KKR Sjælland Vækst, beskæftigelse, uddannelse og integration

Vækst, erhverv og regional udvikling

KKR har en central rolle i det nye erhvervsfremmesystem. KKR Sjælland udpeger repræsentanter af bestyrelsen i Erhvervshus Sjælland og et medlem til Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.

Erhvervshus Sjælland

Erhvervshusene blev oprettet den 1. januar 2019 med ny erhvervsfremmelovgivning. Der blev samlet set etableret 6 erhvervshuse i Danmark med særskilte bestyrelser og 6 filialer. Erhvervshusene erstattede de tidligere fem regionale væksthuse.

Erhvervshus Sjælland er etableret med hovedsæde i Sorø og filial i Vordingborg. Erhvervshuset tilbyder hjælp til alle virksomheder i Region Sjælland. Det kan f.eks. være specialiserede tilbud i forhold til automatisering, digitalisering, generationsskifte, ny teknologi, innovation, eksport, finansiering og nye forretningsmodeller. Erhvervshuset er også bindeled til de statslige tilbud. 

Erhvervshus Sjællands bestyrelse

KKR Sjælland varetager en styrende rolle for Erhvervshus Sjælland og skal inddrages i udarbejdelsen af Erhvervshus Sjællands bidrag til Danmarks Erhvervsfremmebestyrelsens strategi for den decentrale erhvervsfremmeindsats og skal indgå bl.a. en årlig resultatkontrakt med Erhvervshus Sjælland om konkrete mål og indsatser.

Bestyrelsen i Erhvervshus Sjælland består af 11 medlemmer, herunder en formand og en observatør. KKR Sjælland udpeger fire bestyrelsesmedlemmer - 1 formand, som skal være folkevalgt og gerne have baggrund i det private erhvervsliv, samt 3 medlemmer blandt kommunale politiske repræsentanter.

KKR Sjælland varetager i hver funktionsperiode endvidere den samlede proces for udpegning til bestyrelsen for Erhvervshus Sjælland, herunder beslutter de indstillingsberettigede erhvervsorganisationer og videninstitutioner, jf. lov om erhvervsfremme.

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelsen erstatter Danmarks Vækstråd og de tidligere regionale vækstfora, der nedlægges med lov om erhvervsfremme.

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse får til opgave at igangsætte og finansiere decentrale erhvervsfremmeindsatser, der skal være til gavn for virksomheder i hele Danmark. Som grundlag for sit arbejde skal bestyrelsen formulere en strategi, der danner grundlaget for udmøntningen af den decentrale erhvervsfremmeindsats.

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har fem kommunale medlemmer udpeget af KKR. Hvert KKR udpeger et bestyrelsesmedlem. KKR Sjælland udpeger således et medlem til Erhvervsfremmebestyrelsen.

Turisme

KKR arbejder med den tværkommunale og regionale del af kommunernes indsats på turismeområdet. KKR Sjælland arbejder i fællesskab med en udviklingsplan for turismen på Sjælland og øerne, som skal danne grundlag for den strategiske udvikling af turismen som væksterhverv.

×

Log ind