KKR Syddanmark Vækst, beskæftigelse, uddannelse og integration

Vækst, erhverv og regional udvikling

KKR har en central rolle i det nye erhvervsfremmesystem. KKR Syddanmark udpeger repræsentanter til bestyrelserne for Erhvervshus Sydjylland og Erhvervshus Fyn samt et medlem til Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.

Erhvervshus Fyn og Erhvervshus Sydjylland

Erhvervshusene blev oprettet den 1. januar 2019 med ny erhvervsfremmelovgivning. Der blev samlet set etableret 6 erhvervshuse i Danmark med særskilte bestyrelser og 6 filialer. Erhvervshusene erstattede de tidligere fem regionale væksthuse.

Erhvervshus Fyn og Erhvervshus Sydjylland er etableret med hovedsæder i henholdsvis Odense og Haderslev. Erhvervshusene tilbyder hjælp til alle virksomheder i Region Syddanmark. Det kan f.eks. være specialiserede tilbud i forhold til automatisering, digitalisering, generationsskifte, ny teknologi, innovation, eksport, finansiering og nye forretningsmodeller. Erhvervshusene er også bindeled til de statslige tilbud. 

Erhvervshusenes bestyrelser

KKR Syddanmark varetager en styrende rolle for Erhvervshus Fyn og Erhvervshus Sydjylland og skal inddrages i udarbejdelsen af Erhvervshus Fyn og Erhvervshus Sydjyllands bidrag til Danmarks Erhvervsfremmebestyrelsens strategi for den decentrale erhvervsfremmeindsats og skal indgå bl.a. en årlig resultatkontrakt med Erhvervshus Fyn og Erhvervshus Sydjylland om konkrete mål og indsatser.

Bestyrelsen i henholdsvis Erhvervshus Fyn og Erhvervshus Sydjylland består af 11 medlemmer, herunder en formand og en observatør. KKR Syddanmark udpeger fire bestyrelsesmedlemmer - 1 formand, som skal være folkevalgt og gerne have baggrund i det private erhvervsliv, samt 3 medlemmer blandt kommunale politiske repræsentanter.

KKR Syddanmark varetager i hver funktionsperiode endvidere den samlede proces for udpegning til bestyrelsen for Erhvervshus Fyn og Erhvervshus Sydjylland, herunder beslutter de indstillingsberettigede erhvervsorganisationer og videninstitutioner, jf. lov om erhvervsfremme.

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelsen erstatter Danmarks Vækstråd og de tidligere regionale vækstfora, der nedlægges med lov om erhvervsfremme.

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse får til opgave at igangsætte og finansiere decentrale erhvervsfremmeindsatser, der skal være til gavn for virksomheder i hele Danmark. Som grundlag for sit arbejde skal bestyrelsen formulere en strategi, der danner grundlaget for udmøntningen af den decentrale erhvervsfremmeindsats.

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har fem kommunale medlemmer udpeget af KKR. Hvert KKR udpeger et bestyrelsesmedlem. KKR Syddanmark udpeger således et medlem til Erhvervsfremmebestyrelsen.

Syddansk EU-kontor - SDEO

Kommunerne i Syddanmark driver sammen med Region Syddanmark et EU-kontor i Bruxelles. Det Syddanske EU-Kontor hjælper institutioner, offentlige myndigheder og virksomheder med internationalt samarbejde og internationale udviklingsprojekter. KKR Syddanmark indgår hvert andet år en resultatkontrakt med SDEO (pdf).

Regional udviklingsstrategi 

Regionsrådet har ansvaret for udarbejdelse af den regionale udviklingsstrategi. Kommunerne medvirker i udarbejdelsen af strategien, og KKR Syddanmark koordinerer og repræsenterer de fælleskommunale synspunkter i dialogen med Regionen.

Turisme

KKR Syddanmark arbejder med den regionale del af kommunernes indsats på turismeområdet i Partnerskab for Vestkystturisme.

×

Log ind