16. januar 2020

Administrativ information om affaldsgebyr for virksomheder

Opfølgning på Østre Landsrets dom om erhvervsadministrationsgebyr.

Resumé

Østre Landsret afsagde den 28. august 2019 dom om erhvervsadministrationsgebyr. Af dommen fremgår det, at Københavns Kommune ikke havde hjemmel til at opkræve visse gebyrer i forbindelse med erhvervsaffaldsordninger.

Københavns Kommune har den 3. december 2019 fået Procesbevillingsnævnets tilladelse til at anke Østre Landsrets afgørelse til Højesteret. KL vil anmode om at indtræde som biintervenient i sagen til støtte for kommunen.

KL har været i dialog med Energistyrelsen, hvorunder reglerne henhører, om konsekvensen af landsrettens dom, og konsekvenserne af at sagen er anket til Højesteret. Energistyrelsen er uenig i landsrettens afgørelse og vil anmode om at biintervenere i sagen for Højesteret til støtte for Københavns Kommune. Energistyrelsen forventes snarest at udsende en opfølgende mail vedrørende dommen til alle kommuner, hvor spørgsmålet om kommunernes håndtering af krav om tilbagebetaling på baggrund af dommen desværre ikke forventes behandlet.

KL kan i den forbindelse oplyse, at Københavns Kommune har modtaget en række krav om tilbagebetaling af gebyr i forbindelse med landsrettens dom. Københavns Kommune har oplyst afsenderen af kravet om, at kommunen er indstillet på at suspendere passivitet og forældelse i forhold til afsenderens anmodning om tilbagebetaling ved at indgå en suspensionsaftale.

Kommunen har endvidere oplyst afsenderen af kravet om, at når Højesterets afgørelse foreligger, vil kommunen tage stilling til kravet om tilbagebetaling af gebyret.

KL finder, at Københavns Kommunes praksis er hensigtsmæssig og i den aktuelle situation kan tjene til inspiration for andre kommuner i lignende tilfælde, idet praksis både tilgodeser ansøger og tager højde for, at det ikke vides, hvilken afgørelse Højesteret vil nå frem til, hvis ovenstående procedure anvendes i kommunerne, bør afsenderen af kravet gøres opmærksom på, at en sådan tiltrædelse alene er gældende for ikke allerede forældede eller fortabte krav.

Sagen

Det omtvistede affaldsadministrationsgebyr er opkrævet hos alle landets kommuner fra 1. januar 2011, jf. overgangsbestemmelsen i § 103 i den dagældende affaldsbekendtgørelse, bekendtgørelse nr. 1473 af 21. december 2009, og indtil gebyrets ophævelse med udgangen af 2018.

Det fulgte af den dagældende affaldsbekendtgørelses § 56, stk. 1, at kommunalbestyrelsen skulle fastsætte og opkræve gebyr hos alle virksomheder i kommunen, der ikke var omfattet af bekendtgørelsens § 60, stk. 1-3, til dækning af kommunens generelle administrationsomkostninger. Generelle administrationsomkostninger omfattede bl.a. omkostninger forbundet med administration af anvisningsordninger for virksomheder, regulativfastsættelse, affaldsdata- og regulativsystem, information, konkrete anvisninger om håndtering af affald fra virksomheder samt planlægning og administration, som ikke kunne henføres til de enkelte affaldsordninger, jf. stk. 2-4 og § 57.

Endvidere var det fastsat, at den samlede gebyrindtægt skulle dække den del af kommunens omkostninger, der vedrørte virksomheder, og at gebyret skulle fastsættes som et gennemsnitsgebyr for alle virksomheder.

Affaldsbekendtgørelsens § 56 var efter Energistyrelsens opfattelse udstedt med hjemmel i miljøbeskyttelseslovens § 48, stk. 1, jf. stk. 4.

Østre Landsret har ved dom af 28. august 2019 afgjort, at Københavns Kommunes afgørelse om opkrævning af affaldsgebyr overfor en virksomhed, som var truffet med hjemmel i den dagældende affaldsbekendtgørelse, ikke er lovlig. Landsretten fandt, at opkrævning af et administrationsgebyr for erhvervsaffald, i hvert fald uden samtidig opkrævning af gebyr for en eller flere af de affaldsordninger, der er nævnt i miljøbeskyttelseslovens § 45, stk. 2, eller anden lovgivning, ikke havde hjemmel i den dagældende miljøbeskyttelseslovs § 48, stk. 3.

Dommen er med Procesbevillingsnævnets tilladelse anket til Højesteret.

Kontaktperson i KL

Chefkonsulent Anders Christiansen, Teknik og Miljø, ach@kl.dk

Chefkonsulent Jesper Gradert, Jura og EU, jegr@kl.dk

×

Log ind