23. juni 2020

Nyhedsbrev fra KKR Sjælland juni 2020

KKR Sjælland holdt møde den 16. juni 2020. På mødet drøftede KKR Sjælland blandt andet: samarbejdet på klimaområdet, udviklingsplan for turisme, afrapportering på resultatkontrakt 2019 mellem KKR Sjælland og Erhvervshus Sjælland, uddannelse baner vejen frem – fælles pejlemærker for etablering og udvikling af uddannelser samt skitse til rammeaftale for det specialiserede social- og undervisningsområde 2021 og 2020.

KKR Sjælland mødtes for første gang, efter at Danmark blev delvist lukket ned som følge af coronapandemien.

Kommunerne har en vigtig rolle på klimaområdet – nyt fælleskommunalt initiativ til ens grundlag for at følge kommunernes efterlevelse af Parisaftalen

KKR Sjælland drøftede DK2020-partnerskab, som er indgået mellem Realdania, de fem regioner og KL.

Med DK2020-partnerskabet er der en ambition om, at alle kommuner udarbejder en klimahandlingsplan efter samme metode og med ensartet måling. Arbejdet står på erfaringer fra de 20 kommuner, heraf fire i KKR Sjælland (Lejre, Roskilde, Køge og Lolland), som i 2019-2020 har arbejdet med metoden.

KKR Sjælland drøftede herunder, hvordan den lokale, geografiske organisering kan tilrettelægges i samarbejde med Region Sjælland.

Stort potentiale for udvikling af turisme

KKR Sjælland godkendte ”Udviklingsplan for Sjælland og Øerne – en fælles ambition for turismen frem mod 2025”.

Udviklingsplanen vil fungere som fælles vision og overordnet retning på turismeområdet for en prioriteret fremtidig udvikling til inspiration for udviklingstiltag i de enkelte kommuner og destinationer.

KKR Sjælland anbefaler, at udviklingsplanen drøftes på politisk niveau i de enkelte kommuner.

KKR Sjælland besluttede desuden at nedsætte en styregruppe for implementering af udviklingsplanen. KKR-formandskabet fik mandat til at udpege styregruppens medlemmer.

Resultatkontrakt 2019 mellem KKR Sjælland og Erhvervshus Sjælland er indfriet

KKR Sjælland godkendte Erhvervshus Sjællands afrapportering på Resultatkontrakt 2019 mellem KKR Sjælland og Erhvervshus Sjælland. Resultatkontraktens mål afspejler, at 2019 var første år efter reformen af erhvervsfremmesystemet og dermed et omstillingsår. Særligt fokus i resultatkontraktens lokale mål var derfor at sikre klare rammer og retning for samarbejdet om den decentrale erhvervsservice til gavn for virksomhedernes vækst og udvikling.

KKR Sjælland sætter fælles fokus på samarbejde om uddannelser

Kommunerne har stigende fokus på arbejdet med at tiltrække uddannelser. Det sker, fordi en veluddannet arbejdsstyrke er en nødvendig forudsætning for vækst og velfærd, og fordi uddannelser er vigtigt for den enkeltes levevilkår, muligheder, beskæftigelse og sundhed. Kommunerne påtager sig derfor i stigende grad en faciliterende rolle som bindeleddet mellem det lokale erhvervsliv og uddannelserne.

KKR Sjælland tilsluttede sig en række fælles pejlemærker for arbejdet på uddannelsesområdet. Med pejlemærkerne lægges op en større gensidig åbenhed og videndeling på tværs af kommuner. Der gives en årlig tilbagemelding til KKR Sjælland om resultater af arbejdet. Første gang på møde i KKR Sjælland i november 2020.

Skitse til rammeaftale for det specialiserede social- og undervisningsområde 2021 og 2020

Kommunerne har til opgave at koordinere på det specialiserede social- og undervisningsområde. Hvert andet år indgås en rammeaftale, som forpligter kommunerne til at sikre tilbud til borgerne og at sikre, at området styres hensigtsmæssigt i forhold til økonomi og samhandel mellem kommunerne.

KKR Sjælland drøftede skitse til rammeaftalen, der er udarbejdet med afsæt i dialogmøde i november 2019 med udvalgsmedlemmer fra kommuner og region, brugere/handicaprådsrepræsentanter samt direktører og chefer, samt høring af kommunernes udvalg og handicapråd.

Forslag til fokusområder i skitsen til rammeaftale 2021-22:

  • Styrkede vilkår for mellemkommunalt samarbejde (udviklingsstrategi)
  • En sammenhængende indsats for borgere med psykiske vanskeligheder (og styrket kobling til Sundhedsaftalen) (udviklingsstrategi)
  • Styrket samarbejde med borgerne og deres pårørende (udviklingsstrategi)
  • Praksisnær metodeudvikling og videndeling om effekt (udviklingsstrategi)
  • Bedre styringsdata og ledelsesinformation (styringsaftale).

Endeligt forslag til rammeaftale behandles i KKR Sjælland den 7. september 2020 og udsendes efterfølgende til godkendelse i kommunerne.