05. februar 2021

Nyhedsbrev KKR Sjælland februar 2021

KKR Sjælland holdt møde den 1. februar 2021. På mødet drøftede KKR Sjælland blandt andet Sjælland baner vejen frem, oplæg til temamøde om sundhed, resultatkontrakt mellem KKR Sjælland og Erhvervshus Sjælland for 2021, dimensionering af uddannelsen til pædagog 2021-2022.

Sjælland baner vejen frem

KKR Sjælland drøftede den aktuelle interessevaretagelse og det videre arbejde med opdatering af ”Sjælland baner vejen frem”.

Det blev besluttet at lade en række forslag om kollektiv trafik indgå i den fælles interessevaretagelse for infrastrukturinvesteringer for KKR Sjælland i tilknytning til de kendte prioriterede motorvejsprojekter mellem Næstved og Rønnede samt færdiggørelse af Kalundborgmotorvejen.

Interessevaretagelsen fortsætter frem mod, at Folketingets partier forventeligt indgår en aftale om investeringer i infrastruktur inden for de kommende måneder.

Oplæg til temamøde om sundhed

KKR Sjælland drøftede udviklingen på sundhedsområdet og besluttede at lave et temamøde for kommunale sundhedspolitikere.

Temamødet forventes afholdt som et fysisk møde i foråret 2021 og skal bl.a. give mulighed for at få de lokalt folkevalgte engageret i:

  • At sætte retning for det fælleskommunale samarbejde
  • At sikre de fælleskommunale interesser i samarbejdet om Sundhedsaftalen og i den fremtidige udvikling af det nære sundhedsvæsen
  • At skabe tættere kontakt mellem KKR Sjælland, Sundhedskoordinationsudvalget og byrådene.

Resultatkontrakt mellem KKR Sjælland og Erhvervshus Sjælland for 2021

Erhvervshus Sjælland skal, som de øvrige tværkommunale erhvervshuse, sikre specialiseret erhvervsservice, der imødekommer virksomhedernes behov for rådgivning om udvikling og drift, så de kan styrke deres position og bidrage med udvikling og arbejdspladser i kommunerne.

Ny rammeaftale mellem KL og Erhvervsministeriet for de seks tværkommunale erhvervshuse er godkendt. Rammeaftalen er 2-årig og sætter rammerne for alle erhvervshusenes aktiviteter, herunder tværgående mål. Når rammeaftalen er på plads, udarbejder KL og Erhvervsstyrelsen en ny skabelon for resultatkontrakt mellem KKR og Erhvervshuset.

KKR Sjælland godkendte Resultatkontrakt for 2021 mellem KKR Sjælland og Erhvervshus Sjælland, som bl.a. sætter tydeligere fokus på erhvervshusets geografiske dækning og på samarbejdet mellem lokal erhvervsservice og Erhvervshus Sjælland om at imødekomme virksomhedernes behov for rådgivning.

Dimensionering af uddannelsen til pædagog 2021-2022

KKR har en opgave med at indstille antallet af pladser på pædagoguddannelsen til Uddannelses- og Forskningsministeriet. Det sker en gang om året i februar måned. KKR Sjælland besluttede som i tidligere år at indstille en dimensionering på 747 studerende (plus den sædvanlige overbookning til det meget tidligere frafald på 5 pct.)

I forhold til fordelingen på sommeroptag og vinteroptag blev indstillet, at der optages:

  • 55 pct. på sommeroptag
  • 45 pct. på vinteroptag.

Til fordelingen på de tre specialiseringsretninger blev indstillet:

  • 40 pct. på dagtilbud
  • 22 pct. på skole/fritid
  • 38 pct. på special/socialområdet.

Og endelig blev det indstillet at lave et ekstra optag på 28 studiepladser på specialiseringsretningen dagtilbud som en engangsaftale for studieåret 2021/2022 for at understøtte den politiske aftale om minimumsnormeringer. Det blev tilføjet, at såfremt der oprettes yderligere studiepladser, forventes det, at dimensioneringen tilsvarende øges.

Her kan du finde referatet fra møde i KKR Sjælland den 1. februar 2021

×

Log ind