26. april 2021

Nyhedsbrev april 2021

Hvordan ser fremtidens ældrepleje ud? Hvad er vigtigt i den kommende lærepladsaftale for SOSU-uddannelserne? Og hvordan går arbejdet i de nye syddanske vækstteams? Det var nogle af emnerne på mødet i KKR Syddanmark den 20. april 2021.

Kommunernes rolle i fremtidens ældreservice

Ældreområdet ændrer sig markant i disse år. Antallet af ældre er stigende, og vi ser også en stigning i antallet af borgere med kroniske sygdomme og komplekse behov. Samtidig foregår en langt større del af behandlingen i borgernes egne hjem.

Det er derfor nødvendigt at organisere fremtidens ældrevelfærd på nye måder.

Hvordan ser fremtidens ældrepleje ud?

Men hvordan udvikler vi en ældrepleje, der tager højde for de ældre borgeres forskellighed, ressourcer og ønsker? Hvad betyder noget for de ældre? Og hvad bliver kommunernes rolle?

Disse spørgsmål drøftede KKR Syddanmark med afsæt i et oplæg fra Pia Kürstein Kjellberg, ph.d. i organisation og projektchef i VIVE.

Pia gav, med udgangspunkt i en række studier, inputs til, hvordan det er muligt at udvikle en mere værdig ældrepleje, hvor vi styrker kvaliteten og samtidig reducerer det samlede ydelsesforbrug.

 

Udsnit af Pia Kürstein Kjellbergs oplæg.

Sammenhæng og kontinuitet

Det, der især har betydning for de ældres oplevelse af kvalitet, er, at de oplever sammenhæng i hjælpen fra kommunen. Særligt den daglige hjælp fra hjemmeplejen har betydning.

Her er det hele afgørende for de ældres oplevelse af sammenhæng, at de ikke møder for mange forskellige medarbejdere. Personkontinuitet gør borgerne trygge i, at den sundhedsfaglige kvalitet er i orden og samtidig styrkes interaktionen med de kommunale medarbejdere.

Fra pleje om omsorg til rehabilitering

Flere studier viser, at en målrettet indsats med rehabilitering til ældre kan skabe bedre kvalitet og samtidig reducere det samlede ydelsesforbrug.

Det kræver, at der arbejdes tværfagligt og målrettet med rehabilitering med afsæt i borgerens behov, ligesom det kræver en investering i indsatser, der gør borgeren mest mulig selvhjulpen i dagligdagen.

Udsnit af Pia Kürstein Kjellbergs oplæg.

Se hele Pia Kürsteins oplæg her.

 

Forhandling af ny femårig lærepladsaftale for SOSU-uddannelserne

I forlængelse af KKR Syddanmarks drøftelse af fremtidens ældreservice og rekrutteringsudfordringerne på området, drøftede KKR Syddanmark den kommende femårige lærepladsaftale for SOSU-uddannelserne.

Inden udgangen af maj 2021 skal der indgås en femårig minimumsdimensionering (2022-2026) for antallet af lærepladser på de to social- og sundhedsuddannelser. Regeringen, Danske Regioner, FOA og KL skal blive enige om den nye lærepladsaftale.

KKR Syddanmark gav på mødet med en række inputs til KL til den videre forhandlingsproces:

  • Der er behov for fleksible undervisningstilbud - særligt fjernundervisning og satellittilbud - så vi styrker en bred rekruttering og øger fastholdelsen. For nogle vil afstanden til et uddannelsestilbud være afgørende form om de påbegynder og gennemfører en SOSU-uddannelse - f.eks. enlige mødre
  • Der er fortsat et stort behov for at fokusere på fastholdelsesindsatser, der kan fastholde motivationen for faget - også i praktikforløbene i kommunerne - hvor frafaldet er højt
  • Der er behov for at tale faget op og sætte fokus på de gode historier om SOSU-faget.

Samtidig har KKR Syddanmarks formandskab sammen med bestyrelsesformændene for de fire SOSU-skoler i Syddanmark henvendt sig til KL’s formandskab og formandskabet for Fællesudvalget for Erhvervsrettede Velfærdsuddannelser (FEVU) og udtrykt en bekymring for den fortsatte rekruttering af den unge målgruppe til SOSU-uddannelserne.

Bekymringen handler bl.a. om, at elever på SOSU-assistentuddannelsens grundforløb 2, der er fyldt 25 år, tilbydes elevløn, mens elever under 25 år tilbydes SU. Det kan forventeligt få nogle unge til at udskyde deres uddannelse indtil, de kan ansættes på elevløn og få samme vilkår som deres voksne klassekammerater. Brevet fremhæver behovet for, at der i den kommende femårige lærepladsaftale for SOSU-uddannelserne bliver et tydeligt fokus på nationale tiltag, der sikrer en fortsat rekruttering af unge til SOSU-faget.

Du kan læse dagsordenspunktet her.

 

Status fra de to erhvervshuse og arbejdet med de nye vækstteams

På mødet i KKR Syddanmark var der også fokus på erhvervshusenes arbejde og arbejdet i regeringens nye vækstteams.

Høj målopfyldelse trods coronasituationen

Både Erhvervshus Fyn og Erhvervshus Sydjylland er kommet godt igennem 2020 trods coronasituationen, der gjorde, at år 2020 ikke blev som forventet.

Selvom COVID-19 har haft store konsekvenser, har begge erhvervshuse formået at levere en høj målopfyldelse af de mål, som er beskrevet i resultatkontrakterne.

Du kan læse dagsordenspunktet her.

To vækstteams i Syddanmark

Regeringen har i starten af marts 2021 lanceret syv nye midlertidige vækstteams, der inden udgangen af maj 2021 skal komme med anbefalinger til, hvordan der bedst kan investeres i lokale erhvervsstyrker (fyrtårne), som har særligt potentiale til at få de enkelte landsdele styrket ud af krisen.

Hvert vækstteam har af regeringen fået udpeget et tema, som de skal komme med vækstforslag inden for.

I Syddanmark er der blevet etableret to vækstteams:

  • Vækstteam Fyn: Maritime erhverv og robotter
  • Vækstteam Sydjylland: Omstilling fra olie og gas til grøn industri.

Hvert vækstteam består af lokale repræsentanter fra erhvervslivet, fagbevægelsen, kommunerne, erhvervshusenes bestyrelser og Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.

Inden udgangen af maj 2021 skal hvert vækstteam sende deres anbefalinger til regeringen.

Du kan læse dagsordenspunktet her.