13. november 2019

Nyhedsbrev KKR Sjælland november 2019

KKR Sjælland holdt møde den 7. november 2019 i Ringsted. På mødet drøftede KKR Sjælland kommunerne i den grønne omstilling, resultatkontrakt 2020 mellem KKR Sjælland og Erhvervshus Sjælland, høringssvar for Sjælland til Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses strategi for decentral erhvervsfremme 2020-2023, kommende overenskomstforhandlinger om almen praksis og arbejdet med udviklingsplan for turisme i Sjælland og Øerne.

På mødet drøftede KKR Sjælland blandt andet:

 • Kommunerne i den grønne omstilling
 • Resultatkontrakt 2020 mellem KKR Sjælland og Erhvervshus Sjælland
 • Høringssvar for Sjælland til Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses strategi for decentral erhvervsfremme 2020-2023
 • Kommende overenskomstforhandlinger om almen praksis
 • Arbejdet med udviklingsplan for turisme i Sjælland og Øerne.

Her kan du finde referatet fra møde i KKR Sjælland den 7. november 2019.

Kommunerne i den grønne omstilling

Klima er højt på dagsordenen - både nationalt og i kommunerne. KKR Sjælland drøftede kommunernes rolle i den grønne omstilling på baggrund af oplæg om kommunernes arbejde fra 6 kommuner. Der var tilslutning til, at der arbejdes videre med et oplæg til KKR Sjælland med konkrete tværgående initiativer.

Der blev orienteret om KL's arbejde på området og overvejelser om indhold i to kommende udspil om hhv. klimatilpasning og CO2-reduktion.

Der var opbakning til indholdet i KL's udspil, og der var bl.a. følgende bemærkninger: Der bør være opmærksomhed på målemetode ift. klimaaftryk. Afsæt ved måling ved forbrug eller produktion vil have stor betydning for målingen af den enkelte kommune alt efter erhvervsstruktur. I den sammenhæng blev også peget på behov for at se på incitamentsstrukturerne. KL opfordres til at inddrage konkrete eksempler fra kommunerne. Endelig var der opbakning til, at KL arbejder med inddragelse af en lang række forskellige aktører på området ud over ministerierne.

Resultatkontrakt 2020 mellem KKR Sjælland og Erhvervshus Sjælland

KKR Sjælland godkendte ny resultatkontrakt for 2020 med Erhvervshus Sjælland. Pressemeddelelse og Resultatkontrakt 2020 mellem KKR Sjælland og Erhvervshus Sjælland kan læses her:

 • PDF

  RK2020 mellem Erhvervshus Sjælland og KKR Sjælland.pdf

 • PDF

  Pressemeddelelse - Virksomhederne i Sjælland får styrket vejledning med fokus på professionalisering og grøn omstilling.pdf

Høringssvar til Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses strategi for decentral erhvervsfremme 2020-2023

KKR Sjælland har tidligere besluttet, at de 17 kommuner skulle give et fælles høringssvar via KKR Sjælland til Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses strategi.

KKR Sjælland godkendte fælles høringssvar, som sendes til Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.

Kommende overenskomstforhandlinger om almen praksis

Forhandlingerne om en ny overenskomst for almen praksis forventes at gå i gang i starten af 2020.

KKR har en række tværkommunale opgaver på sundhedsområdet og samarbejder tæt med almen praksis om udvikling af den lokale og regionale lægedækning i praksisplanudvalgene.

KL har bedt om input til overordnede temaer, der fra et KKR-perspektiv kan indgå i de kommende forhandlinger.

Det er et kommunalt ønske, at en kommende PLO-overenskomst understøtter et tættere og mere forpligtende samarbejde mellem almen praksis og kommunerne. Arbejdet med lægedækning er et centralt omdrejningspunkt i forhold til sammenhæng i det nære sundhedsvæsen.

Der var tilslutning til en række kommunale fokusområder fra KKR Sjælland.

Oplægget/sagen sendes til kommunerne ift. yderligere bemærkninger og input til brug for KL's forberedelse. KKR Sjælland får en orientering på møde i februar 2020.

Arbejde med udviklingsplan for turisme i Sjælland og øerne

KKR Sjælland besluttede i 2018 i samarbejde med Erhvervsministeriet at igangsætte et arbejde med en udviklingsplan for turismen i Sjælland og Øerne.

KKR Sjælland fik en status for arbejdet, som er i afslutningen af analysefasen, og nu skal den egentlige udviklingsplan laves.

×

Log ind