26. april 2021

Nyhedsbrev KKR Sjælland april 2021

KKR Sjælland holdt møde den 21. april 2021. På mødet drøftede KKR Sjælland blandt andet: Sjælland baner vejen frem – Fase I og Fase II, Erhvervshus Sjælland afrapportering på Resultatkontrakt for 2020, Etablering af uddannelsen til maskinmester, Etablering af DK2020 – status på Fase I og Rammeaftale om danskuddannelse.

Sjælland baner vejen frem – Fase I og Fase II

KKR Sjælland drøftede den aktuelle interessevaretagelse med afsæt i regeringens infrastrukturudspil ”Danmark Fremad” og det videre arbejde med opdatering af ”Sjælland baner vejen frem”.

Interessevaretagelsen har haft høj prioritet for KKR Sjælland og regionsrådet i samarbejde. Interessevaretagelsen fortsætter frem mod, at Folketingets partier forventeligt indgår en aftale om investeringer i infrastruktur inden Skt. Hans.

 

Erhvervshus Sjælland afrapportering på Resultatkontrakt for 2020

KKR Sjælland drøftede og godkendte afrapporteringen på Erhvervshus Sjællands opfyldelse af målene i Resultatkontrakt 2020. 

Målene for 2020 er realiseret, og virksomhedernes behov er i den henseende imødekommet. 2020 har været et helt særligt år for Erhvervshus Sjælland. Erhvervshuset fik en central rolle, da landet lukkede ned i marts 2020, idet erhvervshusene skulle fungere som knudepunkt og bindeled mellem erhvervsstyrelsen, som udmøntede hjælpepakker og virksomheder. I Sjællandsregionen blev samarbejdet med den lokale erhvervsservice i kommunerne en afgørende faktor i indsatsen. 

 

Etablering af uddannelsen til maskinmester

Kalundborg Kommune har i en længere periode arbejdet på at få maskinmesteruddannelsen til Region Sjælland, fordi der er en efterspørgsel efter maskinmestre hos virksomhederne.

Det er nu lykkedes at få værkstedsskoledelen udbudt i tre byer, og KKR Sjælland bakker op om det videre arbejde med etablering af uddannelsen i Sjællandsregionen, der drejer sig om også at få tiltrukket den teoretiske del af uddannelsen.

 

Etablering af DK2020 – status på Fase I

KL, Realdania og de fem regioner indgik i 2020 partnerskabet DK2020- Klimaplaner for hele Danmark.

Kommunernes engagement og handlekraft på klimaområdet har mødt bred anerkendelse – ikke mindst fordi to ud af tre kommuner nu arbejder efter samme metode og samme ambitiøse klimamål.

KKR Sjælland drøftede status for arbejdet med DK2020. I Sjællandsregionen er man godt i gang med deltagelse af syv kommuner fra Sjællandsregionen. Kommunernes arbejde understøttes af Sjællands Klimaforum.

Dette efterår inviteres de resterende kommuner til at tilslutte sig DK2020. Ansøgningsfristen er den 26. august 2021. Forløbet startes op i oktober 2021, og klimahandleplanerne skal være udarbejdet i maj 2023. Sjællands klimaforum har sendt mail til de potentielle Fase II kommuner.

 

Rammeaftale om danskuddannelse

I 2017 blev det indført, at kommunalbestyrelserne i hver region skal udarbejde en regional rammeaftale om danskuddannelse til voksne udlændinge mindst hvert fjerde år. Den første rammeaftale skal være indgået senest den 1. juli 2021 - og herefter indsendes til SIRI.

Ministeren har udmeldt tre temaer, som behandles i rammeaftalen:

  • Branche- og virksomhedsrettet danskuddannelse
  • Det pædagogiske tilsyn
  • Udbud om danskuddannelse.

Rammeaftalen er udarbejdet med afsæt i en spørgeskemaundersøgelse, der

har vist, at der allerede er et omfattende samarbejde på tværs af kommuner i region Sjælland om danskuddannelse. Det gælder både udbud/tilbuddene og det pædagogiske tilsyn.

I aftalen lægges op til, at det tværkommunale samarbejdsforum jobforum i 2021 afsøger, om der er yderligere samarbejdsmuligheder om ministertemaet ”virksomhedsrettet danskuddannelsen” og om videndeling om det pædagogiske tilsyn. Hertil ser man også på, om der er samarbejdsmuligheder, om kursister med særlige behov og om digital undervisning.

Rammeaftalen skal indgås mellem kommunalbestyrelserne i hver region, og den sendes nu til kommunalbestyrelserne, idet KKR Sjælland anbefaler kommunalbestyrelserne at tilslutte sig rammeaftalen.

Her kan du finde referatet fra møde i KKR Sjælland den 21. april

×

Log ind