Politik KL's politiske organisation

KL's beretninger

Her på siden finder du KL's beretninger for de seneste fem år. De årlige beretninger giver et indblik i organisationens fokus, resultater og økonomi.

Forord fra seneste beretning

2020 blev ikke, som nogen havde forventet. Corona ramte Danmark i det tidlige forår og blev med ét årets altoverskyggende politiske udfordring. Selv nu, et godt stykke inde i 2021, er smitten fortsat iblandt os. Vi er ikke i mål endnu, selvom et lys kan anes for enden af tunnelen.

Kommunerne har leveret en monumental indsats i et højst usædvanligt år. Gennem hele året har kommunerne arbejdet for på én gang at begrænse smitten og sikre så stor stabilitet i velfærden som muligt. De nationale restriktioner er blevet omsat til lokale løsninger, som har gjort det muligt at opretholde en hverdag med høj velfærd – trods alt.

Gennem alle faser af epidemien har KL været i tæt og kontinuerlig kontakt med de nationale myndigheder og opsamlet og videreformidlet de løbende udmeldinger fra de nationale myndigheder til kommunerne – samt formidlet løsninger og svar på tværs af kommuner. Dermed har de lokale løsninger hvilet på et stærkt kommunalt og tværsektorielt samarbejde, hvor kommunerne har fundet løsninger og svar i fællesskab – ofte i regi af KL.

Med ankomsten af coronapandemien og den deraf følgende nedlukning af aktiviteter i samfundet blev vilkårene for dansk økonomi med ét ændret markant. Coronakrisen vil i årene, som kommer, sætte sit præg på kommunernes økonomi og råderum og sætte velkendte spørgsmål om, hvordan vi leverer kvalitet i velfærd, og hvilke drøftelser vi bør tage på de store velfærdsområder, ind i en ny ramme.

Kommunerne er optaget af at udvikle velfærden og sikre en høj kvalitet i den service, borgerne oplever – det gjaldt både før, såvel som når vi er på den anden side af coronapandemien. Udviklingen af kvaliteten i velfærden, ikke mindst på sundhedsområdet, bliver kun vigtigere, når vi skal tage hånd om stadig flere ældre, flere kronikere og flere borgere med psykiske og sociale udfordringer.

KL har brugt coronatiden på at drøfte de udfordringer, som sundhedsvæsenet står overfor. KL og Danske Regioner fandt hinanden på sundhedsområdet og kom midt i coronapandemien med 12 fælles pejlemærker for fremtidens sundhedsvæsen og kom samtidig med en klar opfordring til regeringen om, at der snarest muligt bør indledes forhandlinger om en sundhedsreform.

Før coronapandemien ramte landet var klimaudfordringen allestedsnærværende – og udfordringen består efter corona. KL indledte året med to nye klimapolitiske udspil. Det er lokalt, at udfordringerne kan finde konkrete løsninger, både når det handler om at sikre os imod klimaforandringer, og når der skal tages fat om problemets rod, og CO2 -udledningen skal nedbringes

I denne beretning kan du læse om de mange resultater, der er opnået i løbet af 2020. Du kan blandt andet læse, hvordan KL og Lærernes Centralorganisation indgik en ny aftale om lærernes arbejdstid og dermed sammen fandt en god løsning på en udfordring, der i årevis har optaget alle med interesse for folkeskolen. Du kan også læse om nogle af de mange, vigtige læringspunkter for fremtiden, som står tilbage efter håndteringen af corona.

Coronakrisen medførte, at der på kort tid blev tænkt nyt og indført nye løsninger. Erfaringerne peger fremad og kan være med til at understøtte udviklingen af den kommunale velfærd. Lokale løsninger med borgeren i centrum er afgørende. Det er også vores rettesnor, når vi i 2021 ser frem til en nærhedsreform, hvor det er KL’s udgangspunkt, at man er nødt til at gå meget konkret til værks, hvis man skal flytte noget. Derfor vil KL også i det kommende år bidrage med forslag til, hvordan vi får sat handling bag ambitionerne om mere kvalitet i velfærden.

Pandemien har også haft stor betydning for den måde, vi samarbejder med hinanden. De mange politiske møder og faglige konferencer, som udgør rygraden i vores samarbejde, måtte finde en ny form, da det ikke længere lod sig gøre at samles fysisk på tværs af 98 kommuner. Hurtigt viste det sig, at det digitale rummer et hidtil uudnyttet potentiale. I dag er vores virtuelle online konferenceplatform, hvorfra vi afholder webinarer, konferencer og politiske møder, samt on-demand streamingtjenesten KL-Play en naturlig del af den måde, vi mødes, kommunikerer og udvikler den kommunale velfærd. Vi er kommet styrket igennem pandemien – især som følge af det digitale kvantespring, vi har taget sammen.

2021 er kommunalvalgår. Ved de sidste to valg har en høj valgdeltagelse sat streg under den store opbakning til det lokale demokrati. Det er vores mål at fastholde den høje stemmeprocent ved valget til november. Igen i år vil KL stå bag en indsats, som sikrer, at så mange som muligt bliver opmærksomme på både selve valget og på værdien af det arbejde, som sker i kommunerne. KL’s indsats er en ramme om den indsats, som sker i hver enkelt kommune. Det skal være synligt – over hele landet – at alle borgere er inviteret til at deltage i det lokale demokrati.

 

  • PDF

    KL's beretning 2020

 

Tidligere beretninger

 

 

 

 

×

Log ind