05. februar 2021

Nyhedsbrev februar 2021

KKR Syddanmark drøftede blandt andet: Oplæg om flere og nye hænder til velfærdssektoren, Godkendelse af dimensionering på pædagoguddannelsen 2021, Godkendelse af resultatkontrakter med Erhvervshus Fyn og Erhvervshus Sydjylland.

Nye resultatkontrakter med Erhvervshusene er på plads

KKR Syddanmark har på sit møde den 5. februar 2021 godkendt resultatkontrakterne 2021 med Erhvervshus Sydjylland og Erhvervshus Fyn.

Kontrakterne er rammesat af en national aftale indgået mellem KL og erhvervsministeren for perioden 2021-2023. I den nationale aftale sættes øget fokus på grøn omstilling og digitalisering. Med rammeaftalen sættes ligeledes fokus på virksomhedernes kendskab til erhvervshusenes ydelser samt tæt lokal kontakt til virksomheder i både land og by.

Erhvervshus Sydjylland fortsætter sit fokus på fem strategiske styrkepositioner som omdrejningspunkt for udvikling af sydjysk erhvervsliv: Grøn omstilling, Eksport, Digitalisering, Kompetent arbejdskraft og Designtænkning. Derudover skal samarbejdsaftaler med relevante klynger være med til at sikre bedst mulig adgang til de nationale klynger.

Erhvervshus Fyn fortsætter sit fokus på arbejdet med at sikre fynske virksomheder såvel opkvalificering af nuværende medarbejdere som rekruttering af nye kvalificerede medarbejdere. Erhvervshus Fyn vil derudover arbejde med at forbedre de fynske virksomheders lokale kendskab til erhvervshusets ydelser.

De to resultatkontrakter kan ses på KKR Syddanmarks hjemmeside under overskriften ”Erhvervshusenes bestyrelser”: https://www.kl.dk/politik/kkr/kkr-syddanmark/vaekst-beskaeftigelse-uddannelse-og-integration/

Status på DK 2020 arbejdet i Syddanmark

14 syddanske kommuner satte i november 2020 gang i arbejdet med klimahandleplaner efter model af C40-byerne i regi af DK2020 – Klimaplaner for hele Danmark. Forud har fem syddanske frontløberkommuner Assens, Middelfart, Sønderborg, Vejle og Fredericia i 2020 fået godkendt deres klimahandleplaner.

Arbejdet med DK2020 i Syddanmark er organiseret i en samarbejdsaftale mellem KKR Syddanmark og Regionsrådet. I samarbejde med Region Syddanmark er der nedsat en fælles projektorganisering, som på tværs håndterer arbejdet med DK2020 i Syddanmark. Opgaven med at tilbyde kommunerne vejledning og sparring i forhold til arbejdet med klimahandleplanerne varetages af fælleskommunal klimakoordinator Boris Schønfeldt sammen med ressourcer fra den fælles projektorganisering.

Den syddanske DK2020-indsats er godt i gang, indledningsvist med opstartsmøder med de 14 nye DK2020-kommuner, hvoraf 10 møder er gennemført. Samtidig har projektorganiseringen fokus på at inddrage erfaringer fra de fem frontløberkommuner og de tre kommuner, som har mulighed for at komme med i anden runde. Der planlægges med bl.a. etablering af netværk, webinarer med fagligt fokus samt deling af erfaringer inden for virkemidler.

Dimensioneringen på pædagoguddannelsen 2021/2022 er fastlagt

KKR Syddanmark har besluttet, at den nuværende dimensionering på 1.132 uddannepladser fastholdes i 2021/2022, og at der samtidig midlertidigt oprettes 33 ekstra uddannelsespladser i 2021/2022.

De ekstra midlertidige pladser skal imødekomme et muligt behov for flere pædagoger som følge af aftalen om minimumsnormeringer.

Samtidig fastholdes den nuværende fordeling mellem de tre specialeretninger.

  • Dagtilbudspædagogik: 42 pct.
  • Social- og specialpædagogik: 39 pct.
  • Skole- og fritidspædagogik: 19 pct.

KKR Syddanmark og Regionsrådet har ansvaret for og kompetencen til årligt at indstille til Undervisnings- og Forskningsministeriet, hvor mange uddannelsespladser der skal oprettes på pædagoguddannelsen.

Indstillingen sker på baggrund af en anbefaling fra Praktikpladsforum, som består af repræsentanter fra kommunerne, Region Syddanmark og repræsentanter for SL og BUPL. Professionshøjskolerne deltager som tilforordnede.

Flere og nye hænder til fremtidens velfærd

KKR Syddanmark drøftede på sit møde den 5. februar 2021 rekrutteringsudfordringerne på ældre- og sundhedsområdet, og hvordan kommunerne i Syddanmark kan styrke indsatsen for at rekruttere flere til social- og sundhedsuddannelserne.

Rekruttering til ældre- og sundhedsområdet er en af de væsentligste velfærdsdagsordener nu og i de kommende år.

Medarbejdere på ældre- og sundhedsområdet løfter et vigtigt ansvar og gør en stor forskel for borgere, der har behov for pleje og støtte i hverdagen. Derfor er det afgørende, at der er hænder nok – også i fremtiden, hvor der bliver flere plejekrævende ældre.

Allerede i dag er der store rekrutteringsudfordringer. Dels er der færre, der søger ind på social- og sundhedsuddannelserne, dels står store medarbejderårgange til at gå på pension.

Udviklingen tilsiger, at der i 2030 vil der være omkring 150.000 flere ældre over 80 år. Samtidig er sundheds- og ældreområdet i hastig udvikling, ikke mindst i det nære sundhedsvæsen, hvor der stilles stadigt større krav til kvalitet og behandling af borgere i eget hjem.

En analyse fra Momentum i november 2020 peger på, at der på landsplan skal uddannes 3.000 flere SOSU-medarbejdere om året frem mod 2045. Dette for alene at løse den plejeudfordring, som det stigende antal ældre giver, når man har taget højde for både sund aldring og tilbagetræningsreformen, der får flere til at udskyde pensionsalderen. Efterspørgslen efter SOSU-uddannede på landsplan vil således stige markant over de kommende år.

Hvis fremtidens ældre skal have de samme plejemuligheder som i dag, er der behov for en markant tilstrømning af kvalificerede elever til uddannelserne til social- og sundhedshjælper og social- og sundhedsassistent.

Både nationalt og regionalt er der igangsat en række initiativer, som søger at øge antallet af social- og sundhedsmedarbejdere - både gennem uddannelsesrelaterede og arbejdsmarkedsrelaterede tiltag.

I Syddanmark er der igangsat en række projekter, hvor kommuner og skoler i fællesskab med andre samarbejdspartnere, satser på nye målgrupper, bl.a. ledige kontakthjælps- eller dagspengemodtagere og østeuropæere, ligesom der gøres en særlig indsats for at vække en tidlig interesse for faget blandt unge under 18 år.

KKR Syddanmark vil fortsat have fokus på SOSU-området og behovet for arbejdskraft til fremtidens velfærd.