KKR Sjælland Trafik, infrastruktur, klima og miljø

Kollektiv trafik og infrastruktur

Kommunerne og regionerne ejer og driver i fællesskab de trafikselskaber, som står for udbud og drift af kollektiv bustrafik. KKR Sjælland spiller en vigtig rolle i at sikre sammenhængen i kollektiv trafik og i at udarbejde fælles forslag om statslige infrastrukturinvesteringer i regionen.

Movia

I Region Sjælland har kommunerne et fælles trafikselskab, Movia. Trafikselskabet fungerer som operatør, der står for udbud og drift af kollektiv bustrafik.

KKR Sjælland drøfter løbende den kommunale interessevaretagelse i forhold til Movia.

Sjælland baner vejen frem

Infrastruktur i regionen er dog også et indsatsområde, hvor KKR Sjælland varetager kommunernes fælles interesser. Det sker bl.a. gennem samarbejde med Region Sjælland og udarbejdelse af fælles forslag om statslige infrastrukturinvesteringer i regionen, jf. "Sjælland baner vejen frem".

Opdaterede retningslinjer for digital infrastruktur i Region Sjælland

De 17 kommuner og Region Sjælland har i samarbejde med Teleindustrien og Dansk Energi udarbejdet fælles retningslinjer for udrulning af digital infrastruktur. Seneste opdaterede version fra 2020 kan ses her.

Formålet med de opdaterede retningslinjer er at gøre det enklere at få udbygget Sjællands digitale infrastruktur og samtidig balancere hensynene til vækst, udvikling, natur og miljø. Retningslinjerne skal bidrage til større ensartethed i den kommunale sagsbehandling gennem fælles standarder, samt sikre forventningsafstemning mellem parterne. Endvidere skal retningslinjerne rammesætte og give vejledning til medarbejdere såvel i kommunerne som hos teleselskaberne.

×

Log ind