Tema Detailhandel - Vejen til levende byer

Evaluering af planloven

Den nuværende planlov blev senest ændret i 2017 og skal gennemgå en evaluering i 2020. KL skal på vegne af kommunerne komme med input til evalueringen. Det kan du læse mere om på denne side.

Folketinget vedtog i juni 2017 en revideret planlov, der generelt har givet kommunerne mere indflydelse på den fysiske planlægning. Bestemmelserne om detailhandel blev i samme ombæring revideret, så kommunerne fremadrettet får mere fleksibilitet i detailhandelsplanlægningen. Samtidig indeholder den nye muligheder for aflastningsområder, hvor kommunerne fremover skal opfylde særlige redegørelseskrav.

Planloven skal evalueres senest den 1. juli 2020. Samtidig med evalueringen kommer også en redegørelse for detailhandelsplanlægningen i Danmark, som sætter fokus på sammenhængen mellem planlovens detailhandelsbestemmelser og kommunernes planlægning. 

Hvad mener KL?

KL peger på en række områder, hvor planloven bør styrkes. Dette er blandt andet bedre rammer for landdistriktsudvikling, en markant styrkelse af klagesagsbehandlingen på plan-, natur- og miljøområdet, bedre rammer for udvikling af levende bymidter samt flere udviklingsmuligheder i kystnærhedszonen.

På detailhandelsområdet mener KL blandt andet, at redegørelseskravene for detailhandel i kommuneplanen, herunder udvidelser i aflastningsområder, fortsat er meget omfattende. Det gælder eksempelvis redegørelseskravet for butikkernes omsætningstal. Derudover fik man i revisionen i 2017 ikke gjort fuldstændig op med en regulering baseret på bystørrelser. 

Ligeledes foreslår KL, at der gives en lovmæssig mulighed for forpligtende bysamarbejder som fx ”Business Improvement Districts” i Danmark. Erfaringer fra udlandet viser at disse forpligtende samarbejder mellem offentlige og private aktører, er effektive i forhold til at fremme langsigtet og bæredygtig udvikling af både handelsbyer, turismeområder og erhvervsområder.

>KL foreslår samlet under temaet "Byer i vækst og forandring", at:

1. Der sker en harmonisering mellem planlov og miljølove, samt at der indføres et mere lempeligt regelsæt ift. støj i de komplekse byomdannelser, hvor der skal udvikles i en glidende overgang fra traditionelle produktionsområder til nye blandede bolig- og
erhvervsområder. Fokus bør bl.a. være på at sikre, at kommunerne har de nødvendige reguleringsmuligheder.

2. Der sikres flere redskaber til mangfoldige boligtyper, som private studieboliger og midlertidige boliger til socialt udsatte, og forlænget dispensationsmulighed for midlertidige flygtningeboliger.

3. Der sikres bedre planredskaber til at sikre kommunal service, som daginstitutioner mv. i områder med tæt, højt byggeri, eksempelvis ved udvidelse af rammer for udbygningsaftaler mv.

4. Redegørelseskravene ifbm. detailhandelsplanlægning forenkles.

5. Det bør være en konkret lokal vurdering, om der ifbm. detailhandelsplanlægningen bør udlægges bydelscentre, uafhængig af indbyggertallet i den konkrete by.

6. Der bør gives en lovgivningsmæssig mulighed for at etablere forpligtende ”Business Improvement Districts” i Danmark, ligesom det findes i Holland, England og Tyskland.

 

Læs hele KL's indspil til planlovsevalueringen 2020

  • PDF

    Styrkede rammer for udvikling af byer og landdistrikter - KL indspil til planloven.pdf