16. september 2019

Nyhedsbrev KKR Sjælland september 2019

På mødet den 10. september 2019 drøftede KKR Sjælland tværgående samarbejde om udbud af flere uddannelser i Region Sjælland, resultatkontrakt 2020 mellem KKR Sjælland og Erhvervshus Sjælland samt strategibidrag for Sjælland til Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses strategi for decentral erhvervsfremme 2020-2023.

KKR Sjælland holdt møde den 10. september 2019 i Ringsted 

På mødet drøftede KKR Sjælland blandt andet:

  • Tværgående samarbejde om udbud af flere uddannelser i Region Sjælland
  • Resultatkontrakt 2020 mellem KKR Sjælland og Erhvervshus Sjælland
  • Strategibidrag for Sjælland til Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses strategi for decentral erhvervsfremme 2020-2023.

Her kan du finde referatet fra møde i KKR Sjælland den 10. september 2019

Tværgående samarbejde om udbud af flere uddannelser i Region Sjælland

KKR Sjælland havde en første drøftelse af dilemmaer og handlemuligheder i et tværgående samarbejde om udbud af uddannelser i Region Sjælland. KKR Sjælland pegede på en række vigtige elementer i arbejdet med uddannelsesområdet bl.a. det konkrete arbejdskraftbehov, tilgængelighed til relevante uddannelser, kvalitet i uddannelserne, efter- og videreuddannelsesmuligheder for voksne samt arbejdet med kendskab til erhvervs- og uddannelsesmuligheder i folkeskolen. Desuden skal delregionale samarbejder og nye måder at udbyde uddannelser på medtænkes. KKR Sjælland besluttede, at der arbejdes videre med fælles pejlemærker for etablering af uddannelser og udvikling af eksisterende.

Resultatkontrakt 2020 mellem KKR Sjælland og Erhvervshus Sjælland

KKR Sjælland drøftede rammer for den kommende resultatkontrakt for 2020 med Erhvervshus Sjælland. 

KKR Sjælland pegede på følgende opmærksomhedspunkter til den kommende resultatkontrakt:

  • Kommunerne er optagede af, at der skabes arbejdspladser.
  • Vigtigt med konkrete mål for effekt af Erhvervshus Sjællands indsats, fx for professionalisering ift. strategi, ledelse, bestyrelse m.v.
  • Tilfredshed med samarbejdet med lokal erhvervsservice bør måles.
  • Grøn omstilling bør være fokusområde.
  • Samarbejde med Hovedstaden/Greater Copenhagen prioriteres.
  • Opmærksomhed på, hvordan præstationer, fx eksport, vækst og omsætning, opgøres, idet aktiviteter og firmaers hovedkvarter ofte indgår i Hovedstadens opgørelser. Derved undervurderes den reelle værdi i Sjællandsregionen. 

KKR Sjælland skal på sit møde i november tage stilling til resultatkontrakt 2020. 

Strategibidrag for Sjælland til Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses strategi for decentral erhvervsfremme 2020-2023

KKR Sjælland fik en orientering om et udkast til regionalt kapitel fra Erhvervshus Sjællands bestyrelse til Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses strategi for den decentrale erhvervsfremmeindsats 2020-2023. 

KKR Sjælland var enige om, at der laves et fælles høringssvar fra de 17 kommuner via KKR Sjælland, når Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse sætter strategien i høring.

Opdatering af retningslinjer for udrulning af digital infrastruktur

KKR Sjælland fik en orientering om samarbejde i Digitalt Aktionsforum, herunder det igangværende arbejde med opdatering af retningslinjer for udrulning af digital infrastruktur samt etablering af en digital taskforce. 15 af de 17 kommuner i KKR Sjælland har allerede givet tilsagn om at indgå i den digitale taskforce.  

VIVE's benchmarkinganalyser på det specialiserede børne- og voksenområde

KKR Sjælland blev orienteret om benchmarkinganalyser 2019 på det specialiserede børne- og voksenområde med to rapporter. Rapporterne forventes offentliggjort af VIVE den 16. september 2019. 

Analyserne er primært et styringsredskab for den enkelte kommune, idet den stiller styringsinformation til rådighed for den enkelte kommune og indeholder sammenligninger til de andre kommuner i regionen.

KKR Sjælland bemærkede, at der lægges op til fremover at lave mere dybdegående analyser på udvalgte delområder samt ændre kadencen for benchmarkanalyserne, så disse foretages hvert 2. eller 3. år.  

×

Log ind