.

Kommunerne er en central spiller, hvis Danmark skal nå sine forpligtelser i forhold til verdensmålene. Både fordi kommunerne er en kæmpe serviceleverandør af velfærdsydelser, men i særdeleshed fordi kommunerne har kontakten til lokalsamfundet. Dermed er det muligt for kommunerne at sætte gang i en bæredygtig bevægelse i lokale virksomheder, foreninger og hos borgerne.

 

Ph.D. projektet 

Formålet med ph.d.-projektet er at få viden og indsigt i, hvordan man kan arbejde med at oversætte og omsætte målene for verdens udvikling til en lokal og håndtérbar strategisk ramme for den enkelte kommune. Desuden vil projektet undersøge, hvordan kommunerne arbejder med partnerskaber og samskabelse for at skabe en bæredygtig forandring.

Projektet tager udgangspunkt i Gladsaxe, Guldborgsund og Vejles arbejde med verdensmålene. De tre kommuner har valgt meget forskellige tilgange til verdensmålene:

 • Gladsaxe Kommune har bygget deres kommuneplanstrategi op omkring 7 udvalgte mål, der skal være styrende for kommunens arbejde – både organisatorisk og fagligt.
 • Guldborgsund bruger verdensmålene som pejlemærker og værdigrundlag for kommunens arbejde, og bruger dermed verdensmålene som værktøjskasse ved konkrete projekter.
 • Vejle har i flere år haft en resiliensstrategi, som har mange paralleller til verdensmålene. Resiliensstrategien skal sikre, at kommunen gennem partnerskaber og samskabelse styrker den bæredygtige udvikling lokalt.

 

Kontakt

Hvis du vil vide mere om projektet, er du velkommen til at kontakte Jannik Egelund (jadaeg@ruc.dk) eller Mette Skovbjerg (mesk@kl.dk).

I vedlagte projektplan, kan du desuden læse mere om ph.d.-projektets problemfelt og arbejdsspørgsmål.

Kommunerne og verdensmålene

KL’s spørgeundersøgelse om kommunernes arbejde med FN’s Verdensmål

KL har i 2018 og igen i efteråret 2019 adspurgt alle 98 kommuner om deres arbejde med FN’s Verdensmål. I dette notat er en samling af de vigtigste resultater om kommunernes arbejde med FN’s Verdensmål herunder bevæggrunde, udfordringer, politisk forankring, konkrete initiativer m.m.

 • PDF

  Kommunerne og verdensmålene 2018 og 2019.pdf