Gå til hovedindhold
Ukraine

Situationen i Ukraine

KL følger situationen i Ukraine meget tæt, og KL er løbende i dialog med de nationale myndigheder herom. Krigen i Ukraine har betydet, at kommunerne står overfor nye opgaver. Primært med at modtage de flygtninge, der nu kommer ind i landet fra Ukraine. KL vil løbende opdatere siden med relevant info.

Indhold

  Aktstykker

  KL har, siden det stod klart, at kommunerne ikke har hjemmel til at hjælpe med kost og logi for ukrainerne, arbejdet for, at hjemmelsgrundlaget hurtigst muligt blev tilvejebragt. KL har i denne midlertidige, ekstraordinære og akutte situation anbefalet, at kommunerne hjælper med det, der er akut og nødvendigt.

  KL har modtaget et aktstykke fra Indenrigs- og Boligministeriet, hvor der etableres hjemmel til at kommunalbestyrelsen, frem til den forventede ikrafttræden af en særlov, kan tilvejebringe og yde indkvartering og forplejning til personer, der er fordrevet fra Ukraine.

  Med aktstykket afsættes der endvidere en reserve på 20 mio. kr. til at dække de kommunale udgifter til indkvartering og forplejning. Reserven er fastsat på baggrund af en forudsætning om, at der kan være op til 5.000 ukrainere, som ønsker kommunal indkvartering frem til særlovens ikrafttrædelse. Det lægges til grund, at kommunerne under ét kompenseres med 500 kr. pr. plads pr. dag i perioden frem til den forventede ikrafttræden af særloven (8 dage). Det er således ikke den enkelte kommune, som kompenseres én-til-én for sit faktiske antal af indkvarterede, men derimod et samlet regnestykke for alle kommuner under ét.

  Indenrigs- og Boligministeriet vil på baggrund af oplysninger fra kommunerne opgøre det skønnede antal pladser, som kommunerne har stillet til rådighed for ukrainere frem til den forventede ikrafttræden af særloven. Den samlede kompensation til kommunerne vil således afhænge af, hvor mange ukrainere, som ønsker kommunal indkvartering. I tilfælde af merudgifter ud over de 20 mio. kr. vil der skulle tages stilling til konkret håndtering heraf.

  Den samlede kompensation, for kommunerne under ét, vil blive udmøntet til kommunerne via bloktilskudsaktstykket for 2023.

  Se aktstykke