16. september 2022

Nyhedsbrev KKR Syddanmark, september 2022

Der var møde i KKR Syddanmark den 7. september 2022. På dagsordenen blev Rammeaftale 2023-2024 for det specialiserede social- og specialundervisningsområde godkendt.

Rammeaftale 2023-2024

KKR Syddanmark har på sit møde den 7. september 2022 godkendt Rammeaftale 2023-2024 for det specialiserede social- og specialundervisningsområde. Næste skridt er, at alle de 22 kommuner samt Region Syddanmark skal godkende aftalen inden den 1. december 2022.

I Rammeaftalen 2023-2024 er der lagt vægt på kontinuitet og det fortsatte arbejde med de tre temaer, der blev fastlagt i den nuværende rammeaftale:

  • Tværsektoriel kobling til andre sektorområder
  • Styring og kapacitet
  • Kvalitet i indsatserne.

Med Rammeaftalen 2023-2024 sikres et stærkt fokus på rammerne for en sund styring af tilbud på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområde i Syddanmark. Med afsæt i en politisk drøftelse hos relevante udvalg i de syddanske kommuner og Region Syddanmark videreføres indsatsområderne fra Rammeaftalen 2021-2022 i Rammeaftalen 2023-2024.

Det overordnede fokus i Rammeaftalen 2023-2024 er at styrke samarbejdet på tværs af kommuner og region for at sikre en koordineret indsats overfor borgeren. Sigtet er dels, at indsatserne hænger sammen og understøtter hinanden og dels at øge kvaliteten i de indsatser, som vi arbejder med. Endelig har vi blik på øget effektivisering af de eksisterende tilbud samt fokus på udvikling af nye og effektfulde tilbud.

I Syddanmark har vi ambitioner for det specialiserede socialområde. Gennem samarbejde vil vi fremme borgeroplevet kvalitet, brugbar dokumentation og metoder for at højne kvaliteten på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet.

×

Log ind