14. september 2020

Nyhedsbrev september 2020

KKR Syddanmark har afholdt møde den 8. september 2020. På mødet drøftede KKR Syddanmark blandt andet: Klimasamarbejde på tværs – DK2020, rammeaftale 2021-2022 for det specialiserede social- og specialundervisningsområde, tre centrale udmeldinger – national koordinering samt Sundhedssamarbejdet og Sundhedskoordinationsudvalgets kommunale rolle.

Rammeaftale 2021-2022 er nu godkendt i KKR Syddanmark

KKR Syddanmark har på mødet den 8. september 2020 godkendt Rammeaftale 2021-2022 og sender den nu videre til endelig godkendelse hos kommunerne og Region Syddanmark. Rammeaftalen skal være endelig godkendt den 16. november 2020.

Rammeaftalen er kommunernes og regionens redskab til på tværs at styre den faglige udvikling, kapacitet og økonomi på det specialiserede social- og specialundervisningsområde. Rammeaftalen består af en Udviklingsstrategi og en Styringsaftale. Rammeaftalen er en toårig aftale.

Der er i den nye rammeaftale lagt vægt på, at indsatserne har rod i politiske drøftelser. På baggrund af lokalpolitiske drøftelser er følgende tre temaer dermed valgt:

  1. Tværsektoriel kobling til andre sektorområder
  2. Styring og kapacitet
  3. Kvalitet i indsatserne.

Sammen med de tre temaer fortsætter de aktiviteter og projekter, som allerede er aftalt og iværksat. Det drejer sig blandt andet om ”Sammen om psykiatri”, et fælles projekt med Region Syddanmark med det overordnede formål at skabe bedre sammenhæng i indsatserne for de mest udsatte og psykisk syge borgere, som kræver en fælles og skræddersyet indsats, der ikke er afprøvet tidligere.

DK2020 – Syddansk samarbejdsaftale

KKR Syddanmark har på mødet den 8. september 2020 godkendt en aftale med Region Syddanmark om DK2020-klimasamarbejdet. Samtidig skal hver enkelt kommune tage stilling til en tilslutning til DK2020 og efterfølgende søge om deltagelse ved ansøgningsprocedure som åbner den 17. september 2020.

KL gik i forsommeren i partnerskab med Realdania og regionerne om ”DK2020 – klimaplaner for hele Danmark 2020-2023”.

Klimarbejdet omkring DK2020 forankres i Syddanmark via en samarbejdsaftale mellem KKR Syddanmark og Region Syddanmark. Samarbejdsaftalen er nu godkendt hos KKR Syddanmark.

Den syddanske samarbejdsaftale er baseret på en bred og inddragende tilgang, som i videst muligt omfang bygger på eksisterende klimasamarbejder. Organiseringen understøtter et ligeværdigt samarbejde mellem KKR og Region. Samarbejdet er organiseret med et fælles projektsekretariat samt en understøttende politisk og administrativ organisering.

Samtidig har KKR Syddanmark udpeget KKR-næstformand Johannes Lundsfryd Jensen som den syddanske repræsentant til DK2020s politiske og nationale partnerskabsgruppe.

Referatet fra mødet i KKR Syddanmark den 8. september 2020 finder du her.