16. november 2020

Nyhedsbrev KKR Sjælland november 2020

KKR Sjælland holdt møde den 11. november 2020. På mødet drøftede KKR Sjælland blandt andet samarbejde mellem region og kommuner, bl.a. 12 pejlemærker for et nært og sammenhængende sundhedsvæsen, resultatkontrakt mellem KKR Sjælland og Erhvervshus Sjælland for 2021, ny rammeaftale for erhvervshusene for 2021-2023, Sjælland baner vejen frem, Uddannelse baner vejen frem og DM i Skills i 2022.

Samarbejde mellem region og kommuner, herunder ressourcer i det tværsektorielle samarbejde og 12 pejlemærker for et nært og sammenhængende sundhedsvæsen

Det fremtidige nære sundhedsvæsen er helt afhængigt af kommunerne og kræver derfor, at kommunerne har et velfungerende samarbejde med region og praktiserende læger om udviklingen i opgaverne. KKR Sjælland drøftede derfor samarbejdet med Region Sjælland og perspektiver i de 12 fælles pejlemærker for et nært og sammenhængende sundhedsvæsen fra Danske Regioner og KL.

KKR Sjælland bad sekretariatet om at forberede et temamøde på sundhedsområdet.

Resultatkontrakt mellem KKR Sjælland og Erhvervshus Sjælland for 2021 og ny rammeaftale for erhvervshusene for 2021-2023

Ny rammeaftale mellem KL og Erhvervsministeriet for de seks tværkommunale erhvervshuse forventes godkendt om kort tid. Rammeaftalen er 2-årig og sætter rammerne for alle erhvervshusenes aktiviteter, herunder tværgående mål. Når rammeaftalen er på plads, udarbejder KL og Erhvervsstyrelsen en ny skabelon for resultatkontrakt mellem KKR og Erhvervshuset.

KKR Sjælland havde en første drøftelse af, hvilke lokale mål KKR Sjælland og Erhvervshus Sjælland skal sætte for Erhvervshus Sjællands indsatser i 2021.

Sjælland baner vejen frem

KKR Sjælland drøftede den aktuelle interessevaretagelse og det videre arbejde med opdatering af ”Sjælland baner vejen frem. Der var enighed om at opdatere de indhentede infrastrukturforslag fra kommunerne samt på at sætte fokus på grøn omstilling, herunder skabe øget fokus på kollektiv trafik i det fremtidige arbejde med udvikling af infrastruktur i Sjællandsregionen.

Sagen tages op til fornyet drøftelse på KKR Sjællands møde den 1. februar 2021.

Uddannelse baner vejen frem – opfølgning på arbejdet på uddannelsesområdet

KKR Sjælland besluttede på sit junimøde en række pejlemærker for samarbejdet på uddannelsesområdet. Det blev også besluttet, at KKR Sjælland årligt skal have en status for kommunernes arbejde. På KKR’s møde i november blev der orienteret om status for kommunernes arbejde med tiltrækning af uddannelser. Fremadrettet lægges op til en status i en bredere kreds for at sikre videndeling, netværk og samarbejde på tværs af kommunerne.

DM i Skills i 2022

Kalundborg Kommune er vært for DM i Skills i 2022. Arrangementet er en oplagt mulighed for kommunerne til at udbrede kendskabet til erhvervsuddannelser hos overbygningsklasserne i folkeskolen via besøg og andre aktiviteter.