14. oktober 2021

Nyhedsbrev oktober 2021

Der var møde i KKR Syddanmark den 11. oktober 2021. På dagsordenen var blandt andet styrkelse af social- og sundhedsuddannelserne, næste års kontrakter med de to erhvervshuse og Syddansk EU-kontor. Mødet var det sidste møde i denne valgperiode. Næstformand, Johannes Lundsfryd Jensen, sluttede mødet af med at sige stor tak til H.P. Geil for hans store indsats som formand for KKR Syddanmark. Næste møde i KKR Syddanmark er den 24. januar 2022, hvor et nyt KKR konstitueres.

Du kan læse mere om drøftelserne på KKR Syddanmarks oktobermøde her.

Styrkelse af social- og sundhedsuddannelserne

Formand for Danske SOSU-skoler og direktør for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg, Lisbeth Nørgaard, holdt sammen med direktør for Social- og Sundhedsskolen Syd, Lotte Dalegaard Pedersen, et oplæg for KKR Syddanmark om, hvilke initiativer skolerne arbejder med både i fællesskab med kommuner og region samt selvstændigt.

 Den ny femårige lærepladsaftale for social- og sundhedsuddannelserne fra juni 2021 har fokus på indsatser, der skal få flere elever til at gennemføre social- og sundhedsuddannelserne. Også KL’s nye rekrutteringshandleplan fra september 2021 kommer med konkrete forslag til indsatser, der kan afhjælpe rekrutteringsudfordringerne på sundheds- og ældreområdet. Samtidig lægger aftalen og handleplanen op til et styrket samarbejde mellem kommunerne og SOSU-skolerne.

I Syddanmark har vi taget et vigtigt skridt mod et endnu tættere samarbejde mellem kommuner og skoler, idet der i september blev udarbejdet et fælles samarbejspapir mellem parterne, der sætter fokus på fælles indsatser, der kan øge rekrutteringen, gennemførslen og kvaliteten på uddannelserne.

Det er bl.a. aftalt, at der i 2022 skal afholdes en fælles konferencedag mellem de fire SOSU-skoler og de syddanske kommuner med fokus på rekruttering, fastholdelse og kvalitet på social- og sundhedsuddannelserne – også for at styrke videndeling på tværs.

 Se oplægget fra de to SOSU-skoler og referatet fra KKR Syddanmark her

Flygtninge

Udlændingestyrelsen har i et brev den 30. september 2021 orienteret KL og KKR om, at det kan det vise sig nødvendigt at ændre landstallet for flygtninge og dermed kommunekvoterne for, hvor mange flygtninge hver kom-mune skal modtage til boligplacering i 2021 og 2022. Dette sker som følge af den politiske aftale om at tage imod afghanske statsborgere, der har bistået Danmark i Afghanistan.

Hvis landstallet for flygtninge ændres for 2021 og 2022, vil Udlændingestyrelsen lave en høring i de fem KKR. Der forventes dog en meget kort høringsfrist, der ikke giver mulighed for at vende den regionale fordeling i det enkelte KKR.

KKR Syddanmark besluttede derfor at give formandskabet for KKR Syddanmark bemyndigelse til at indmelde kommunekvoter for 2021 og 2022.

Se referatet fra KKR Syddanmark her.

Ny kontrakt med Syddansk EU-kontor er i hus

KKR Syddanmark godkendte på mødet en ny resultatkontrakt med Syddansk EU-kontor SDEO.

Med den nye kontrakt lægges der op til en styrket indsats særligt inden for sundhed, klima og grøn omstilling – og at SDEO i den forbindelse understøtter kommunernes arbejde med DK2020.

SDEO skal - i samarbejde med medlemskredsen - bidrage til at realisere medlemmernes strategiske prioriteringer og i særlig grad fællesmængden heraf. SDEO skal arbejde ud fra et tæt kendskab til og indsigt i partnernes behov og arbejdsform. Herunder skal SDEO understøtte Erhvervshus Sydjyllands og Erhvervshus Fyns prioriterede erhvervsområder og tværgående prioriteringer.

Den nuværende resultatkontrakt løber frem til udgangen af 2021, hvorefter den nye kontrakt tager over for perioden den 1. januar 2022 til den 31. december 2023. Kontrakten er formuleret i et samarbejde mellem region, kommuner og SDEO.

Det forventes at Regionsrådet godkender kontrakten den 25. oktober 2021.

Se referat fra KKR Syddanmark her.

KKR Syddanmark har godkendt næste års kontrakter med erhvervshusene

På mødet i KKR Syddanmark blev resultatkontrakterne med Erhvervshus Sydjylland og Erhvervshus Fyn godkendt.

Kontrakterne har begge målrettet fokus på målgruppen, på opgaveløsningen mellem kommuner og erhvervshus samt på synergien mellem kerneopgaven og operatøropgaven.

Udover de nationale mål har hvert erhvervshus fokus på mål, der afspejler de regionale styrkepositioner.

Erhvervshus Sydjylland har fokus på fem ledestjerner og et tæt samarbejde med de nationale klynger. De fem styrkepositioner er: Grøn omstilling, Eksport, Digitalisering, Kompetent arbejdskraft og Designtænkning.

Erhvervshus Fyn har fokus på kvalificeret arbejdskraft, klyngesamarbejde og understøttelse af de lokale fyrtårne.

Bestyrelsen for Erhvervshus Sydjylland behandler først kontrakten på møde den 27. oktober 2021. Godkendelsen på KKR Syddanmarks møde er dermed betinget af en endelig godkendelse hos Erhvervshus Sydjyllands bestyrelse.

Se referat fra KKR Syddanmark her.

×

Log ind