KKR KKR Syddanmark

Vækst, beskæftigelse, uddannelse og integration

KKR Syddanmark spiller en central rolle i koordinering og sikring af tværkommunale rammer for vækst, beskæftigelse og uddannelser, som matcher kommunernes og virksomhedernes efterspørgsel i regionen. På integrationsområdet varetager KKR rollen med at koordinere kommunekvoter på flygtningeområdet.

Vækst, erhverv og regional udvikling

Erhvervshus Fyn og Erhvervshus Sydjylland

Erhvervshusene blev oprettet den 1. januar 2019 med ny erhvervsfremmelovgivning. Der blev samlet set etableret 6 erhvervshuse i Danmark med særskilte bestyrelser og 6 filialer. Erhvervshusene erstattede de tidligere fem regionale væksthuse.

Erhvervshus Fyn og Erhvervshus Sydjylland er etableret med hovedsæder i henholdsvis Odense og Haderslev. Erhvervshusene tilbyder hjælp til alle virksomheder i Region Syddanmark. Det kan f.eks. være specialiserede tilbud i forhold til automatisering, digitalisering, generationsskifte, ny teknologi, innovation, eksport, finansiering og nye forretningsmodeller. Erhvervshusene er også bindeled til de statslige tilbud. 

Erhvervshusenes bestyrelser

KKR Syddanmark varetager en styrende rolle for Erhvervshus Fyn og Erhvervshus Sydjylland og skal inddrages i udarbejdelsen af Erhvervshus Fyn og Erhvervshus Sydjyllands bidrag til Danmarks Erhvervsfremmebestyrelsens strategi for den decentrale erhvervsfremmeindsats og skal indgå bl.a. en årlig resultatkontrakt med Erhvervshus Fyn og Erhvervshus Sydjylland om konkrete mål og indsatser.

Bestyrelsen i henholdsvis Erhvervshus Fyn og Erhvervshus Sydjylland består af 11 medlemmer, herunder en formand og en observatør. KKR Syddanmark udpeger fire bestyrelsesmedlemmer - 1 formand, som skal være folkevalgt og gerne have baggrund i det private erhvervsliv, samt 3 medlemmer blandt kommunale politiske repræsentanter.

KKR Syddanmark varetager i hver funktionsperiode endvidere den samlede proces for udpegning til bestyrelsen for Erhvervshus Fyn og Erhvervshus Sydjylland, herunder beslutter de indstillingsberettigede erhvervsorganisationer og videninstitutioner, jf. lov om erhvervsfremme.

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelsen erstatter Danmarks Vækstråd og de tidligere regionale vækstfora, der nedlægges med lov om erhvervsfremme.

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse får til opgave at igangsætte og finansiere decentrale erhvervsfremmeindsatser, der skal være til gavn for virksomheder i hele Danmark. Som grundlag for sit arbejde skal bestyrelsen formulere en strategi, der danner grundlaget for udmøntningen af den decentrale erhvervsfremmeindsats.

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har fem kommunale medlemmer udpeget af KKR. Hvert KKR udpeger et bestyrelsesmedlem. KKR Syddanmark udpeger således et medlem til Erhvervsfremmebestyrelsen.

Syddansk EU-kontor - SDEO

Kommunerne i Syddanmark driver sammen med Region Syddanmark et EU-kontor i Bruxelles. Det Syddanske EU-Kontor hjælper institutioner, offentlige myndigheder og virksomheder med internationalt samarbejde og internationale udviklingsprojekter. KKR Syddanmark indgår hvert andet år en resultatkontrakt med SDEO (pdf).

Regional vækst- og udviklingsstrategi (REVUS)

Regionsrådet har ansvaret for udarbejdelse af den regionale vækst- og udviklingsstrategi, REVUS. Kommunerne medvirker i udarbejdelsen af strategien, og KKR Syddanmark koordinerer og repræsenterer de fælleskommunale synspunkter i dialogen med Regionen.

Turisme

KKR Syddanmark arbejder med den regionale del af kommunernes indsats på turismeområdet i Partnerskab for Vestkystturisme.

Beskæftigelse

KKR Syddanmark drøfter konkrete samarbejder mellem kommunerne på beskæftigelsesområdet, og kan her også indgå et tværkommunal samarbejde om beskæftigelsesindsatsen, jf. Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.

KKR Syddanmark udpeger ligeledes repræsentanter til De Regionale Arbejdsmarkedsråd for at styrke indsatser på vækst- og beskæftigelsesområdet.

Regionale Arbejdsmarkedsråd

De Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR) overvåger udviklingen på det regionale arbejdsmarked og drøfter de overordnede strategier for den regionale beskæftigelsesindsats på tværs af kommunegrænser.

KKR Syddanmark udpeger fem kommunale medlemmer til hvert af de regionale arbejdsmarkedsråd: RAR Fyn og RAR Sydjylland. Arbejdsmarkedskontor Syd er sekretariat for de to regionale arbejdsmarkedsråd.

Uddannelse

Bestyrelsesstrategi på uddannelsesområdet

KKR Syddanmark har vedtaget en strategi for bestyrelsesarbejde på uddannelsesområdet (pdf). Strategien skal styrke og udbrede de fælleskommunale drøftelser og tilgange til uddannelsesområdet.

SOSU- og pædagoguddannelserne

KKR Syddanmark har til opgave at dimensionere og fordele praktikpladser på social- og sundhedsuddannelserne og den pædagogiske assistentuddannelse.

Dimensioneringsudvalget

KKR Syddanmark har nedsat et dimensioneringsudvalg (pdf), der indstiller dimensionering og fordeling af praktikpladser til endelig godkendelse i KKR.

I Dimensioneringsudvalget sidder følgende personer:

  • Direktør Arne Nikolajsen, Esbjerg Kommune
  • Børnechef Torben Birk Rosbach, Nyborg Kommune
  • Seniorchef Helle Brinch, Vejle Kommune
  • Hjemmeplejechef Charlotte Gjørup, Sønderborg Kommune

Uddannelse som element i den vækstpolitiske dagsorden

Uddannelse indgår som et af elementerne i den brede vækstpolitiske dagsorden, og det drøftes i KKR Syddanmark som et væsentligt indsatsområde i bl.a. de regionale arbejdsmarkedsråd.

Flygtninge og integration

KKR Syddanmark har til opgave at omsætte regionskvoten til kommunekvoter – enten gennem en frivillig fordelingsaftale eller som fastsat af Udlændingestyrelsen efter den matematiske fordelingsmodel.

Rammeaftale om danskuddannelse til voksne udlændinge

Som en del af reformen af danskuddannelserne blev der indført krav om, at kommunalbestyrelserne indgår regionale rammeaftaler om danskuddannelse i hver region i regi af KKR mindst hvert 4. år. Alle fem KKR har nu for første gang indgået fælleskommunale rammeaftaler om danskuddannelse til voksne udlændinge om samarbejde og koordinering af tilbud om danskuddannelse til voksne udlændinge.

Rammeaftale for KKR Syddanmark - samarbejde om danskuddannelse til voksne udlændinge juli 2021 – juli 2025

×

Log ind