07. februar 2020

Nyhedsbrev februar 2020

KKR Syddanmark afholdt møde den 4. februar 2020. På mødet drøftede KKR Syddanmark blandt andet mental sundhed, dimensionering på pædagoguddannelsen 2020/2021 og tværkommunale klimasamarbejder.

Dimensioneringen på pædagoguddannelsen er fastlagt

KKR Syddanmark fastholder det nuværende antal studiepladser på pædagoguddannelsen. Det betyder, at der også i 2020/2021 vil være 1.122 studiepladser til kommende pædagoger i Syddanmark. Samtidig med, at KKR fastholder den nuværende dimensionering, vil KKR arbejde med indsatser, der kan få flere studerende til at gennemføre uddannelsen.

KKR Syddanmark og Regionsrådet har ansvaret for og kompetencen til årligt at indstille til Undervisnings- og Forskningsministeriet, hvor mange uddannelsespladser der skal oprettes på pædagoguddannelsen.

Indstillingen sker på baggrund af en anbefaling fra Praktikpladsforum, som består af repræsentanter fra kommunerne, Region Syddanmark og repræsentanter for SL og BUPL. Professionshøjskolerne deltager som tilforordnede.

KKR Syddanmark har godkendt at fastholde antallet af uddannelsespladser på 1.122 pladser og at fastholde fordelingen mellem de tre specialiseringsretninger:

  • Dagtilbudspædagogik: 42 pct.
  • Social- og specialpædagogik: 39 pct.
  • Skole- og fritidspædagogik: 19 pct.

Samtidig med, at man fastholder den nuværende dimensionering, vil man arbejde med indsatser, der kan få flere studerende til at gennemføre uddannelsen. Ca. 74 pct. af de studerende, der starter på pædagoguddannelsen, gennemfører den. Det er særligt i overgangene mellem studie- og praktikforløb, at der sker et frafald. Derfor vil Praktikpladsforum blandt andet kigge på, hvordan man kan skabe bedre overgange i uddannelsen.

Øget praktik i sygeplejerskeuddannelsen

Kommunerne løfter en stadig større andel af praktikken på sygeplejerskeuddannelsen. Kommunerne får derved mulighed for i højere grad at sikre, at de nyuddannede sygeplejersker har viden om og kompetencer til på en god måde at kunne bidrage til at løfte sundhedsopgaverne i kommunerne – og i det sammenhængende sundhedsvæsen generelt.

Kommunernes interesse i og ansvar for at løfte en større andel af praktikken skal ses i sammenhæng med udviklingen af et stærkere nært sundhedsvæsen i kommunerne.

Udviklingen stiller øgede krav til kompetenceudviklingen og forudsætter, at de rette kompetencer og kvalifikationer er til stede. Særligt er der behov for, at de kommende sygeplejersker udvikler tværprofessionelle, tværsektorielle og specialiserede kompetencer.

KKR Syddanmark besluttede i 2016, at kommunernes andel af praktikken på sygeplejerskeuddannelsen skulle udgøre minimum 30 pct. af den samlede praktik i 2020. Den målsætning lykkes kommunerne med. Alle syddanske kommuner varetager 30 pct. eller mere af praktikken på sygeplejerskeuddannelsen – til gavn for de borgerne i det nære sundhedsvæsen, til gavn for de studerende, der får styrket de nære sundhedskompetencer, og til gavn for kommunerne og samfundet generelt.

Samtidig viser en evaluering af praktikforløbene, at de studerende i Syddanmark generelt er tilfredse eller meget tilfredse med praktikken i kommunerne. 89 pct. af de studerende, der deltager i evalueringen, svarer, at de er helt enige eller enige i, at de i praktikforløbet har udviklet deres evner til læring og samarbejde med andre faggrupper. 85 pct. af de studerende svarer, at de er helt enige eller enige i, at praktikopholdet har gjort, at de fortsat har lyst til uddannelsen og faget.

ABC for mental sundhed

Sundhedsaftalen 2019-2023 sætter ambitiøse mål for sundhedsområdet i Syddanmark. Et af målene er at styrke den mentale trivsel hos børn og unge.

KKR Syddanmark blev på mødet i februar præsenteret for ABC for mental sundhed som et afsæt for arbejdet med mental sundhedsfremme.

Den syddanske Sundhedsprofil fra 2017 viser, at antallet af unge mellem 16 og 24 år, som mistrives mentalt, er steget siden 2010. Der er endnu ikke nogen entydig forklaring på, hvorfor unge mistrives mentalt. KKR Syddanmark er meget opmærksom på denne problematik og har derfor på mødet i februar sat spot på mental sundhed.

Professor, Vibeke Koushede, SDU, gav KKR Syddanmark en præsentation af ABC-tilgangen. ABC for mental sundhed er en forskningsbaseret tilgang, som giver et fælles sprog og en forståelsesramme for, hvordan man kan arbejde med mental sundhedsfremme.

Tilgangen bygger på tre principper, nemlig A) at gøre noget aktivt, B) at gøre noget sammen og C) at gøre noget meningsfuldt.

ABC-tilgangen har således et positivt fokus på handlemuligheder og på betydningen af at indgå i meningsfulde fællesskaber.

Der arbejdes allerede i dag med ABC-tilgangen i en række kommuner. Erfaringen herfra viser, at ABC som et fælles afsæt gør det nemmere at arbejde med mental sundhedsfremme på tværs af organisationer, afdelinger og fagligheder.

×

Log ind