KKR KKR Sjælland

Vækst, beskæftigelse, uddannelse og integration

KKR Sjælland spiller en central rolle i koordinering og sikring af tværkommunale rammer for vækst, beskæftigelse og uddannelser, som matcher kommunernes og virksomhedernes efterspørgsel i regionen. På integrationsområdet varetager KKR rollen med at koordinere kommunekvoter på flygtningeområdet.

Vækst, erhverv og regional udvikling

Erhvervshus Sjælland

Erhvervshusene blev oprettet den 1. januar 2019 med ny erhvervsfremmelovgivning. Der blev samlet set etableret 6 erhvervshuse i Danmark med særskilte bestyrelser og 6 filialer. Erhvervshusene erstattede de tidligere fem regionale væksthuse.

Erhvervshus Sjælland er etableret med hovedsæde i Sorø og filial i Vordingborg. Erhvervshuset tilbyder hjælp til alle virksomheder i Region Sjælland. Det kan f.eks. være specialiserede tilbud i forhold til automatisering, digitalisering, generationsskifte, ny teknologi, innovation, eksport, finansiering og nye forretningsmodeller. Erhvervshuset er også bindeled til de statslige tilbud. 

Erhvervshus Sjællands bestyrelse

KKR Sjælland varetager en styrende rolle for Erhvervshus Sjælland og skal inddrages i udarbejdelsen af Erhvervshus Sjællands bidrag til Danmarks Erhvervsfremmebestyrelsens strategi for den decentrale erhvervsfremmeindsats og skal indgå bl.a. en årlig resultatkontrakt med Erhvervshus Sjælland om konkrete mål og indsatser.

Bestyrelsen i Erhvervshus Sjælland består af 11 medlemmer, herunder en formand og en observatør. KKR Sjælland udpeger fire bestyrelsesmedlemmer - 1 formand, som skal være folkevalgt og gerne have baggrund i det private erhvervsliv, samt 3 medlemmer blandt kommunale politiske repræsentanter.

KKR Sjælland varetager i hver funktionsperiode endvidere den samlede proces for udpegning til bestyrelsen for Erhvervshus Sjælland, herunder beslutter de indstillingsberettigede erhvervsorganisationer og videninstitutioner, jf. lov om erhvervsfremme.

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelsen erstatter Danmarks Vækstråd og de tidligere regionale vækstfora, der nedlægges med lov om erhvervsfremme.

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse får til opgave at igangsætte og finansiere decentrale erhvervsfremmeindsatser, der skal være til gavn for virksomheder i hele Danmark. Som grundlag for sit arbejde skal bestyrelsen formulere en strategi, der danner grundlaget for udmøntningen af den decentrale erhvervsfremmeindsats.

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har fem kommunale medlemmer udpeget af KKR. Hvert KKR udpeger et bestyrelsesmedlem. KKR Sjælland udpeger således et medlem til Erhvervsfremmebestyrelsen.

Turisme

KKR arbejder med den tværkommunale og regionale del af kommunernes indsats på turismeområdet. KKR Sjælland arbejder i fællesskab med en udviklingsplan for turismen på Sjælland og øerne, som skal danne grundlag for den strategiske udvikling af turismen som væksterhverv.

Beskæftigelse

KKR Sjælland drøfter konkrete samarbejder mellem kommunerne på beskæftigelsesområdet, og kan her også indgå et tværkommunal samarbejde om beskæftigelsesindsatsen, jf. Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.

KKR Sjælland udpeger ligeledes repræsentanter til De Regionale Arbejdsmarkedsråd for at styrke indsatser på vækst- og beskæftigelsesområdet.

Det Regionale Arbejdsmarkedsråd

Det Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR) overvåger udviklingen på det regionale arbejdsmarked og drøfter de overordnede strategier for den regionale beskæftigelsesindsats på tværs af kommunegrænser. KKR Sjælland udpeger fem kommunale medlemmer til det regionale arbejdsmarkedsråd, RAR Sjælland. Arbejdsmarkedskontor Øst betjener RAR Sjælland samt RAR Hovedstaden og RAR Bornholm.

Politiske fokuspunkter

Med beskæftigelsesreformen fik KKR en ny rolle på beskæftigelsesområdet – der blev lagt op til et styrket tværkommunalt samarbejde i KKR.

KKR Sjælland har i den forbindelse besluttet etablering af et tværkommunalt administrativt samarbejde i regi af jobforum, der består af chefer og direktører på arbejdsmarkedsområdet i de 17 kommuner.

Med afsæt heri er det besluttet at samarbejde i JRS – Jobcentrenes Rekrutteringsservice Sjælland. Når virksomhederne samarbejder med et jobcenter, indgår alle jobcentre i Region Sjælland i arbejdet med at finde ledig arbejdskraft. Virksomhederne har fortsat kontakt til et og samme jobcenter.

Uddannelse

SOSU- og pædagoguddannelserne

KKR Sjælland dimensionerer og fordeler praktikpladser på social- og sundhedsuddannelserne, pædagoguddannelsen og den pædagogiske assistentuddannelse.

KKR Sjælland har nedsat 2 udvalg, der for hhv. SOSU og PAU og pædagoguddannelsen (pdf) indstiller dimensionering og fordeling af praktikpladser til KKR.

KKR Sjælland har indgået et samarbejde med professionshøjskolen Absalon og regionen om rekruttering til velfærdsuddannelserne og området. Se aftalen her: Rammeaftale for øget rekruttering til velfærdsuddannelserne og velfærdsområderne mellem kommuner, region og Absalon (phabsalon.dk)

Uddannelse som element i den vækstpolitiske dagsorden

Uddannelse indgår som et af elementerne i den brede vækstpolitiske dagsorden, og det drøftes i KKR Sjælland som et væsentligt indsatsområde i bl.a. RAR. 

Flygtninge og integration

KKR Sjælland har til opgave at omsætte regionskvoten til kommunekvoter. Regionskvoten fordeles mellem kommunerne i regionen enten gennem en frivillig fordelingsaftale eller som fastsat af Udlændingestyrelsen efter den matematiske fordelingsmodel.

Rammeaftale om danskuddannelse til voksne udlændinge

Som en del af reformen af danskuddannelserne blev der indført krav om, at kommunalbestyrelserne indgår regionale rammeaftaler om danskuddannelse i hver region i regi af KKR mindst hvert 4. år. Alle fem KKR har nu for første gang indgået fælleskommunale rammeaftaler om danskuddannelse til voksne udlændinge om samarbejde og koordinering af tilbud om danskuddannelse til voksne udlændinge.

Rammeaftale for KKR Sjælland -samarbejde om danskuddannelse til voksne udlændinge juli 2021 – juli 2025

×

Log ind