Services Blanketter

FAQ om blanketter

Hvis du er i tvivl om du har berettiget adgang til blanketterne, hvornår der er behov for KLs blanketstandarder og lign. kan du finde svar i de vejledende artikler herunder

Har du berettiget adgang til KL's Blanketter?

Alle landets kommuner har licens for nuværende. Alle kommuner har dermed berettiget adgang til brugen.

Er du IT-leverandør eller anden aktør, og ønsker du at bruge KL's blanketter i kommerciel sammenhæng, kræver det at du sikrer dig, at din kunde-kommune har licens med KL om anvendelsen af blanketter.  

For at finde en blanket kan du gå til KL's blanketsamling. Herefter fremkommer en oversigt over alle de områder, som KL aktuelt har blanketter indenfor. Når du klikker dig ind på det relevant område, kan du klikke på blankettens titel, og så får du selve blanketten frem. Blanketterne er i pdf-format og kræver en Adobe Acrobat Reader installeret. Readeren er et gratis program, og du kan hente det her via Adobes hjemmeside.

Spørgsmål

Hvis du, som kommune, anden aktør eller kommunens it-leverandør, har spørgsmål eller ændringsforslag til blanketterne kan du bruge LetSupport (kræver at du er oprettet som bruger). Hvis du ikke er bruger af LetSupport endnu, kan du oprette dig her.

Andre virksomheder og privatpersoner med spørgsmål til brugen af blanketterne, skal henvende sig til egen kommune.

Betaler kommunerne dobbelt for blanketter?

Svaret på overskriftens spørgsmål er nej, betalingerne til henholdsvis KL og kommunens blanketsystemleverandør dækker to forskellige ydelser: Betaling til KL og betaling til blanketsystemleverandør

Betaling til KL

Licensen til KL betales for at KL vedligeholde blanketterne som en standard for hvilke data, der skal indhentes/afgives i forbindelse med en specifik forvaltningshandling;

 • Hvilke data der indsamles, for at en sagsbehandling kan siges at foregå på oplyst grundlag
 • Hvordan data indsamles, dvs. med hensyn til det faglige grundlag samt databeskyttelsesloven, lov om offentlighed i forvaltningen, partshøring, klagevejledninger mv.

Når kommunen har betalt licens kan blanketten anvendes i ethvert it-system, som kommunen anvender. Der bliver fra KL’s side lagt et stort fagredaktionelt arbejde, der sikrer, at kommunens blanketsystemleverandør har en ordentlig skabelon at gå ud fra. Arbejdet omfatter bl.a. at overvåge ændringer i lovgrundlaget for samtlige blanketområder og til de tilhørende blanketter.

Ligeledes står KL for versionsstyring af blanketterne, så det er nemmere for kommuner, at kontrollere at der bruges nyeste version og at udveksling af data sker efter samme standard. På den måde undgås efterfølgende tidskrævende uoverensstemmelser i datagrundlaget, såvel internt i kommunen, som eksternt med andre kommuner, med regioner og med staten.

Betaling til blanketsystemleverandør

Betalingen til kommunens blanketsystemleverandører dækker leverandørens tilføjelse af funktionalitet som fx  automatisk udfyldelse fra P-data/CPR, fra BBR og fra CVR, beregninger, guidede udfyldningsforløb og integration til kommunens øvrige it-landskab. Brugeroplevelsen og funktionalitet er de enkelte leverandørers konkurrenceparameter og kan derfor variere fra leverandør til leverandør.

Spørgsmål vedrørende blanketter kan altid rettes til BlanketRedaktionen via LetSupport.

Hvor finder du information om opdatering af blanketter?

Opdatering af blanketter

KL vedligeholder blanketstandarderne, der danner grundlag for de blanketter, der anvendes i kommunernes daglige arbejde. Der ligger et stort fagredaktionelt arbejde bag at sikre, at blanketterne overholder gældende lovgivning, afspejler administrativ praksis samt sikrer indsamlingen af nødvendige, korrekte og ensartede data.

Hjemmesiden

Opdateringer sker løbende, og nye samt reviderede blanketter publiceres på kl.dk ca. en gang ugentligt. Til enhver tid, kan du derfor finde de nyeste blanketter på KL’s hjemmeside under Service/Blanketter. Fra denne side kan du finde blanketter og eventuelle vejledninger under hvert blanketområde, som fx Aktiv beskæftigelsesindsats, Folkeregistrering m.fl. Under Blanketter på KL.dk bliver der også publiceret relevante nyheder for blanketområdet.

BlanketNyt

BlanketNyt er KL’s nyhedsbrev for blanketområdet, der udsendes ugentligt, når der publiceres nye og reviderede blanketter på KL.dk. I BlanketNyt kan du nemt og hurtigt følge med i eventuelle ændringer i blanketterne, samt få hurtig adgang til nyheder og opdateringer på blanketområdet. Du tilmelder dig BlanketNyt her.

Opdatering af blanketter andre steder

Vær opmærksom på, at hvis kommunen har en blanketsystemleverandør eller har blanketterne integreret i et it-system, må det forventes, at opdateringerne først slår igennem nogle dage efter publiceringen i BlanketNyt.

KL’s blanketsamling

Blanketsamlingen vedligeholdes af KL og består af blanketstandarder, som Kommunerne betaler licens til KL for at udvikle og vedligeholde.

Blanketlicensen giver ret til at:

 • anvende blanketten, som de er
 • gøre blanketterne tilgængelig for borgere og virksomheder på kommunens egen hjemmeside
 • bruge blanketterne som skabelon til egenudviklede blanketter og breve
 • udvide blanketterne med tekniske funktioner, såsom autoudfyldning, optælling o. lign.
 • integrere blanketterne i kommunernes it-systemer
 • at lade 3. partsleverandører udarbejde dynamiske udgaver til fx web mv.

Spørgsmål vedrørende blanketter og blanketbrug kan rettes til BlanketRedaktionen ved anvendelse af LetSupport, se her. 

Hvornår er der behov for KL blanketstandarder?

Standardisering af blanketter

KL laver blanketstandarder, som kommunens blanketsystemleverandør baserer deres blanketter på. Det betyder, at kommunens leverandør kan spare tid og ressourcer på juridisk arbejde.

KL laver blanketstandarder når;

 • Der er en politisk betinget dagsorden om at påvirke administrationen i en bestemt retning
 • Der er høj kompleksitet med risiko for mange fejl
 • Der er en kommunaløkonomisk gevinst ved fælleskommunale blanketforlæg
 • Der i lovgivningen er bestemt at samme blanket skal anvendes
 • Der er behov for samarbejde mellem forskellige systemer på baggrund af de samme data. Blanketforlægget sikrer, at informationerne kan genanvendes vha. OIOXML-opmærkning

KL arbejder løbende med forbedringer

Der er mange aspekter, der skal tages i betragtning, når der udarbejdes blanketter og inden blanketterne anvendes. Derfor arbejder KL løbende med at opdatere, forbedre og videreudvikle blanketterne. I øjeblikket foregår der et stort harmoniseringsarbejde, der skal understøtte digitaliseringen af det offentlige Danmark.

KL ønsker at udvikle blanketter, der:

 • Har fælles begreber
 • Kan anvendes af alle kommuner
 • Sikrer korrekt dataindhentning
 • Gør sagsbehandlingen nemmere, fx ved ikke at spørge om noget, som kommunen ved i forvejen.
 • Har en ensartet, brugervenlig opbygning
 • Kan bruges som skabelon for kommunens egne blanketter og breve

Samarbejde med kommunerne om blanketudvikling

Kommunerne er dem, der bruger blanketterne dagligt, og kommunens medarbejdere har derfor stor indsigt, der kan hjælpe KL i arbejdet med at forbedre blanketforlæggene. Hvis du har forslag eller spørgsmål til en blanket, bedes du kontakte BlanketRedaktionen via LetSupport.

Mange kommuner arbejder selvstændigt med at gøre kommunikationen med borgerne – herunder blanketterne – mere nærværende og tilgængelig for alle. Det er en ambition, KL og kommunerne deler, og KL er derfor også interesseret i at indgå i samarbejder med kommunerne herom.

Søger du trykte blanketter?

Langt de fleste blanketter i KL's Blanketsamling findes i pdf-udgave på kl.dk. Enkelte blanketter findes kun i trykt udgave på grund af fx krav om vandmærkepapir eller andet.

KL har indgået aftale med Kommuneforlaget om tryk, salg og distribution af trykte udgaver af blanketter for alle fagområder.

Find og bestil trykte blanketter på Kommuneforlaget.dk.

Trafikbøger under fagområdet "Taxikørsel" er konkurrenceudsat, men findes også hos Kommuneforlaget. Se mere om trafikbøger her.

Forespørgsel på historisk blanket?

Send en mail til blanketredaktion@kl.dk

For at vi kan finde den ønskede blanket i den rette version, har vi brug for nogle beskrivende oplysninger.

Du bedes derfor i din henvendelse oplyse følgende:

 • Blanket ID (fx KO534)
 • Titel (fx Ansøgning om hjælp til forsørgelse)
 • Blanketversion (fx 02/2015) - alternativt den periode du har brug for, at blanketversionen var aktiv
 • Kontaktoplysninger herunder fulde navn og organisation
×

Log ind