14. september 2020

Nyhedsbrev KKR Sjælland september 2020

KKR Sjælland holdt møde den 7. september 2020. På mødet drøftede KKR Sjælland blandt andet: KKR Sjællands indspil til prioritering af erhvervsfremmemidler, fyrtårnsinitiativer, ny politisk rammeaftale og landsdækkende klynger, DK2020: Oplæg til fælles geografisk organisering for KKR Sjælland og Region Sjælland samt rammeaftale for det specialiserede social- og undervisningsområde 2021 og 2020.

KKR Sjællands indspil til prioritering af erhvervsfremmemidler, fyrtårnsinitiativer, ny politisk rammeaftale og landsdækkende klynger

KKR Sjælland drøftede erhvervsfremmeområdet med fokus på, hvordan vi i fællesskab kan identificere fyrtårnsinitiativer, som har længerevarende og forandringsskabende potentiale for vækst og udvikling i alle 17 kommuner.

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse forventer at målrette midler til fyrtårnsinitiativer med udmøntningen af de decentrale erhvervsfremmemidler fra 2021.

DK2020: Oplæg til fælles geografisk organisering for KKR Sjælland og Region Sjælland

Grøn omstilling og reduktion af klimagasudledning er den vigtigste politiske dagsorden nu og i de kommende år.

Med DK2020-partnerskabet mellem Realdania, de fem regioner og KL er der en ambition om, at alle kommuner udarbejder en klimahandlingsplan efter samme metode og med ensartet måling. Arbejdet står på erfaringer fra de 20 kommuner, heraf fire i KKR Sjælland (Lejre, Roskilde, Køge og Lolland), som i 2019-2020 har arbejdet med metoden.

KKR Sjælland gav sin opbakning til samarbejdsaftale om fælles geografisk organisering for KKR Sjælland og Region Sjælland for DK2020 - herunder til anbefaling om at udgifterne fordeles på kommunerne i KKR Sjælland.

Den fælles geografiske organisering skal som sin primære opgave understøtte kommunerne i arbejdet med at lave klimahandlingsplaner, der lever op til Parisaftalen.

Rammeaftale for det specialiserede social- og undervisningsområde 2021 og 2022

Kommunerne koordinerer og udarbejder rammeaftalen på det specialiserede social- og undervisningsområde, der indgås hvert andet år. Aftalens overordnede formål er at sikre, at der er de nødvendige tilbud og indsatser til rådighed.

KKR Sjælland drøftede forslaget til rammeaftale og anbefaler kommunalbestyrelserne og regionsrådet i Region Sjælland at tiltræde rammeaftalen senest den 1. december 2020.

Rammeaftale 2021-2022 er resultatet af en proces med inddragelse af udvalgsmedlemmer fra region og kommuner, handicaprådsrepræsentanter og direktører.

Rammeaftale 2021-2022 fortsætter sporet fra forrige rammeaftale med en formmæssig enkel og overskuelig rammeaftale og med et begrænset antal fokusområder. Derudover er der i forslaget sat fokus på mål og resultater af arbejdet.

Forslag til fokusområder i rammeaftale 2021-22

  • Styrket mellemkommunalt samarbejde
  • En sammenhængende indsats for borgere med psykiske vanskeligheder
  • Styrket samarbejde med borgerne og deres pårørende
  • Praksisnær metodeudvikling og videndeling om effekt
  • Afdækning af kapacitet og behov for tilbud
  • Bedre styringsdata og ledelsesinformation.

Her kan finde referatet fra møde i KKR Sjælland den 7. september 2020.