Gå til hovedindhold
Social
Børn og unge
Handicap

Fælles faglige begreber - Børn & Unge

Et fælleskommunalt projekt på området for udsatte og handicappede børn og unge, som skal udvikle begrebsstandarder og bane vej for ensartet data og dokumentation. Målet er at styrke kommunikation og samarbejde mellem relevante aktører og under-støtte mere viden om effekten af indsatser på området – til gavn for børnene og de unge.

Indhold

  Projekt Fælles Faglige Begreber – Børn & Unge (FFB-B&U) er et datastandardiseringsprojekt, iværksat af KL i august 2021 under Kommunernes Digitaliseringsprogram ’21-’25, delprogram 5

  Det er projektets formål at understøtte fagligt samarbejde på tværs af myndighed og udfører og på sigt mellem kommunerne samt skabe mulighed for mere viden om indsatser og resultater for udsatte og handicappede børn og unge.

  FFB-B&U tager afsæt i Servicelovens §§ 11, 42, 50, 51, 52 og 58 og skal udvikle fælles begrebsstandarder til anvendelse i IT-fagsystemerne for derved at bygge bro mellem myndighed og udfører.
  Se projektbeskrivelsen og projektets resultatmål her: Projektbeskrivelse

  Projektet løber frem til sommer 2024 og står på skuldrene af projekt Fælles Faglige Begreber på voksensocialområdet: Fælles Faglige Begrebers hjemmeside

  Der er i efteråret 2021 etableret en projektstyregruppe, som repræsenteres af kommunale fagchefer på børne-/unge-området fra fem kommuner (både DUBU og SB-SYS), samt repræsentanter fra Socialstyrelsen, Social- og ældreministeriet, Kombit og MedCom.

  Styregruppen mødes ca. 4 gange årligt.

  Styregruppen har på baggrund af afdækning, resultatmål og drøftelser udpeget tre centrale drivere for projektet: 

  1. Sammenhæng mellem kommunale data og de statslige indberetnings- og tilsynskrav
   Data fra indberetninger vedr. indsatser og foranstaltninger giver aktuelt alene viden om antal og varighed. En fælles faglig standard for indsatsers indhold og resultater kan give bedre mulighed for opfølgningsdata også til læring og udvikling lokalt som fælleskommunalt.
  2. Målsamarbejde mellem barnet eller den unge, myndighed og social foranstaltning
   Drømme og mål for livet er centralt for de foranstaltninger, der iværksættes, og at disse opleves meningsfulde for barnet eller den unge. Ved at standardisere dokumentationen om barnets situation og de sociale foranstaltninger kan det fælles vidensniveau øges om, hvad der er virksomt for hvem og i hvilke situationer.
  3. Tværsektoriel dialog og koordination
   God faglig kommunikation kan styrkes ved fælles faglige begreber, der går på tværs af fagområder og sektorer.

  Datastandarder har en teknisk specifikation, der beskriver, hvordan begreber skal forstås, og hvordan data skal gemmes eller udveksles. Som oftest med henblik på ensartet indsamling og udveksling af disse data på tværs af forskellige it-systemer. Når data er klassificeret, understøtter det en mere ensartet kommunikation, samt mulighed for at udveksle data internt i kommunen, mellem kommuner og mellem kommune og øvrige aktører.

  Som fælleskommunalt dataprojekt er FFB-B&U givet den præmis at arbejde indenfor den fælleskommunale og fællesoffentlige it-rammearkitektur, hvor ’tilstand’ og ’indsats’ er de datamæssige byggeblokke. Projektet skal med afsæt i §§11, 42, 50, 51, 52 og 58 (ajourføres med Barnets Lov, når denne vedtages) udvikle en datastandard; dvs. finde frem til de fælles faglige kernebegreber, som kan klassificeres inden for hver byggeblok.

  Når datastandarden sidenhen integreres i it-fagsystemet, vil det være ensartet på tværs af kommuner, hvad der ligger i den del af dokumentationen, som er koblet med de klassificerede begreber.

  Standarder for dokumentation skal understøtte de faglige metoder på området og derfor udvælges begreberne indenfor hhv. tilstand og indsatser sammen med fagfolk fra kommuner og Socialstyrelsen på de begrebsworkshops, der finder sted hen over 2. og 3. kvartal 2022.

  Læs mere om datastandardisering i Kommunernes Datastrategi

  Projektstyregruppen har vedtaget et værdigrundlag som en fælles ramme om arbejdet med projektet. Det rummer følgende punkter:

  • At skabe faglig mening og sørge for at få medarbejderne med.
  • Borgerperspektivet – sprog og begreber påvirker mødet med børnene og de unge.
  • Gevinstrealisering og værdiskabelse skal forstås bredt og kvalitativt – ikke snævert målt på kroner og ører.
  • Involvering af de relevante faglige organisationer på området.
  • Evidensbaseret terminologi og faglige værktøjer. Evidenstrappen som afsæt for mening på forskellige niveauer.
  • Forskellighederne i kommunerne skal rummes, men inden for en fælleskommunal ramme.
  • Projektet skal kunne justeres til undervejs.

  Indsatskatalog

  Onepager