13. august 2021

Regulering af lønninger pr. 1. oktober 2021

Regulering af lønninger pr. 1. oktober 2021

Regulering af kommunale lønninger inden for Forhandlingsfællesskabet

I henhold Forliget med Forhandlingsfællesskabet af 15. februar 2021 skal der ske en regulering af lønningerne pr. 1. oktober 2021.

Stigningen i reguleringsprocenten pr. 1. oktober 2021 består af:

  • en aftalemæssig forhøjelse på 1,01 pct., jf. Forligets pkt. 1.1
  • en ekstraordinær regulering beregnet på grundlag af stigninger i lønningerne på det private arbejdsmarked (den såkaldte ”reguleringsordning”), jf. Forligets pkt. 1.2

Danmarks Statistiks opgørelse af lønudviklingen i perioden fra 2. kvartal 2020 til 1. kvartal 2021 i henholdsvis virksomheder, organisationer og kommuner indebærer, at reguleringsordningen for det kommunale arbejdsmarked med virkning fra 1. oktober 2021 udmønter -0,02 pct.

Lønnen til syge- og sundhedsplejersker omfattet af en overenskomst med DSR kan ikke frigives, da forliget ikke er godkendt. KL har derfor anmodet datacentralerne om at tilbageholde frigivelse af lønstigning pr. 1. oktober 2021 til disse medarbejdere.

Særligt vedrørende kandidater omfattet af Overenskomst for syge- og sundhedsplejersker, ergoterapeuter, fysioterapeuter mv. (70.01), protokollat 6, har alle kommuner en opgave med at tilsikre, at lønforhøjelsen til kandidater med en sygeplejerskebaggrund ikke frigives, mens lønforhøjelsen til kandidater med en anden sundhedsfaglig baggrund skal frigives. Datacentralerne har fået tilsvarende opgave, men da det kan være forbundet med usikkerhed, om sondringen kan gennemføres systemmæssigt 100%, skal KL venligst anmode kommunerne om at medvirke til at løse denne opgave, da de forskellige kandidattyper på 70.01 ikke kan udsondres på løn og/eller pensionskoder.

Til orientering er der under 100 af disse kandidater ansat i kommunerne, hvorfor opgaven forventes at blive lille for den enkelte kommune.

Lønteknisk indebærer den aftalemæssige forhøjelse, at reguleringsprocenten med virkning fra 1. oktober 2021 i alt forhøjes fra 44,2796 pct. (beregnet af grundsatsen 31/3 2000-niveau) til 45,6933 pct. (beregnet af grundsatsen 31/3 2000-niveau).

Inden for Sundhedskartellet (gælder ikke Dansk Sygeplejeråd) forhøjes reguleringsprocenten fra 26,5456 pct. (beregnet af grundsatsen 1/1 2006-niveau) til 27,7855 pct. (beregnet af grundsatsen 1/1 2006-niveau).

Regulering af kommunale tjenestemandspensioner pr. 1. oktober 2021

Information om regulering af kommunale tjenestemandspensioner pr. 1. oktober 2021 bliver udsendt på et senere tidspunkt.

Regulering af efterindtægt af løn, rådighedsløn og ventepenge

Reguleringsprocenten af

  • efterindtægt af løn,

  • rådighedsløn og

  • ventepenge

Skal med virkning fra 1. oktober 2021 forhøjes til 45,6933 pct. (beregnet af grundsatsen 31/3 2000-niveau).

Udsendelse af lønbilag mv.

KL vil snarest udsende lønbilag mv.

Hvis du vil vide mere

Læs mere om overenskomster og aftaler mv. på KL's hjemmeside www.kl.dk under Arbejdsgiver.

Kontaktperson i KL

Giver denne information anledning til spørgsmål, kan disse rettes til chefkonsulent Søren Johannessen, Arbejdsgiverpolitisk Center, telefon 3370 3698, eller pr. e-mail SJOH@kl.dk.