KKR KKR Sjælland

Trafik, infrastruktur, klima og miljø

KKR Sjælland har til opgave at varetage kommunernes fælles interesser for regional infrastruktur samt på klima- og miljøområdet.

Kollektiv trafik og infrastruktur

Movia

I Region Sjælland har kommunerne et fælles trafikselskab, Movia. Trafikselskabet fungerer som operatør, der står for udbud og drift af kollektiv bustrafik.

KKR Sjælland drøfter løbende den kommunale interessevaretagelse i forhold til Movia.

Sjælland baner vejen frem

Infrastruktur i regionen er dog også et indsatsområde, hvor KKR Sjælland varetager kommunernes fælles interesser. Det sker bl.a. gennem samarbejde med Region Sjælland og udarbejdelse af fælles forslag om statslige infrastrukturinvesteringer i regionen, jf. "Sjælland baner vejen frem".

Opdaterede retningslinjer for digital infrastruktur i Region Sjælland

De 17 kommuner og Region Sjælland har i samarbejde med Teleindustrien og Dansk Energi udarbejdet fælles retningslinjer for udrulning af digital infrastruktur. Seneste opdaterede version fra 2020 kan ses her.

Formålet med de opdaterede retningslinjer er at gøre det enklere at få udbygget Sjællands digitale infrastruktur og samtidig balancere hensynene til vækst, udvikling, natur og miljø. Retningslinjerne skal bidrage til større ensartethed i den kommunale sagsbehandling gennem fælles standarder, samt sikre forventningsafstemning mellem parterne. Endvidere skal retningslinjerne rammesætte og give vejledning til medarbejdere såvel i kommunerne som hos teleselskaberne.

Klima og miljø

DK2020

KL har sammen med Realdania og regionerne indgået klimapartnerskabet ”DK2020 - klimaplaner for hele Danmark” for perioden 2020-2023. Igennem DK2020 tilbydes alle danske kommuner hjælp til at udarbejde klimahandleplaner, der lever op til Parisaftalens målsætninger.

Alle fem KKR spiller en aktiv rolle i udmøntningen af den nationale partnerskabsaftale. I hver KKR-geografi er der indgået en samarbejdsaftale med regionen og etableret en regional organisering med faglige medarbejdere fra KL/KKR, regionen og relevante lokale operatører, som skal understøtte kommunernes arbejde med en fælles metode og en faciliteret proces til at udarbejde klimahandlingsplaner.

Hvert KKR er også repræsenteret i projektets politiske partnerskabsgruppe, som løbende skal sikre projektets politiske forankring bredt i kommunerne, KKR og regionerne.

Du kan læse mere om partnerskabsprojektet her.

Gate 21

Den 1. juli 2016 fusionerede Energiklyngecenter Sjælland og Gate 21. KKR Sjælland har anbefalet kommunerne at støtte op om det fortsatte tværkommunale og tværregionale samarbejde i den nye organisation.

×

Log ind