15. juni 2021

Nyhedsbrev juni 2021

Hvad er status for arbejdet i Syddansk EU-kontor? Hvordan kommer fordeling af flygtninge 2022 til at se ud? Hvad er status fra de syddanske vækstteams? Og hvordan bliver KKR Syddanmark evalueret i denne valgperiode? Det var nogle af emnerne på mødet i KKR Syddanmark den 9. juni 2021.

Vækstteams

I marts i år nedsatte regeringen syv regionale vækstteams, som skal give anbefalinger til, hvordan der bedst investeres i lokale styrker, som kan genstarte væksten i de enkelte landsdele. Fokus for hvert vækstteam er på de særlige potentialer, som kan blive til lokale erhvervsfyrtårne.

Anbefalingerne er nu afleveret, og Vækstteam Sydjylland peger på, at Sydjylland skal være grøn energimetropol inden for udviklingen af fremtidens grønne energisystemer i Nordsøen, mens Vækstteam Fyn peger på, at Fyn skal være internationalt epicenter for fremtidens industri inden for robotter, droner og søfart.

Der er afsat 500 mio. kr. under finansloven fra REACT-EU-programmet til at følge op på anbefalingerne. Næste skridt er, at Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse arbejder videre med den konkrete udmøntning af REACT-EU-midlerne i forhold til anbefalingerne.

Se faktaark fra de syv vækstteams her: https://em.dk/media/14201/faktaark-til-de-7-regionale-vaekstteams.pdf

Fremskudt funktion

Fremskudt funktion er et forebyggelsesprojekt mellem Psykiatrien i Region Syddanmark og de syddanske kommuner, som skal sikre, at børn og unge i mistrivsel får den rette hjælp i nærmiljøet. Projektet har været afprøvet siden 2019 og går nu ind i sin sidste fase, hvor kommunerne i løbet af 2021 skal tage stilling til en lokal forankring af projektet. De syddanske kommuner er lige nu i proces med lokale beslutninger.

En evaluering af projektet viser, at de fleksible samarbejdsmodeller, der er udviklet i projektet, er værdifulde for det tværsektorielle samarbejde. De fleksible samarbejdsmodeller skaber koordination og sammenhæng mellem kommuner og region for børn og unge i målgruppen - i respekt for hver enkelt kommunes organisering og behov.

KKR Syddanmark har på sit møde den 9. juni 2021 drøftet projektet og bakker op om modellen, der er fleksibel og kan tilpasses lokale forhold.

Se mere om projektet her: https://www.fremskudtfunktion.dk/wm514887

Flygtninge 2022

Udlændingestyrelsen har orienteret KKR om forventningen til antallet af flygtninge, der skal boligplaceres i kommunerne i 2022. Fordelingen kan ses i skemaet.

Landstallet er fastsat til 500 personer, hvoraf 113 flygtninge forventes at skulle boligplaceres i Region Syddanmark.

KKR Syddanmark har på møde den 9. juni 2021 taget fordelingen til efterretning.

 

Evaluering af KKR i denne valgperiode

En ny valgperiode nærmer sig. Derfor er KKR Syddanmarks arbejde i denne valgperiode blevet evalueret, så vigtige erfaringer kan videregives til det nye KKR Syddanmark.

Som led i evalueringen har medlemmer af KKR Syddanmark og KKR-udpegede repræsentanter udfyldt et spørgeskema. Spørgeskemaet har haft fokus på forskellige aspekter af KKR-arbejdet:

  • Samarbejde og samspil
  • Mødeafvikling og indhold
  • KKR-udpegede i regionale fora.

Besvarelserne viser, at der overordnet set er stor tilfredshed med KKR Syddanmark i denne valgperiode, og at arbejdet i KKR opleves som udbytterigt.

Samarbejde og samspil

KKR opleves som et godt politisk koordineringsforum og et troværdigt og kvalificeret talerør for kommunerne. Dog opleves KKR's arbejde i mindre grad vigtigt for det politiske arbejde i kommunalbestyrelserne. Dette kan bl.a. skyldes, at de sager, der behandles i KKR, har en mere overordnet og tværkommunal karakter end de mere nærværende og lokale sager, der behandles i kommunalbestyrelserne.

Der opleves et behov for at styrke det fælleskommunale samarbejde og at styrke KKR’s relationer udadtil. Her peges på behov for et bredere kommunalt ejerskab og en højere grad af fælles dialog. Samtidig opleves et behov for, at KL i højere grad inddrager KKR i aktuelle spørgsmål og i politikdannelse.

Mødeafvikling og indhold

Der er generelt en høj tilfredshed med KKR-mødernes afvikling og indhold. Det primære udbytte af møderne er ny og opdateret viden på fagområder, netværk med politikere fra andre partier og kommuner samt interessante politiske drøftelser. Der opleves stor værdi af oplæg på møderne, ligesom både antallet og længden af møderne opleves som passende.

KKR-udpegede

De KKR-udpegede oplever, at de regionale fora, de er udpeget til, skaber værdi i det fælleskommunale samarbejde og i det lokalpolitiske arbejde.

Dog opleves der et behov for at tydeliggøre det fælleskommunale mandat og styrke dialogen og sammenhængen mellem de fora, som KKR udpeger til samt KKR.

KKR Syddanmark drøftede evalueringen på mødet den 9. juni 2021 og pegede på en række områder, hvor det gode samarbejde kan styrkes:

  • Når det findes relevant, sikres orientering mellem KKR og kommunalbestyrelserne via borgmestrene og medlemmerne i KKR
  • Sikre en god kobling mellem KKR-udpegede og KKR, herunder en grundig introduktion samt mandat til arbejdet som udpeget
  • KKR-møderne skal give rum for ny viden samt debat om aktuelle temaer.

Rigtig god sommer